PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Šī CrowdedHero Privātuma politika (“Politika”) tiek piemērota attiecībā uz Pakalpojumiem (definēts tālāk). Politika ir CrowdedHero Noteikumu un nosacījumu neatņemama sastāvdaļa. Uz jūsu personas datu apstrādi attiecas ES Vispārīgā datu aizsardzības regula (“VDAR”) un piemērojamie nacionālie tiesību akti. Šī Politika izskaidro, kā mēs apstrādāsim jūsu personas datus, kādiem nolūkiem, cik ilgi, kā arī informē jūs par jūsu tiesībām.

Politika var būt pieejama vairākās valodās; visas versijas ir juridiski saistošas, bet neatbilstības gadījumā starp latviešu valodas versiju un tulkoto versiju, latviešu valodas versija ir noteicošā.

Šī Politikas versija ir spēkā no 2023. gada 1. augusta.

 

1     DEFINĪCIJAS

Politikā sekojošajiem terminiem ar lielo burtu ir sekojošā nozīme

“CrowdedHero”, “mēs” vai “mūsu”

SIA “CrowdedHero Latvia”, reģistrācijas numurs: 50203309441, juridiskā adrese: Bauskas iela 58A-8, Rīga, LV-1004, Latvija.

“Darba diena”

jebkura diena, kas nav sestdiena vai svētdiena, vai valsts svētku diena Latvijas Republikā.

“Investors”

fiziska vai juridiska persona, kas darbojas kā investors, atbilst visām atbilstības prasībām, kas noteiktas CrowdedHero Noteikumos un nosacījumos, atver un uztur Kontu, tādējādi piekrītot Lemonway Noteikumiem un nosacījumiem, un izmantojot Platformas noteikumus ieguldījumu veikšanai.

"jūs" vai "jūsu"

jūs, datu subjekts.

“Klients”

Potenciālais investors, Investors vai Projekta īpašnieks.

“Konts”

Konts Platformā, kas ir atvērts un turēts uz Klienta vārda un kuru uzturam mēs.

“Maksājumu konts”

ir maksājumu konts, kas atvērts un turēts uz Klienta vārda un kuru uztur maksājumu iestāde saskaņā ar maksājumu iestādes noteikumiem, kas ir pieejami mūsu Tīmekļa vietnē.

“Noteikumi”

CrowdedHero Noteikumi un nosacījumi, kas ir pieejami Platformā, un kurus laiku pa laikam var grozīt.

“Pakalpojumi”

Investoru un Projektu īpašnieku uzņēmējdarbības finansēšanas interešu saskaņošana, izmantojot Platformu CrowdedHero, nodrošinot pakalpojumus, kas ļauj:

[a] Piedāvājumus piesaistīt līdzekļus;

[b] Investoriem ieguldīt Piedāvājumos;

[c] reklamēt interesi pirkt un pārdot tādas Projekta īpašnieka uzņēmuma kapitāla daļas/vērtspapīrus, par kurām Platformā bija veiksmīgs Piedāvājums.

“Platforma”

publiski pieejama un CrowdedHero pārvaldīta tiešsaistes informācijas sistēma, kas apzīmēta kā “CrowdedHero” un pieejama Tīmekļa vietnē.

“Politika”

šī Privātuma politika attiecībā uz Platformā pieejamajiem Pakalpojumiem, kas ik pa laikam var tikt grozīta.

“Projekta īpašnieks”

juridiska persona, kas Piedāvājuma veidā meklē finansējumu ar Platformas starpniecību, un ir tieši atbildīga par informāciju, kas jāiekļauj galvenajā ieguldījumā informācijas lapā.

“Projekts”

uzņēmējdarbība vai darbības, kurām Projekta īpašnieks meklē finansējumu ar Platformas starpniecību.

“Simulācija”

Platformā pieejams rīks, kas paredzēts, lai novērtētu Investoru finansiālo stāvokli un ļautu šādiem Investoriem simulēt viņu spēju uzņemties zaudējumus.

Tīmekļa vietne

Tīmekļa vietne, kuras zīmols ir ‘CrowdedHero’ un kas atsaucas uz domēnu https://www.crowdedhero.com/.

“VDAR”

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) OV L 119, 4.5.2016. 1.–88. lpp.

“Zināšanu pārbaude”

tests, kas paredzēts, lai novērtētu potenciālo Nepieredzējušo investoru zināšanas, prasmes un pieredzi, izvērtējot:

[a] vai Nepieredzējušam investoram ir pietiekamā pieredze un zināšanas, kas nepieciešamas, lai izprastu ar ieguldīšanu saistītos riskus kopumā; un

[b] vai šim potenciālajam Nepieredzējušajam investoram ir nepieciešamā pieredze un zināšanas, lai izprastu riskus, kas saistīti ar Platformā piedāvātajiem ieguldījumu veidiem.

