BRĪDINĀJUMS PAR RISKU

 

CrowdedHero Brīdinājums par risku (“Brīdinājums par risku”) tiek piemērots attiecībā uz Pakalpojumiem (definēts tālāk). Brīdinājums par risku ir CrowdedHero Noteikumu un nosacījumu neatņemama sastāvdaļa.

Brīdinājums par risku var būt pieejams vairākās valodās; visas versijas ir juridiski saistošas, bet neatbilstības gadījumā starp latviešu valodas versiju un tulkoto versiju, latviešu valodas versija ir noteicošā.

Šis Brīdinājums par risku ir spēkā no 2023. gada 1. augusta.

1.  DEFINĪCIJAS

“Brīdinājums par risku

CrowdedHero Brīdinājums par risku par Platformā pieejamajiem Pakalpojumiem, kas laiku pa laikam var tikt grozīts.

“CrowdedHero”, “mēs” vai “mūsu”

SIA “CrowdedHero Latvia”, reģistrācijas numurs: 50203309441, juridiskā adrese: Bauskas iela 58A-8, Rīga, LV-1004, Latvija.

“ECSPR”

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (Dokuments attiecas uz EEZ), PE/37/2020/INIT, OJ L 347, 20.10.2020., 1.-49. lp.

“Investors”

fiziska vai juridiska persona, kas darbojas kā investors, atbilst visām atbilstības prasībām, kas noteiktas CrowdedHero Noteikumos un nosacījumos, atver un uztur Kontu, tādējādi piekrītot Lemonway’s Noteikumiem un nosacījumiem un izmantojot Platformas noteikumus ieguldījumu veikšanai.

“Investoru klasifikācijas politika”

mūsu Investoru klasifikācijas politika attiecībā uz Platformā pieejamajiem Pakalpojumiem, kas laiku pa laikam var tikt grozīta.

“KIIS” 

ieguldījumu pamatinformācijas lapa – Projekta īpašnieka sastādīts dokuments, kas atspoguļo Projekta īpatnības, tādējādi ļaujot Investoriem pieņemt pārdomātu lēmumu par ieguldījumu.

“Klients”

Potenciālais investors, Investors vai Projekta īpašnieks.

“Nepieredzējušais investors”

Investors, kurš nav Pieredzējušais investors un ir klasificēts kā Nepieredzējušais investors saskaņā ar Investoru klasifikācijas politiku.

“Pakalpojumi”

Investoru un Projektu īpašnieku uzņēmējdarbības finansēšanas interešu saskaņošana, izmantojot Platformu CrowdedHero, nodrošinot pakalpojumus, kas ļauj:

[a] Piedāvājumus piesaistīt līdzekļus;

[b] Investoriem ieguldīt Piedāvājumos;

[c] reklamēt interesi pirkt un pārdot tādas Projekta īpašnieka uzņēmuma kapitāla daļas/vērtspapīrus, par kurām Platformā bija veiksmīgs Piedāvājums.

“Pieredzējušais investors”

Investors, kurš ir klasificēts kā Pieredzējušais investors saskaņā ar mūsu Investoru klasifikācijas politiku.

“Platforma”

publiski pieejama un CrowdedHero pārvaldīta tiešsaistes informācijas sistēma, kas apzīmēta kā “CrowdedHero” un pieejama Tīmekļa vietnē.

“Potenciālais investors”

Investors, kurš vēlas paust savu interesi ieguldīt Piedāvājumā.

“Projekta īpašnieks”

juridiska persona, kas Piedāvājuma veidā meklē finansējumu ar Platformas starpniecību, un ir tieši atbildīga par informāciju, kas jāiekļauj galvenajā ieguldījumā informācijas lapā.

“Projekts”

uzņēmējdarbība vai darbības, kurām Projekta īpašnieks meklē finansējumu, izmantojot Platformu.

“Simulācija”

Platformā pieejams rīks, kas paredzēts, lai novērtētu to Investoru finansiālo stāvokli, kuri klasificēti kā Nepieredzējušie investori, un kas ļauj šādiem Investoriem simulēt viņu spēju uzņemties zaudējumus.

“Tīmekļa vietne”

Tīmekļa vietne, kuras zīmols ir ‘CrowdedHero’ un kas atsaucas uz domēnu https://www.crowdedhero.com/.

“Zināšanu pārbaude”

tests, kas paredzēts, lai novērtētu potenciālo Nepieredzējušo investoru zināšanas, prasmes un pieredzi, izvērtējot:

[a] vai Nepieredzējušam investoram ir pietiekamā pieredze un zināšanas, kas nepieciešamas, lai izprastu ar ieguldīšanu saistītos riskus kopumā; un

[b] vai šim potenciālajam Nepieredzējušajam investoram ir nepieciešamā pieredze un zināšanas, lai izprastu riskus, kas saistīti ar Platformā piedāvātajiem ieguldījumu veidiem.

“Ziņojumdēlis” vai “Otrreizējais tirgus”

Platformas sadaļa, kas sniedz iespēju Investoriem ļaut reklamēt  ieinteresētību pirkt un pārdot ieguldījumus, kuram Platformā ir bijis veiksmīgs Piedāvājums.

2. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

2.1. Neuzņemoties pašu risku, mēs apkalpojam un pārvaldām Platformu. Politikas spēkā stāšanas datumā mēs esam ieguvuši kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja licenci Nr. 06.15.01.806/120, izdota 2022.gada 16.augustā,  kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanai, un mūsu darbības uzraudzību veic Latvijas Banka (tālākai informācijai lūdzu skatīt https://uzraudziba.bank.lv/tirgus-dalibnieki/kolektivas-finansesanas-pakalpojumu-sniedzeji/sia-crowdedhero-latvia/). Pakalpojumi tiek sniegti profesionāli, godīgi un pārredzami, mēs  piemērojam ECSPR prasības Pakalpojumu sniegšanai un mūsu iekšējām darbībām. 

2.2. Mēs iesakām lejupielādēt vai izdrukāt šī Brīdinājuma par risku kopiju un saglabāt to sev turpmākai lietošanai un atsaucēm. Ja vēlaties saņemt Brīdinājuma par risku kopiju, lūdzu, nosūtiet e-pastu uz [email protected] ar vārdiem Jūsu e-pasta ziņojuma tēmas rindiņā: “Brīdinājums par risku”.

3. MĒRĶIS

3.1. Šī Brīdinājuma par risku mērķis ir sniegt informāciju par dažiem iespējamiem riskiem, kas saistīti ar dalību Piedāvājumos un investīcijām Projektos, kas publicēti Platformā, Ziņojumdēļa izmantošanu, kā arī izmantojot mūsu Pakalpojumus, un nodrošināt, ka Potenciālie investori un Investori ir informēti un skaidri izprot šādus iespējamos riskus

3.2. Jums jāņem vērā, ka šeit aprakstītie riski nav paredzēti kā izsmeļošs vai visaptverošs visu attiecīgo risku apraksts. Lūdzam jūs veltīt laiku, lai rūpīgi iepazītos ar katru no riskiem un pareizi novērtētu, vai ieguldījums Piedāvājumā ir jums piemērots. Jums arī regulāri jāpārskata informācija par Projekta īpašnieku, veiktajiem ieguldījumiem un tirgus attīstību, kas ir pieejama Platformā un citās publiskās vietnēs, un, ja nepieciešams, jāmeklē neatkarīgs un profesionāls padoms, lai nodrošinātu, ka visi ieguldījumi, kas veikti un turēti caur Platformu, joprojām ir jums piemēroti jūsu konkrētajos apstākļos.

4. IEVADS

4.1. Sniedzot Pakalpojumus, mēs rīkojamies godīgi, pieklājīgi un profesionāli un nodrošinām godīgu, skaidru un korektu komunikāciju, ņemot vērā Ieguldītāja konkrēto situāciju. Mēs esam apņēmušies darīt visu iespējamo, lai, sniedzot Pakalpojumus, nodrošinātu atbilstošu aizsardzības līmeni katram Ieguldītājam atbilstoši tā klasifikācijai.. Saskaņā ar mūsu Investoru klasifikācijas politiku, Investoru var klasificēt kā Nepieredzējušu investoru vai Pieredzējušu investoru. Lūdzam iepazīties ar mūsu Investoru klasifikācijas politiku lai iegūtu vairāk informācijas par mūsu veikto Investoru klasifikāciju.

4.2. Pirms nodrošināt jums pilnīgu piekļuvi, lai piedalītos Piedāvājumos un veiktu ieguldījumus Projektos, mēs novērtēsim, vai jums ir pietiekamas zināšanas, prasmes un pieredze, pieprasot nokārtot Zināšanu pārbaudi un izmantot Simulāciju Platformā. Mēs to darīsim, lai noskaidrotu jūsu izpratni par iespējamo risku, kas saistīts ar dalību Piedāvājumos un ieguldījumu mūsu Platformā publicētajos Projektos. Mēs varam pēc saviem ieskatiem uzdot papildu jautājumus vai piemērot citus testus attiecībā uz konkrētu piedāvājumu vai projektu.