“Ziņojumdēlis” un “Otrreizējais tirgus”

Platformas sadaļa, kas sniedz iespēju Investoriem ļaut reklamēt  ieinteresētību pirkt un pārdot ieguldījumus, kuram Platformā ir bijis veiksmīgs Piedāvājums.

 
2     MŪSU KONTAKTINFORMĀCIJA

2.1       Ja rodas papildu jautājumi par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu atbalsta dienestu. Jūs varat sazināties ar viņiem pa e-pastu: [email protected].

2.2       Klientu atbalsta dienests ir pieejams darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai no 9:00 līdz 17:00. (Austrumeiropas laiks) saistībā ar visiem jautājumiem. Ja sazināties ar mūsu klientu atbalsta dienestu, lūdzu, sniedziet viņiem šādu informāciju:

2.2.1       jūsu identifikācijas numurs (ja mēs tādu esam jums piešķīruši);

2.2.2       ja esat fiziska persona – savu vārdu un uzvārdu;

2.2.3       ja esat juridiska persona – jūsu uzņēmuma nosaukumu un jūsu pilnvarotā pārstāvja vārdu un uzvārdu;

2.2.4       jūsu pilnu tālruņa numuru, ieskaitot valsts kodu;

2.2.5       īsu ziņojumu ar jūsu jautājuma aprakstu.

3     POLITIKAS MĒRĶIS

3.1       Politika tiek piemērota, kad:

3.1.1       jūs izrādījāt nodomu izmantot mūsu Pakalpojumus kā Investors vai Projekta īpašnieks vai arī mūsu Pakalpojumu izmantošanas laikā saskaņā ar mūsu Noteikumiem.;

3.1.2       Jūs pārstāvat Klientu (piemēram, kā Projekta īpašnieka pilnvarots pārstāvis, Investora pilnvarots pārstāvis u.c.) vai esat norādīts kā Klienta kontaktpersona (piemēram, sūdzību veidlapā kā Projekta īpašnieka vai Investora likumīgais pārstāvis);

3.1.3       jūs izmantojāt mūsu Pakalpojumus pagātnē, un mums šī informācija ir jāsaglabā;

3.1.4       jūs sazināties ar mums vai iesniedzat mums sūdzību saskaņā ar mūsu Sūdzību politiku;

3.1.5       jūs apmeklējat mūsu Tīmekļa vietni;

3.1.6       jebkādā citā veidā sniedzāt mums savus personas datus jebkuram no Politikā noteiktajiem datu apstrādes nolūkiem.

4     MŪSU LOMA

4.1       Parasti, kad izmantojat mūsu Pakalpojumus, piekļūstat Platformai, Tīmekļa vietnei vai sazināties ar mums, mēs esam datu pārzinis.

4.2       Noteiktajos gadījumos, piemēram, reģistrācijas procesa laikā mūsu Platformā un kad Klients atver Maksājumu kontu maksājumu iestādē Lemonway (reģistrācijas numurs 500 486 915, juridiskā adrese 8, rue du Sentier - 75002 Parīze, Francija) (“Lemonway”), mēs darbojamies kā kopīgs kontrolieris kopā ar Lemonway. Mēs sadarbojamies ar Lemonway, lai jūs varētu izmantot maksājumu pakalpojumus mūsu Platformā saistībā ar mūsu Pakalpojumu izmantošanu. Plašāka informācija par kopīgo kontroli ir pieejama Politikas sadaļā “Kopīga kontrole”.

5     KOPĪGĀ KONTROLE

5.1       Tā kā maksājumu apstrādi Platformā veic tikai Lemonway, lai sāktu izmantot Pakalpojumus, mūsu Klientiem ir jāatver Maksājumu konts Lemonway saskaņā ar Lemonway noteikumiem kas ir pieejami mūsu Tīmekļa vietnē. Būtībā mūsu kopīgās kontroles līgumā ir noteikts, ka:

5.1.1       mēs apkopojam un kopīgi apstrādājam jūsu personas datus šādiem mērķiem:

-  jūsu Maksājumu konta atvēršana un pārvaldība, kā arī maksājumu apstrāde saistībā ar Pakalpojumiem;

-  atbilstība juridiskajām prasībām, kas izriet no prasībām saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanu, piemēram, pārbaudīt, vai mūsu Klienti nav sodītas personas, nesadarbojas ar šādām personām vai neesot daļa no attiecīgo iestāžu izmeklēšanas, netiek uzskatīti par politiski ietekmējamo personu, mēs pārbaudām arī ienākumu avotu utt. Būtībā mēs apkopojam Klienta personas datus un koplietojam tos ar Lemonway, lai Lemonway varētu veikt šīs pārbaudes saskaņā ar savu iekšējo uzticamības pārbaudes procedūru un atvērt Maksājumu kontu;

5.1.2       uz pieprasījumiem piekļūt personas datiem, izmantot tiesības uz datu pārnesamību, ierobežot vai iebilst pret Klienta datu apstrādi saistībā ar minētām darbībām atbildēsim vai nu mēs, vai Lemonway, neatkarīgi no pieprasījuma saņēmēja. Šim nolūkam Klienti var sazināties ar pusēm, izmantojot tālāk norādītās e-pasta adreses:

-  Lemonway – [email protected];

-  CrowdedHero – [email protected].

5.2       Lūdzu, ņemiet vērā, ka papildu informācija par to, kā Lemonway apstrādā jūsu personas datus, ir pieejama Lemonway noteikumos kas ir pieejami mūsu Tīmekļa vietnē un noslēgti starp jums un Lemonway reģistrācijas procesa laikā pie mums saskaņā ar Platformā noteikto procedūru.

6     PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN JURIDISKAIS PAMATS

Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus dažādiem mērķiem un uz dažādiem juridiskiem pamatiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varam apstrādāt noteikta veida personas datus vairākiem mērķiem vienlaikus. Mēs varam saņemt jūsu datus gan no jums, gan ārējiem avotiem, piemēram, publiskiem un privātiem reģistriem un citām trešajām personām.

6.1     Konta reģistrācija Platformā

6.1.1       Kad jūs reģistrējaties Platformā mūsu Pakalpojumu izmantošanai kā Potenciāls Investors vai Projekta īpašnieks, mēs apkopojam datus, kas nepieciešami, lai Platformā izveidotu un atvērtu Kontu. Šim nolūkam mēs apstrādāsim jūsu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi

6.1.2       Juridiskais pamats jūsu datu apstrādei šim nolūkam ir Pakalpojumu sniegšana vai darbību veikšana pirms Pakalpojumu izmantošanas saskaņā ar mūsu Noteikumiem.

6.2     Konta reģistrācijai, izmantojot Sociālo tīklu kanālus.

6.2.1       Mēs piedāvājam Jums iespēju reģistrēties un pieteikties Platformā ar savu Facebook kontu, Google kontu vai LinkedIn kontu. Šajā gadījumā nav nepieciešama jūsu e-pasta papildus verifikācija Platformā. Ir pietiekami, ka Jūsu sociālā tīkla (Google, Facebook vai LinkedIn) lietotāja konts ir saistīts ar Platformas kontu, lai Jūs varētu reģistrēties un pieteikties ar savu sociālā tīkla lietotāja kontu Platformas kontā. Priekšrocība Jums ir tāda, ka Jums nav jāatceras atsevišķa parole savam kontam Platformā.

6.2.2       Jūsu datu - vārda un uzvārda, kā arī e-pasta adreses - nosūtīšanas juridiskais pamats ir Pakalpojumu sniegšana vai darbību veikšana pirms Pakalpojumu sniegšanas saskaņā ar mūsu Noteikumiem. Visu citu papildus informāciju Jūs sniedzat mums brīvprātīgi, šim nolūkam juridiskais pamats Jūsu datu apstrādei ir Jūsu piekrišana. Datu apstrādes mērķis ir Jums atvieglot mūsu reģistrācijas funkcijas izmantošanu.

6.2.3       Ja reģistrējaties ar pieteikšanos caur sociālo tīklu kontu, izmantojot saiti, mēs automātiski saņemam vismaz šādu informāciju no Meta Platforms Ireland Limited, Google Ireland Limited vai LinkedIn Ireland:

·       Vārds, uzvārds;

·       E-pasta adrese.

6.2.4       Lai iegūtu papildinformāciju par pieteikšanos ar attiecīgo sociālo tīklu, pārsūtītajiem datiem un sava sociālā tīkla konta privātuma iestatījumiem, lūdzu, skatiet attiecīgos datu aizsardzības paziņojumus un lietošanas noteikumus:

·       Meta (https://www.facebook.com/legal/terms);

·       Google (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US).

·       LinkedIn (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy).

6.2.5       Jūs varat novērst sava sociālā tīkla konta (Facebook, Google vai LinkedIn) datu apstrādi, izmantojot parasto reģistrācijas procesu. Jūsu sociālo tīklu (Facebook, Google vai LinkedIn) konta profila iestatījumos ir iespējami  tālāki papildus iestatījumi.

6.3     Juridisko pienākumu izpilde un jūsu informācijas pārbaude

6.3.1       Kad iesniegsiet pieteikumu Konta izveidei un atvēršanai Platformā, neatkarīgi no reģistrācijas un pieteikšanās veida, mēs apkoposim un apstrādāsim jūsu personas datus, kas mums ir nepieciešami, lai jūs identificētu un veiktu mūsu iekšējās uzticamības pārbaudes procedūru, lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus, tostarp prasības attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanu

6.3.2       Ja esat fiziska persona (indivīds), tad šim nolūkam mēs apstrādāsim:

-  jūsu identifikācijas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods vai nodokļu maksātāja numurs), tautību, pases datus (pases numurs, izdošanas datums un derīguma termiņš, izdevējiestāde) un informāciju par personas apliecību, uzturēšanās atļauju vai vadītāja apliecību (numurs un derīguma termiņš);

-  kontaktinformāciju (e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs);

-  jūsu finanšu datus (bankas konta informācija, bankas izraksti, nodokļu rezidence, finanšu dati, ienākumu avots utt.);

-  citus datus, kas var būt nepieciešami šim nolūkam saskaņā ar piemērojamiem likumiem un noteikumiem, piemēram, informāciju par jums kā politiski ietekmējamo personu un to, vai esat ASV pilsonis.