4.3. Lūdzam, ņemt vērā, ka mēs neliedzam tiem Potenciālajiem investoriem un Investoriem, kuri ir klasificēti kā Nepieredzējušie investori, piedalīties Piedāvājumos un ieguldīt Platformā pieejamos Projektos, ja viņi nav nokārtojuši Zināšanu pārbaudi. Tomēr, ja Nepieredzējušais investors nav nokārtojis zināšanu pārbaudi vai nav piedalījies zināšanu pārbaudi un/vai nav ar mums dalījies ar simulācijas rezultātiem, Nepieredzējušajam investoram tiks piemērota summa, kas pārsniedz EUR 1000 vai 5 %. Jebkāda dalība Piedāvājumos un ieguldījumi Projektos, kas publicēti mūsu Platformā, tiek veikti pēc Investora ieskatiem un atbildību par to uzņemas Investors. Taču, ja mēs nevaram novērtēt, vai un kuri piedāvātie Pakalpojumi ir piemēroti Nepieredzējušam investoram, mēs varam ierobežot piekļuvi Platformai šādam Nepieredzējušam investoram.

4.4. Prioritārā riska brīdinājuma līmeņa aizsardzība tiek piemērota Potenciālajiem investoriem un Investoriem, kas klasificēti kā Nepieredzējušie investor. Lai nodrošinātu profesionālu, godīgu un caurskatāmu Pakalpojumu sniegšanu, mēs no katra iepriekš minētā Investora saņemsim skaidru apliecinājumu, ka tas ir saņēmis un sapratis mūsu brīdinājumu par risku. Potenciālajiem investoriem, kas klasificēti, kā Nepieredzējuši investori, tiks piešķirts pārdomu periods, tādējādi nodrošinot, ka viņiem ir laiks pārskatīt savu lēmumu ieguldīt Projektā, neuzņemoties nekādas līgumsaistības pret mums vai Projekta īpašnieku.

4.5. Investoriem, kas klasificēti kā Pieredzējušie investori, tiek piemērots pamata riska brīdinājuma līmeņa aizsardzības līmenis. Mēs pieņemam, ka Investors, kas klasificēts kā Pieredzējušais investors, apzinās riskus, kas saistīti ar investīcijām kapitāla tirgos, un viņa/viņas rīcībā ir pietiekami resursi, lai šos riskus uzņemtos, nepakļaujot sevi pārmērīgām finansiālām sekām. Mēs nevērtējam Projektu piemērotību un atbilstību Investoru interesēm, kas klasificēti kā Pieredzējušie investori. Mēs pieņemam, ka Investors, kas klasificēts kā Pieredzējušais investors, spēj patstāvīgi iegūt informāciju, kas nepieciešama, lai pieņemtu lēmumus par ieguldījumiem Projektos, kā arī Pakalpojumu saņemšanas procesā. Tomēr tiem Investoriem, kas klasificēti kā Pieredzējušie investori, mēs iesakām iepazīties ar šo Brīdinājumu par risku un paturēt prātā iespējamos riskus, kas saistīti ar investīcijām Platformā publicētajos Projektos.

4.6. Mūsu sniegtie Pakalpojumi neietver ieguldījumu konsultāciju, personisku ieteikumu vai konsultāciju pakalpojumu sniegšanu, tostarp juridiskas vai nodokļu konsultācijas, nekādā veidā vai formā, un tāpēc nekāda informācija, ko mēs jums sniedzam, netiks uzskatīta par ieguldījumu konsultāciju, personisku ieteikumu vai konsultāciju pakalpojumu, un tas nesniedz nekādu turpmāku garantiju vai pārliecību par sagaidāmiem ieguvumiem no jūsu darījumiem. Jūs bez ierobežojuma uzņematies visu atbildību par jebkuru ieguldījumu lēmuma vai darījuma iznākumu.

5. RISKA ATKLĀŠANAS PAZIŅOJUMS

5.1. Dalība Piedāvājumos un investīcijas Platformā publicētajos Projektos ir saistīta ar riskiem un var izraisīt būtiskas novirzes no sagaidāmiem ieguvumiem. Pastāv būtisks risks zaudēt lielus sākotnēji ieguldītos līdzekļus vai pat piedzīvot daļēju vai pilnīgu ieguldīto līdzekļu zudumu. Jums rūpīgi jāapsver, vai dalība Piedāvājumā un ieguldījums Projektā ir jums piemērots, ņemot vērā jūsu zināšanas un pieredzi finanšu un biznesa jautājumos, ieguldījumu mērķus, finanšu līdzekļus un riskus, kurus esat gatavs uzņemties, un zaudējumus, kuras spējat segt. Jums nevajadzētu piedalīties Piedāvājumā un veikt ieguldījumus Platformā publicētajā Projektā, ja vien pilnībā neizprotat riskus un iespējamās sekas, tostarp iespējamo risku zaudēt visus ieguldītos līdzekļus, ja neesat gatavs uzņemties šādus riskus un nespējat segt minētas sekas. Lūdzu, rūpīgi apsveriet savu ieguldīto līdzekļu apjomu un, veicot ieguldījumus, rīkojieties saprātīgi.