6.3.3        Ja esat Investora, kas ir juridiska persona, pilnvarots pārstāvis, tad šim nolūkam mēs apstrādāsim:

-  jūsu identifikācijas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods vai nodokļu maksātāja numurs), tautību, pases vai personas apliecības datus (numurs un derīguma termiņš);

-  kontaktinformāciju (e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs);

-  jūsu amatu un pārstāvības tiesību apliecinājumu;

-  citus datus, kas var būt nepieciešami šim nolūkam saskaņā ar piemērojamiem likumiem un noteikumiem, piemēram, informāciju par jums kā politiski ietekmējamo personu un to, vai esat ASV pilsonis;

6.3.4       Ja esat Investora, kas ir juridiska persona, galīgais patiesā labuma guvējs, tad šim nolūkam mēs apstrādāsim:

-  jūsu identifikācijas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods vai nodokļu maksātāja numurs), tautību, pases vai personas apliecības datus (numurs un derīguma termiņš);

-  kontaktinformāciju (e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs);

-  jūsu finanšu datus (bagātības avots utt.);

-  citus datus, kas var būt nepieciešami šim nolūkam saskaņā ar piemērojamiem likumiem un noteikumiem, piemēram, informāciju par jums kā politiski ietekmējamo personu un to, vai esat ASV pilsonis.

6.3.5       Juridiskais pamats jūsu personas datu apstrādei šim nolūkam ir atbilstība spēkā esošajiem tiesību aktiem un noteikumiem, kuriem mēs esam pakļauti, un Pakalpojumu sniegšana vai darbību veikšana pirms Pakalpojumu saņemšanas saskaņā ar mūsu Noteikumiem.

6.4     Zināšanu pārbaude

6.4.1    Lai novērtētu, vai jums ir pietiekamas zināšanas, prasmes un pieredze, lai izmantotu mūsu Pakalpojumus un izprastu ar ieguldīšanu saistītos riskus, jums būs jāveic Zināšanu pārbaude un Platformā jāizmanto Simulācijas rīks. Šim nolūkam mēs apstrādāsim

-  informāciju par jūsu pieredzi, ieguldījumu mērķiem, finansiālo stāvokli un pamatzināšanām par riskiem, kas saistīti ar ieguldīšanu kopumā un ieguldīšanu mūsu Platformā piedāvātajos ieguldījumu piedāvājumos;

-  informāciju par jūsu tīro vērtību un citu informāciju, kas palīdz novērtēt jūsu spēju segt iespējamos zaudējumus.

6.4.2    Juridiskais pamats jūsu personas datu apstrādei šim nolūkam ir atbilstība spēkā esošajiem tiesību aktiem un noteikumiem, kuriem mēs esam pakļauti, un Pakalpojumu sniegšana vai darbību veikšana pirms Pakalpojumu saņemšanas saskaņā ar mūsu Noteikumiem.

6.4.3   Ja esat potenciālais Nepieredzējušais investors vai Nepieredzējušais investors, mēs saņemsim jūsu Simulācijas rezultātus tikai pēc tam, kad būsiet tos mums iesniedzis. Pirms rezultātu iesniegšanas mēs saņemsim tikai informāciju, ka esat izmantojis Simulāciju, bet rezultāti mums būs redzami tikai tad, ja izvēlēsieties tos mums iesniegt. Ja pēc Simulācijas nospiedīsiet apstiprinošo izvēles pogu “Iesniegt”, šī darbība tiks uzskatīta par Jūsu piekrišanu iesniegt mums savu Simulācijas rezultātu.

6.4.4    Pamatojoties uz informāciju, ko sniedzat, veicot Zināšanu pārbaudi, un/vai izmantojot Simulācijas rīku, mēs izveidosim jūsu profilu tā, lai mēs pārliecināmies, ka jūs saprotat riska līmeni, kas saistīts ar ieguldījumiem mūsu Platformā publicētajos Projektos un piedāvāsim iespēju simulēt jūsu spēju segt zaudējumus. Plašāka informācija par profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu ir pieejama Politikas sadaļā “Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana”.

6.5     Projektu īpašnieku novērtēšana

6.5.1       Ja esat Projekta īpašnieka pilnvarots pārstāvis, mēs apkoposim un apstrādāsim jūsu informāciju, lai novērtētu jūsu Projektu, aizsargātu mūsu Investoru intereses un publicētu informāciju par Projektu mūsu Platformā. Šim nolūkam mēs apstrādāsim:

-  jūsu identifikācijas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods vai nodokļu maksātāja numurs), tautību, pases vai personas apliecības datus (numurs un derīguma termiņš);

-  kontaktinformāciju (e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs);

-  jūsu amatu un datus par kriminālsodāmību;

-  citus datus, kas var būt nepieciešami šim nolūkam saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.5.2       Juridiskais pamats jūsu personas datu apstrādei šim nolūkam ir atbilstība spēkā esošajiem tiesību aktiem un noteikumiem, kuriem mēs esam pakļauti, un Pakalpojumu sniegšana vai darbību veikšana pirms Pakalpojumu saņemšanas saskaņā ar mūsu Noteikumiem.

6.6     Mūsu Pakalpojumu sniegšana

6.6.1       Kad būsim pārbaudījuši jūsu informāciju un veikuši iekšējo uzticamības pārbaudes procedūru, mēs apstrādāsim jūsu datus, lai pārsūtītu uz Lemonway datus, kas nepieciešami, lai atvērtu jums Maksājumu kontu Lemonway un sniegtu jums Pakalpojumus. Šim nolūkam mēs apstrādāsim:

-  jūsu identifikācijas datus un kontaktinformāciju (jūsu vārds, uzvārds, personu apliecinoša dokumenta dati, e-pasta adrese);

-  jūsu finanšu datus (bankas konta informācija, bankas sertifikāti);

-  citus datus, kas var būt nepieciešami šim nolūkam.

6.6.2      Atsevišķos gadījumos, lai mēs sniegtu jums Pakalpojumus, ir nepieciešams jūsu kvalificētais elektroniskais paraksts un laika zīmogs. Mēs apstrādāsim jūsu datus, lai nodotu tos Dokobit, UAB (reģistrācijas numurs 301549834, juridiskā adrese Paupio g. 50-136, Viļņa, Lietuva) (“Dokobit”), kas nepieciešami Projekta īpašnieka dokumentu parakstīšanai ar kvalificētu elektronisko parakstu ar laika zīmogs. Mēs apstrādāsim:

-    Jūsu identifikācijas un kontaktinformācija (jūsu vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, adrese, personu apliecinoša dokumenta dati, e-pasta adrese un tālruņa numurs);

-    Dati par ieguldījumiem (daļu/akciju skaits, daļu/akciju cena, bankas konta informācija);

-     citi dati, kas var būt nepieciešami šim nolūkam saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Papildinformāciju par Dokobit skatiet Dokobit konfidencialitātes politikā (https://www.dokobit.com/compliance/privacy-policy).

6.6.3    Otrreizējā tirgus ietvaros mēs apstrādāsim jūsu datus, lai tos nodotu citiem Invostoriem. Mēs apstrādāsim:

-     Jūsu kontaktinformācija (e-pasta adrese un, ja to iesniedzat mums, arī telefona numurs). 

6.6.4   Juridiskais pamats jūsu datu apstrādei šim nolūkam ir Pakalpojumu sniegšana vai darbību veikšana pirms Pakalpojumu saņemšanas saskaņā ar mūsu Noteikumiem.

6.7     Maksājumu apstrāde mūsu Platformā

6.7.1       Lai savienotu jūs ar jūsu Maksājumu kontu, apstrādātu maksājumu darījumus saistībā ar Pakalpojumiem, uzturētu jebkādu ar maksājumiem saistītu dokumentāciju, mēs apstrādāsim jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu un jūsu Maksājumu konta datus.

6.7.2       Juridiskais pamats jūsu personas datu apstrādei šim nolūkam ir atbilstība spēkā esošajiem tiesību aktiem un noteikumiem, kuriem mēs esam pakļauti, un Pakalpojumu sniegšana vai darbību veikšana pirms Pakalpojumu saņemšanas saskaņā ar mūsu Noteikumiem.

6.8     Mārketinga un veicināšanas pasākumi

6.8.1       Ja pierakstījāties mūsu informatīvajiem paziņojumiem vai mārketinga informācijai, mēs apstrādāsim jūsu e-pasta adresi, lai nosūtītu jums jaunumus un atjauninājumus. Juridiskais pamats jūsu informācijas apstrādei šim nolūkam ir jūsu piekrišana. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, noklikšķinot uz atteikšanās saites katrā e-pasta kājenē, Platformā, piesakoties savā Kontā, atverot sadaļu "Konta iestatījumi" un pēc tam atzīmējot atbilstošās izvēles ailes sadaļā 'Abonementi', kā arī sazinoties ar mums, izmantojot Politikā norādīto e-pasta adresi.