5.2. Ieguldiet tikai Platformā publicētajos projektos kā daļu no labi diversificēta portfeļa un pārliecinieties, ka jūsu ieguldāmais kapitāls ir sadalīts vairākos aktīvos un uzņēmumos, nevis pārāk koncentrēts nelielā skaitā uzņēmumu vai biznesu.

5.3. Investora ziņā ir tikai un vienīgi pašam izlemt vai piedalīties Piedāvājumos un veikt ieguldījumus Projektos, izmantojot Platformu, un kurā Projektā ieguldīt. Platformā pieejamā informācija nav mūsu konsultāciju pakalpojums un neaizstāj ekspertu ieteikumus. Visus iespējamos zaudējumus sedz Investors, tāpēc iesakām rūpīgi analizēt un izvērtēt visus saistītos riskus, apsvērt to ietekmi un sekas, kā arī būt informētam par dalības Piedāvājumā un ieguldījuma juridiskajām, ekonomiskajām un nodokļu sekām, investējot Projektā, un, ja nepieciešams, arī pirms investēšanas Projektā. Mēs iesakām meklēt neatkarīgu un profesionālu padomu, tostarp, bet ne tikai:

5.3.1.  ja jūs pilnībā neizprotat ar investīcijām Platformā vai Pakalpojumiem saistītos riskus;

5.3.2.  ja jūtat zināšanu, prasmju vai pieredzes trūkumu vai šaubāties par ieguldījumu, kuru vēlaties veikt;

5.3.3.  lai pārliecinātos, ka visi ieguldījumi, kas veikti un turēti, izmantojot Platformu, joprojām ir jums piemērojami.

5.4.  Uz jūsu ieguldījumu neattiecas noguldījumu garantiju sistēmas, kas izveidotas saskaņā ar [Direktīvu 2014/49/ES]. Tāpat uz jūsu ieguldījumu neattiecas ieguldītāju kompensācijas shēmas, kas izveidotas saskaņā ar [Direktīvu 97/9/EK]. Jūs, iespējams, nesaņemsit ieguvumus no ieguldījumiem.

5.5. Platformā publicētie Piedāvājumi nav tie paši tradicionālie ieguldījumu produkti vai uzkrājumu produkti. Mēs iesakām Platformā publicētajos Projektos neieguldīt vairāk par 10 % no savas tīrās vērtības

5.6. Jūs, iespējams, nevarēsiet pārdot ieguldījumu instrumentus, kad jums būs vēlme to izdarīt. Ja jūs varēsiet tos pārdot, jūs tomēr varat ciest zaudējumus

5.7. Investīcijas, kas veiktas, izmantojot Platformu, netiek veiktas prospektā, kas ir iesniegts vai reģistrēts regulējošajā iestādē, un tādēļ likumā noteiktā atbildība attiecībā uz prospektu saturu netiek piemērota.

5.8. Informāciju par Projektiem mūsu Platformā nodrošina tikai Projektu īpašnieki. Lai jūs varētu pieņemt pārdomātu lēmumu par ieguldījumu, katram Piedāvājumam ir pievienots KIIS, kas atspoguļo rādītājus, pazīmes un riskus, kas ir specifiski un saistīti ar Projektu un Projekta īpašnieku. KIIS sastāda un nodrošina tikai Projekta īpašnieks, jo tas ir vislabākais veids, lai sniegtu tajā iekļaujamo informāciju. Piemērojamie tiesību akti neparedz, ka KIIS būtu jāapstiprina kompetentai iestādei. Mēs esam apņēmušies pielikt saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka KIIS ir skaidrs, pareizs un pilnīgs. Mēs nepārbaudām Projekta rentabilitāti. KIIS sniegtā informācija un Projektu īpašnieku prognozes negarantē Projekta īpašnieka un/vai tā Projekta turpmāko attīstību. Pirms piedalīšanās konkrētā Piedāvājumā un ieguldījumu veikšanas konkrētā Projektā, mēs ļoti iesakām veikt subjektīvu Projekta un tā KIIS analīzi. Lai gan mēs varam, mums nav pienākuma informēt par notiekošajām norisēm Projektā

5.9. Lielākā daļa Projektu īpašnieku, kas piesaista līdzekļus vai publicē Projektus, izmantojot Platformu, ir mazi vai vidēji uzņēmumi, kuriem var būt vai nebūt pierādītās pieredzes. Ieguldījums šādos uzņēmumos ir saistīts ar vairākiem būtiskiem riskiem, jo ​​nav pārliecības, vai uzņēmums, kurā ieguldāt, gūs panākumus tiktāl, ka jūsu ieguldījums tiks atmaksāts, vai arī jūs saņemsiet ieguvumus no ieguldījumiem. Realitāte ir tāda, ka lielākā daļa agrīnās stadijas mazo vai vidējo uzņēmumu saskaras ar virkni uzņēmējdarbības risku un tādējādi var ciest neveiksmi, un pat tad, ja tie gūst panākumus, tie var nespēt nodrošināt ieguldītājiem ieguvumus. Tāpēc ieguldīšana šajos uzņēmumos var būt saistīta ar vairākiem būtiskiem riskiem un izaicinājumiem, galvenokārt gan tāpēc, ka ir zema iespējamība, ka šādi uzņēmumi galu galā gūs panākumus, un/vai spēs atdot Investoriem jebkādu vērtību, gan arī kopumā šajos uzņēmumos veikto ieguldījumu likviditāte ir zema.

6. RISKI, KAS JĀŅEM VĒRĀ

6.1. Tālāk mēs esam uzskaitījuši vispārīgos riskus, ar Projektu saistītos riskus un ar Pakalpojumiem saistītos riskus, kas jums jāapsver un jāapzinās pirms jebkādu ieguldījumu veikšanas, izmantojot Platformu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā Brīdinājumā par riskiem aprakstītie riski nav paredzēti kā izsmeļošs vai visaptverošs visu attiecīgo risku apraksts

6.2. Neraugoties uz visiem veiktajiem piesardzības pasākumiem, risks zaudēt ieguldījumu nav nulle. Tāpēc jums vajadzētu diversificēt savus ieguldījumus un ieguldīt tikai tādu summu, kuru esat gatavs zaudēt. Platformā publicētie Piedāvājumi ir pakļauti dažādiem vispārējiem riskiem un ar uzņēmējdarbību saistītiem riskiem

VISPĀRĒJIE RISKI

Investīciju zaudēšana

Jūs varat zaudēt visu savu ieguldījumu vai daļu no tā. Ja projekts, kurā ieguldāt, neizdodas, Projekta īpašnieks vai CrowdedHero neatmaksās jūsu ieguldījumu. Ar Platformas starpniecību pieejamie Projekti ietver iespēju investēt agrīnās stadijas uzņēmumos, kā arī uzņēmumos ar pierādītu pieredzi. Lai gan mēs esam ieviesuši politiku un procedūras, kas izstrādātas, lai nodrošinātu, ka mēs Projektus atlasām profesionāli, godīgi un pārskatāmi, un veicam katra projekta rūpīgu novērtēšanu un uzticamības pārbaudi, novērtējot, vai projekts atbilst mūsu ieviestajiem kritērijiem pirms tā publicēšanas Platformā, biznesa neveiksmes risks joprojām ir augsts. Ja Projekts kļūst rentabls, netiek garantēts, ka jūsu sākotnējais ieguldījums tiks atgriezts vai jūs saņemsiet ieguvumu no sava ieguldījuma.

Atšķaidīšanas risks

Jebkurš ieguldījums, ko veicat, izmantojot Platformu, ir tieša vai netieša Projekta īpašnieka uzņēmuma kopējā kapitāla daļa. Jūsu ieguldījums nākotnē var tikt samazināts, jo Projekta īpašnieku uzņēmumam, iespējams, būs jāveic turpmāki kapitāla palielinājumi. Tas nozīmē, ka, ja Projekta īpašnieks vēlāk piesaistīs papildu kapitālu, tas jaunajiem investoriem emitēs jaunas kapitāla daļas, un jums piederošā biznesa procentuālā daļa samazināsies. Šīs jaunās kapitāla daļas var arī dot jaunajiem dalībniekiem priekšrocību tiesības (piemēram, priekšrocību tiesības uz dividendēm, īpašas balsstiesības, pirmpirkuma tiesības vai tiesības saistībā ar citiem Projekta jautājumiem), un šo tiesību izmantošana var jums kaitēt. Lūdzu, pārbaudiet Piedāvājumu un Projekta īpašnieka uzņēmuma statūtus, lai noskaidrotu, vai jūsu iegādātajām kapitāla daļām būs šīs pirmpirkuma tiesības.

Dividenžu retums

Dividendes ir uzņēmuma (t.i., Projekta īpašnieka) peļņas maksājumi personai (t.i., Investoram), kas kļuvusi par šī uzņēmuma dalībnieku. Lielākā daļa Projektu īpašnieku, kas piesaista līdzekļus, izmantojot Platformu, vai publicē Piedāvājumus Platformā, ir mazie vai vidējie uzņēmumi. Tāpēc, ja peļņa ir, tā reti tiek sadalīta kā dividendes, bet tiek reinvestēta uzņēmumā, lai turpinātu tā attīstību. Tas nozīmē, ka jūs, visticamāk, neredzēsiet atdevi no ieguldījumiem, kamēr [a] projekta īpašnieka uzņēmums negūs peļņu, [b] neizmaksās dividendes vai [c] varēsiet pārdot savas kapitāla daļas.