6.9     Atbalsta un saziņas nodrošināšana ar jums

6.9.1       Lai komunicētu ar jums, sazinātos ar jums, sniegtu konsultācijas un atrisinātu visas problēmas saistībā ar mūsu Pakalpojumiem un/vai Platformas lietošanu, mēs apstrādāsim:

-  jūsu vārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi

-  informāciju, kas reģistrēta jūsu lietotāja profilā, darbības mūsu Platformā un datus, ko sniedzat mums saziņas laikā.

6.9.2       Juridiskais pamats jūsu datu apstrādei šim nolūkam ir mūsu likumīgās intereses atrisināt visas problēmas vai pārpratumus, sniegt atbalstu un nepieciešamo informāciju saistībā ar mūsu Pakalpojumiem un Platformu.

6.10     Investora un projekta īpašnieka sadarbības vadīšana

6.10.1       Lai atvieglotu Investoru un Projektu īpašnieku tikšanos, lai sniegtu visus attiecīgos dokumentus, apstiprinājumus, līgumus vai citu juridiski vai līgumiski nepieciešamo informāciju, mēs apstrādāsim:

-  jūsu identifikācijas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, personu apliecinoša dokumenta dati);

-  kontaktinformāciju (dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese);

-  citus datus, kas var būt svarīgi šim nolūkam un/vai ietverti attiecīgajos dokumentos

6.10.2       Juridiskais pamats jūsu personas datu apstrādei šim nolūkam ir atbilstība spēkā esošajiem tiesību aktiem un noteikumiem, kuriem mēs esam pakļauti, un Pakalpojumu sniegšana vai darbību veikšana pirms Pakalpojumu saņemšanas saskaņā ar mūsu Noteikumiem.

6.11   Mūsu likumīgo tiesību un interešu aizsardzība

6.11.1   Noteiktajos gadījumos mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, lai īstenotu un aizstāvētu savas tiesiskās intereses, piemēram, lai novērstu krāpšanu vai krāpšanas mēģinājumus, atgūtu līdzekļus, pierādītu jūsu piekrišanu, atrisinātu strīdus un konfliktus, kā arī celtu un uzturētu juridiskas prasības. Šim nolūkam mēs apstrādāsim:

-  jūsu identifikācijas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, personu apliecinoša dokumenta dati);

-  kontaktinformāciju (dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese);

-  citus datus, kas var būt svarīgi šim nolūkam, piemēram, informācija par jūsu darbībām Platformā vai mūsu Pakalpojumu izmantošanu

6.11.2   Juridiskais pamats jūsu datu apstrādei šim nolūkam ir mūsu tiesiskās intereses aizsargāt un aizstāvēt mūsu likumīgās tiesības un intereses.

6.12   Mūsu Pakalpojumu analīze un uzlabošana

6.12.1   Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, lai uzzinātu jūsu viedokli par mūsu Pakalpojumiem, kā arī analizētu mūsu Pakalpojumus un Platformu, apkopotu statistiku un citu analītisko informāciju, lai novērtētu riskus, uzlabotu Pakalpojumus un izvairītos no trūkumiem. Šim nolūkam mēs apstrādāsim:

-  jūsu identifikācijas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, personu apliecinoša dokumenta dati);

-  kontaktinformāciju (dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese);

-  mūsu Pakalpojumu un Platformas izmantošanu, vai saturu, ko esat mums sniedzis, vai ievietojis Platformā.

6.12.2   Juridiskais pamats jūsu datu apstrādei šim nolūkam ir mūsu likumīgās intereses analizēt un uzlabot mūsu Pakalpojumus, izpētīt, kā Klienti izmanto mūsu Pakalpojumus, kā arī attīstīt un paplašināt mūsu biznesu.

6.13   IT un tīklu drošības nodrošināšana

6.13.1   Lai uzraudzītu mūsu Pakalpojumu lietošanu, kā arī mūsu Platformas un citu informācijas sistēmu darbību, tostarp datubāzes, vietnes un tīklus, mēs varam apstrādāt dažādus tehniskos datus, kas iegūti no sīkdatnēm, audita pēdām un citiem tehniskiem risinājumiem. Šim nolūkam mēs apstrādāsim:

-  jūsu IP adresi;

-  informāciju par jūsu ierīci un pārlūkprogrammu, kuru izmantojat, lai piekļūtu mūsu Tīmekļa vietnei un Platformai;

-  laika joslu un dažādus metadatus, piemēram, informāciju par piekļuvi un mijiedarbību ar Platformu vai Tīmekļa vietni, kā arī citu informācija šim nolūkam.

6.13.2   Minētās informācijas apstrādes juridiskais pamats ir mūsu tiesiskās intereses nodrošināt mūsu Pakalpojumu un Platformas drošību un mūsu darbības nepārtrauktību.