Attīstības svārstības

Mērķa rentabilitāte un informācija par katru Projektu ir tikai biznesa plāni. Tādējādi tie var ciest no attīstības svārstībām un dot ieguvumus, kas atšķiras no sagaidāmiem darbības sākumā vai attīstības laikā tirgus notikumu, politisko notikumu, makroekonomisko izmaiņu (piemēram, inflācijas riska) vai sociālo apstākļu, tostarp piemērojamo tiesību aktiem grozījumu, dēļ.

Juridiskās un nodokļu atšķirības

Juridiskais risks izriet no tā, ka normatīvie akti, kas regulē valsts uzraudzību, aktīvu, īpašumtiesības, ieguldījumu darbību vai gūtā ienākuma aplikšanu ar nodokli, var mainīties ieguldījumu periodā un ietekmēt jūsu ieguldījumu un jūsu ieguldījuma iznākumu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nesniedzam juridiskos vai nodokļu konsultāciju pakalpojumus. Mēs iesakām gan pirms, gan pēc ieguldījuma meklēt neatkarīgu un profesionālu juridisku vai nodokļu konsultāciju, lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošajiem piemērojamajiem tiesību aktiem

Hipotētiskā vērtība

Prognozes, kas sniegtas Piedāvājumam un Projektam pievienotajos dokumentos, ko sagatavojuši Projektu īpašnieki un kas tiek publicēti mūsu Platformā, var būt balstītas uz hipotētiskiem datiem, kas savākti līdz šādu dokumentu sagatavošanas datumam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka visi aprēķini un pieņēmumi ir pakļauti būtiskām ekonomiskām, biznesa un citām neskaidrībām, ko Projekta īpašnieks vai CrowdedHero nevar kontrolēt. Lai gan tiek uzskatīts, ka šādi pieņēmumi ir reāli, Projekta īpašnieks vai CrowdedHero nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas, ka Projekta īpašnieks sasniegs, vai, visticamāk, sasniegs prognozētos lielumus, kas ir līdzīgas tām, kas norādītas kā hipotētiskā efektivitāte.

Valūtas riski

Visi CrowdedHero piedāvātie Piedāvājumi ir denominēti euro. Sākotnēji konvertējot ārvalstu valūtu, lai ar Platformas starpniecību veiktu ieguldījumus eiro, pastāv risks, ka jūs varat ciest zaudējumus nelabvēlīgu valūtas maiņas kursu izmaiņu dēļ.

 

AR PROJEKTU SAISTĪTIE RISKI

Lūdzu, ņemiet vērā, ka informāciju, kas saistīta ar Projekta riskiem, katrs Projekta īpašnieks atklāj KIIS. Pirms ieguldīt konkrētajā Projektā mēs ļoti iesakām veikt subjektīvu Projekta un tā KIIS analīzi.

Projekta saistību nepildīšanas risks

Tie ir riski, kas ir raksturīgi Projektam un kas var izraisīt Projekta neveiksmi. Šie riski var attiekties, bet neaprobežojas ar Projektu atkarību, piemēram, no finansējuma, juridiskajām, licencēšanas, autortiesībām, nelabvēlīgu scenāriju rašanās ar negatīvu ietekmi, konkurentu vai konkurētspējīgu produktu (tehnoloģisko) attīstības vai riskiem, kas izriet no paša Projekta īpašnieka.

Nozares risks

Tie ir riski, kas ir raksturīgi konkrētajai Projekta nozarei. Šādus riskus var radīt, piemēram, makroekonomisko apstākļu maiņa, pieprasījuma samazināšanās nozarē, kurā darbojas Projekta īpašnieks un atkarība no citām nozarēm.

Saistību neizpildes risks

Projekts vai Projekta īpašnieks var tikt pakļauts bankrota vai citam maksātnespējas procesam, kā arī citiem ar Projektu vai Projekta īpašnieku saistītiem notikumiem, kuru rezultātā Investors var zaudēt ieguldījumu. Šādus riskus var izraisīt dažādi faktori, tostarp, bet ne tikai: (nopietnas) makroekonomisko apstākļu izmaiņas, slikta vadība, pieredzes trūkums, uzņēmējdarbības mērķim neatbilstošs finansējums, neveiksmīga produkta laišana tirgū, naudas plūsmas trūkums.

Zemākas vai aizkavētas atdeves risks

Pastāv risks, ka atdeve no ieguldījuma ir mazāka, nekā gaidīts, vai ka Projekts nepilda kapitāla vai procentu maksājumus. Tas nozīmē, ka jums nevajadzētu paļauties uz stabilas atdeves saņemšanu no ieguldījumiem.

Likviditātes risks

Gandrīz visi ieguldījumi, ko veiksiet, izmantojot Platformu būs ļoti nelikvīdi. Tas nozīmē, ka jums vajadzētu pieņemt, ka nelikvīdu uzņēmumu akciju pirkšanu nevar viegli pārdot.

Agrīna izsaukuma risks

Projekta īpašniekam ir tiesības atmaksāt jums jūsu ieguldījumu jebkurā laikā pirms formālā atmaksas datuma. Šī iemesla dēļ jūsu ieguldījums var tikt būtiski samazināts.

Nenodrošināts ieguldījums

Ieguldījumi kapitālā parasti ir nenodrošinātas saistības, kas nozīmē, ka nav garantijas par Projekta īpašumu vai aktīviem, kas atbalsta jūsu procentu vai kapitāla atmaksu. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja Projekts neizdodas, ir maz ticams, ka jūs saņemsiet sākotnējo ieguldījumu vai nesamaksātos procentu maksājumus, jo nav garantijas par atlikušajiem aktīviem.

Nav garantijas, ka Projektu īpašnieku finanšu informācija būs precīza vai pieejama

Tā Projekta finanšu pārskati, kurā jūs ieguldāt, var netikt pakļauti obligātajai revīzijai. Tādējādi jums iesniegto finanšu informāciju, iespējams, nav apstiprinājis vai pārskatījis kvalificēts revidents. Projekta finanšu pārskati var arī nebūt jums pieejami, ja viņu mītnes valstī nav noteiktas prasības to darīt. Turklāt Projekta īpašnieka publiskotā informācija var būt arī vispārīga, un to var nebūt pārbaudījušas neviena neatkarīgā puse.

Nav garantijas, ka Projekta īpašnieku sniegtā informācija KIIS būs pilnīga, pareiza un skaidra

Projektu īpašniekiem ir jāsastāda KIIS un jāpaziņo mums par jebkādām izmaiņām KIIS sniegtajā informācijā, lai KIIS tiktu atjaunināts visu laiku un Piedāvājuma darbības laikā. Mēs arī informēsim Investorus, kuri ir veikuši ieguldījumu Projektā par jebkādām būtiskām izmaiņām KIIS informācijā, kas mums tika paziņota. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs to varēsim darīt tikai tad, ja Projekta īpašnieks paziņos par jebkādām izmaiņām KIIS sniegtajā informācijā.

Lai gan mēs esam ieviesuši un piemērojam atbilstošas ​​procedūras, lai pārbaudītu KIIS ietvertās informācijas pilnīgumu, pareizību un skaidrību, var rasties situācija, ka KIIS sniegtajā informācijā ir iztrūkumi, kļūda vai neprecizitāte, kas var būtiski ietekmēt paredzamo ieguldījumu atdevi. Ja mēs atklāsim šādu iztrūkumu, kļūdu vai neprecizitāti, mēs sazināsimies ar Projekta īpašnieku un pieprasīsim, lai tas nekavējoties aizpilda vai izlabo šo informāciju. Mēs arī informēsim Investorus, kuri ir veikuši ieguldījumu Projektā par mūsu veiktajiem un turpmākajiem pasākumiem un iespēju atsaukt viņu ieguldījumus, kas veikti Projektā.

 

AR PAKALPOJUMIEM SAISTĪTIE RISKI

Platformas risks

Lai nodrošinātu veiksmīgu un ilgtspējīgu Platformas darbību un mūsu pakalpojumu sniegšanu, mums ir saprātīgs un piesardzīgs pārvaldības un darbības nepārtrauktības plāns un finanšu prognozes. Maz ticamā gadījumā, ja CrowdedHero pārtrauks darbību, komanda nodrošina pilnīgu sadarbību ar trešajām pusēm un ieceltajiem pārstāvjiem, lai nodrošinātu netraucētu iziešanu un samazinātu zaudējumus ietekmētajiem Klientiem. Lai mazinātu risku, iesakām diversificēt savus ieguldījumus dažādās aktīvu klasēs, kā arī vairākos kolektīvās finansēšanas tirgos.

Ārpakalpojumu sniedzēji

ai nodrošinātu efektīvu un raitu Pakalpojumu sniegšanu, dažas no mūsu darbības funkcijām esam pilnībā vai daļēji uzticējuši trešajai personai, piemēram, maksājumu pakalpojumu sniegšanu pilnvarotam maksājumu pakalpojumu sniedzējam. Lai gan mēs esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka ārpakalpojumi nepasliktina Pakalpojumu kvalitāti, mēs nevaram garantēt, ka tie mums būs pieejami vienmēr un tādējādi mūsu Pakalpojumi netiks ietekmēti. Trešās personas (finanšu iestādes vai asociācijas vai citi maksājumu pakalpojumu sniedzēji) sniegtie maksājumu pakalpojumi nav Pakalpojumu daļa.