6.14   Sīkdatnes un tīmekļa analīze

6.14.1   Mūsu vietne izmanto sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, piemēram, tīmekļa pikseļus. Ja devāt piekrišanu, papildus sīkdatnēm, kas nodrošina Tīmekļa vietnes funkcionalitāti, mēs varam vākt analītiskos datus. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet mūsu Sīkdatņu politiku.

7     DATU SAGLABĀŠANA

7.1       Mēs apstrādāsim jūsu personas datus tik ilgi, kamēr:

7.1.1       pastāv kāds no iepriekš minētajiem datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem un jūsu personas datu apstrādei ir mērķis, piemēram, reģistrācija mūsu Platformā un Pakalpojumu izmantošana vai jūsu piekrišana noteiktai datu apstrādei ir spēkā;

7.1.2       saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem mums ir jāsaglabā jūsu personas dati;

7.1.3       ir nepieciešams īstenot mūsu likumīgās intereses, piemēram, celt un uzturēt juridiskas prasības;

7.1.4      ja datu apstrāde ir balstīta uz piekrišanu, Jums ir iespēja atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei. Atsaukums stājas spēkā no tā izteikšanas brīža. Tam ir ietekme uz nākotni. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu. To var izdarīt pa pastu, e-pastu vai jebkurā citā veidā.

7.2       Kad šie nosacījumi beigsies, mēs dzēsīsim vai anonimizēsim jūsu personas datus.

8     DATU KOPLIETOŠANA

8.1       Ja tas ir pamatoti nepieciešams, mēs varam koplietot jūsu personas datus ar mūsu ārpakalpojumu sniedzējiem, partneriem un profesionāliem konsultantiem (kopā — “Partneri”), piemēram, ar partneriem, kuri nodrošina "zini savu klientu" un AML novērtēšanas rīkus, IT un datu mitināšanas pakalpojumus, e-pastu un satura piegādes rīkus, grāmatvedības, juridiskos, audita, tīmekļa analīzes un mārketinga pakalpojumus, kā arī citus pakalpojumus, kas mums var būt nepieciešami, lai nodrošinātu Pakalpojumus un Platformu.

8.2       Noteiktās situācijās mums ir juridisks pienākums koplietot jūsu informāciju ar trešajām pusēm, lai izpildītu juridiskās prasības vai pieprasījumus, kā arī lai aizsargātu mūsu vai trešās puses tiesiskās intereses. Mēs arī izpaudīsim jūsu informāciju trešajām personām, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti un saskaņā ar mūsu Noteikumos noteikto, tostarp:

8.2.1       potenciālajam pircējam vai pircējam, kas iegādājas visus vai būtībā visu no mums vai mūsu uzņēmumu;

8.2.2       trešajai pusei, ja mēs pārdodam vai pērkam jebkuru uzņēmumu, vai veicam apvienošanos, un tādā gadījumā mēs varam atklāt jūsu informāciju potenciālajam šāda uzņēmuma pircējam; un

8.2.3       trešajai pusei, ja mēs sadarbojamies ar citiem uzņēmumiem vai kompānijām, veicam reorganizāciju, bankrotu, maksātnespēju vai likvidāciju, vai kā citādi veicam biznesa darījumu vai pārdodam daļu vai visus savus īpašumus. Šādos darījumos jūsu informācija var būt starp nodotajiem aktīviem.

8.3       Koplietojot jūsu personas datus ar Partneriem, mēs ievērojam piemērojamās datu aizsardzības tiesību normas, proti:

8.3.1       mēs nododam tikai minimālo datu apjomu, kas nepieciešams konkrētam Partnerim;

8.3.2       mēs sadarbojamies tikai ar Partneri, kas var nodrošināt atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni;

8.3.3       Ja Partneris darbojas kā mūsu datu apstrādātājs, tas var apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem, pamatojoties uz rakstisku vienošanos, un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem.

9     DATU PĀRSŪTĪŠANA ĀRPUS ES

9.1       Ja Partneris atrodas ārpus ES/EEZ, mēs izpaudīsim jūsu personas datus saskaņā ar VDAR noteiktajām prasībām un piemērojamām personas datu aizsardzības tiesību normām, t.sk.:

9.1.1       uzņemoties ES standarta līgumsaistības vai izmantojot citus atbilstošus datu pārsūtīšanas pamatojumus, ko paredz piemērojamās tiesību normas, piemēram, rīcības kodeksi un sertifikāti;

9.1.2       sadarboties ar Partneri, kas atrodas valstī, kura piedāvā atbilstošu datu aizsardzības līmeni saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu.

10   PROFILĒŠANA UN AUTOMATIZĒTA LĒMUMU PIEŅEMŠANA

10.1   Profilēšana ir fizisku personu (indivīdu) izvērtēšana pēc noteiktiem parametriem, piemēram, ekonomiskās situācijas, vēlmēm, zināšanu līmeņa, pieredzes utt., lai, pamatojoties uz šo vērtējumu, iedalītu personas iepriekš noteiktā kategorijā. Automatizēta lēmumu pieņemšana ir noteiktu lēmumu pieņemšana ar tehniskiem, automatizētiem līdzekļiem, izmantojot personas sniegto informāciju un datus vai profilēšanas rezultātā iegūto informāciju.