Pakalpojumu neveiksmes risks

Pastāv risks, ka mēs īslaicīgi vai pastāvīgi nevarēsim sniegt Pakalpojumus. Pakalpojumi tiek sniegti “kā tie ir” un “kā pieejami”. Mēs nesniedzam nekādus apliecinājumus vai garantijas, vai nu tiešas, netiešas, likumā noteiktas vai citādi par Pakalpojumiem, tostarp, bez ierobežojumiem, jebkādas garantijas, ka mūsu Pakalpojumi būs nepārtraukti, bez kļūdām vai bez kaitīgiem komponentiem, vai ka jebkāda informācija un dati, tostarp jūsu dati, būs droši vai citādi netiks pazaudēti vai bojāti.

Otrreizējais tirgus

Ja izmantojat Ziņojumdēli, ņemiet vērā, ka jebkuras pirkšanas un pārdošanas darbības Ziņojumdēlī ir pēc Investora ieskatiem un uz Investora atbildību. Ziņojumdēlis jums nenodrošina tirgu, kur pirkt un pārdot akcijas/daļas, kurās esat ieguldījis, un, veicot ieguldījumus, jums jāapzinās, ka, visticamāk, jūs nevarēsiet pārdot savas ieguldījumus. Lai gan mēs ļaujam Jums un citiem Investoriem tieši mijiedarboties savā starpā, lai reklamētu ieinteresētību pirkt un pārdot ieguldījumus, Ziņojumdēli neizmanto, lai savestu kopā pirkšanas un pārdošanas intereses, izmantojot Platformas protokolus vai iekšējās darbības procedūras tādā veidā, ka rezultātā tiek noslēgts līgums. Ziņojumdēlis arī nav iekšēja sapārošanas sistēma, kas uz daudzpusēja pamata izpilda jūsu rīkojumus. Mums nav tirdzniecības sistēmas. Mēs negarantējam, ka jūsu ieguldījumi tiks pārdoti, pateicoties Ziņojumdēlim, par godīgu cenu un ka jūs saņemsiet atdevi no ieguldījumiem.

7. PAZIŅOJUMI AR BRĪDINĀJUMU PAR RISKU

7.1.  Ja esat Potenciālais Investors vai Investors, kas klasificēts kā Nepieredzējušais investors, mūsu Pakalpojumu izmantošanas laikā saņemsiet šādus brīdinājumus par risku:

7.1.1.  ka, pamatojoties uz jūsu zināšanām, prasmēm vai pieredzi, mūsu Platformā piedāvātie Pakalpojumi var būt jums nepiemēroti;

7.1.2.  katru reizi, kad ieguldīsiet summu, kas pārsniedz 1000 EUR vai 5 % no jūsu tīrās vērtības, kas aprēķināta saskaņā ar Simulāciju, jūs saņemsiet brīdinājumu par risku, informējot, ka ieguldījums Projektā ir saistīts ar risku zaudēt visu naudu, ko varat izlemt ieguldīt; un

7.1.3.  lai turpinātu jūsu ieguldījumu, mēs izsniegsim brīdinājumu par risku, ka jūs skaidri apliecināt, ka saņēmāt un sapratāt mūsu brīdinājumu par risku.

7.2.  Mēs arī sniegsim Investoriem, kas klasificēti kā Nepieredzējušie investori, informāciju par Pārdomu periodu. Šī informācija tiks sniegta Platformā un nosūtīta uz tā Investora e-pastu, kas klasificēts kā Nepieredzējušais investors pēc tam, kad tas būs ieguldījis Projektā.

8. BRĪDINĀJUMA PAR RISKU PĀRSKATĪŠANA UN UZRAUDZĪBA

8.1. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt, grozīt, papildināt vai aizstāt Brīdinājumu par risku jebkurā brīdī. Mēs pārskatīsim Brīdinājumu par risku, ja radīsies kādi būtiski apstākļi, kas var ietekmēt mūsu spēju piemērot Brīdinājumu par risku saskaņā ar likumu un tiesību aktu prasībām. Kādas izmaiņas ir būtiskas, noteiksim pēc mūsu ieskatiem.

8.2. Mēs informēsim mūsu Klientus par visiem būtiskajiem Brīdinājuma par risku grozījumiem, publicējot atjaunināto Brīdinājuma par risku versiju mūsu Platformā.

Esi pirmais, kas uzzina jaunumus par investīciju projektiem

Personu dati tiks apstrādāti saskaņā ar CrowdedHero Privātuma politika. Jūs varat atteikties no jaunumiem jebkura brīdī.