10.2   Mēs izmantojam profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu, novērtējot jūsu zināšanu pārbaudes un simulācijas rīka rezultātus, lai pārliecinātos, ka saprotat riska līmeni, kas saistīts ar ieguldījumiem mūsu Platformā publicētajos Projektos, un piedāvājam iespēju simulēt jūsu spēju segt zaudējumus. Ja novērtējuma rezultāts norādīs, ka noteiktas ieguldījumu iespējas jums nav piemērotas vai var radīt augstu risku jūsu finansiālajai situācijai, mēs nodrošināsim atbilstošus riska brīdinājumus. Investors var izvēlēties turpināt ieguldījumu, neievērojot minētos brīdinājumus par risku.

10.3   Mēs pārskatām un grozām savus lēmumu pieņemšanas algoritmus un pamatā esošo loģiku, lai izvairītos no jebkādām ar novērtēšanu saistītām kļūdām. Ja mēs esam atteikušies sniegt jums savus Pakalpojumus, pamatojoties uz profilēšanu vai automatizētu lēmumu pieņemšanu, jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu pieteikums izveidot un atvērt kontu Platformā tiktu izskatīts manuāli. Šīs tiesības negarantē, ka novērtējuma rezultāts būs atšķirīgs.

10.4   Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana ir:

10.4.1   pamatota uz mūsu juridiskajām saistībām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanu, kā arī prasībām, kas attiecas uz kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem;

10.4.2   nepieciešama, lai izmantotu mūsu Pakalpojumus saskaņā ar mūsu Noteikumiem.

11   JŪSU TIESĪBAS

11.1   Jums kā datu subjektam ir VDAR un citos tiesību aktos un likumos, kas ievieš vai papildina VDAR, nodrošinātās tiesības. Šīs tiesības nodrošina, ka jūs varat:

11.1.1   noskaidrot, kādu informāciju par Jums apstrādājam, un lūgt precizējumus par datu apstrādi;

11.1.2   izlabot nepatiesus vai neprecīzus datus;

11.1.3   atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, pamatojoties uz šādu piekrišanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumību, kas balstīta uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas;

11.1.4   lūgt dzēst savus datus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nevarēsim dzēst datus, kas mums ir jāapstrādā un jāsaglabā saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai kas var būt nepieciešami, lai aizstāvētu mūsu tiesības, vai uzsāktu tiesvedību, ja mūsu tiesības ir pārkāptas;

11.1.5   iebilst pret datu apstrādi, kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu tiesiskajām interesēm. Šāda iebilduma gadījumā mēs vairs neapstrādāsim jūsu personas datus, ja vien mēs neuzrādīsim nepārvaramu likumīgu iemeslu apstrādei, kas ir svarīgāks par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai juridisku prasību izvirzīšanas, īstenošanas vai aizstāvēšanas nolūkos;

11.1.6   pieprasīt saņemt jūsu datus, lai tos nodotu citam datu pārzinim, ja tas neietekmē mūsu likumīgās intereses aizsargāt mūsu komercnoslēpumus vai jebkuru citu konfidenciālu informāciju;

11.2   Lai īstenotu minētās tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot Politikā norādīto e-pasta adresi. Mēs izskatīsim šo pieprasījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā un sniegsim atbildi. Kad saņemsim jūsu pieprasījumu par jūsu datu subjekta tiesību izmantošanu, mēs pārbaudīsim Jūsu identitāti, izvērtēsim pieprasījumu un izpildīsim to saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām.

11.3   Turklāt jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai), ja uzskatāt, ka esam pārkāpuši jūsu datu subjekta tiesības.

12   POLITIKAS PĀRSKATĪŠANA UN UZRAUDZĪBA

12.1   Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt, grozīt, papildināt vai aizstāt Politiku jebkurā brīdī. Mēs pārskatīsim Politiku, ja radīsies kādi būtiski apstākļi, kas var ietekmēt mūsu spēju piemērot Politiku saskaņā ar likumu un tiesību aktu prasībām. Kādas izmaiņas ir būtiskas, noteiksim pēc mūsu ieskatiem.

12.2   Mēs jūs informēsim par visiem būtiskajiem Politikas grozījumiem, publicējot atjaunināto Politikas versiju mūsu Tīmekļa vietnē. Mēs varam arī informēt jūs par šādiem grozījumiem pa e-pastu.

Esi pirmais, kas uzzina jaunumus par investīciju projektiem

Personu dati tiks apstrādāti saskaņā ar CrowdedHero Privātuma politika. Jūs varat atteikties no jaunumiem jebkura brīdī.