INTEREŠU KONFLIKTU POLITIKA

 

Šī CrowdedHero Interešu konfliktu politika (“Politika”) tiek piemērota attiecībā uz Pakalpojumiem (definēts tālāk). Šī Politika ir CrowdedHero Noteikumu un nosacījumu neatņemama sastāvdaļa.

Politika var būt pieejama vairākās valodās; visas versijas ir juridiski saistošas, bet neatbilstības gadījumā starp latviešu valodas versiju un tulkoto versiju, latviešu valodas versija ir noteicošā.

Šī Politikas versija ir spēkā no 2022. gada 27. septembra.

1. DEFINĪCIJAS

„Ārpakalpojumu sniedzējs”

pārdevējs, piegādātājs un cits pakalpojumu sniedzējs mums saskaņā ar
pakalpojumu, ārpakalpojumu vai cita veida vienošanos.

“CrowdedHero”, „mēs” vai „mūsu”

SIA “CrowdedHero Latvia”, reģistrācijas numurs: 50203309441, juridiskā adrese: Bauskas iela 58A-8, Rīga, LV-1004, Latvija.

“CrowdedHero’s Grupa”

Kapitāldaļu turētājs un tā meitas uzņēmumi.

 

„Darbinieks”

Uz spēkā esošā darba līguma CrowdedHero nodarbināta fiziska persona, tai skaitā attiecīgi Valdes locekļi un Vadītāji.

“ECSPR”

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (Dokuments attiecas uz EEZ), PE/37/2020/INIT, OJ L 347, 20.10.2020., 1.-49. lp.

„Interešu konflikts”

situācija, kurā dažādo pušu intereses ir pretrunīgas, un starp šīm pusēm pastāv rūpības vai uzticēšanās pienākums. Interešu konflikts saskaņā ar šo Politiku ietver gan faktisko interešu konfliktu (t.i., Interešu konfliktu, kas jau ir radies), gan potenciālo interešu konfliktu (t.i., interešu konfliktu, kas var rasties pie konkrētiem faktiem un apstākļiem). Tas ietver arī uztverto Interešu konfliktu (t.i., situāciju, kas var radīt uztvēri par Interešu konflikta esamību), pat tad, kad Interešu konflikts var nebūt.

„Investors”

fiziska vai juridiska persona, kas darbojas kā investors, atbilst visām atbilstības prasībām, kas noteiktas CrowdedHero Noteikumos un nosacījumos, atver un uztur Maksājumu kontu, tādējādi piekrītot Lemonway’s Noteikumiem un nosacījumiem un izmantojot Platformas noteikumus ieguldījumu veikšanai.

„Investoru komitejas loceklis”

Valdes iecelta un apstiprināta fiziska persona Projektu vērtēšanas un ieviešanas procesa caurskatāmības, skaidras un godīgas izpildes nodrošināšanai.

„Kapitāldaļu turētājs”

Crowdedhero OÜ, reģistrācijas numurs: 14811328, juridiskā adrese: Narva mnt 5, 10117 Tallina, Igaunija.

„Klients”

Potenciālais Investors, Investors vai Projekta īpašnieks.

„MiFID II”

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (pārstrādāta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ), OJ L 173, 12.06.2014., 349.-496. lp.

„Pakalpojumi”

Investoru un Projektu īpašnieku uzņēmējdarbības finansēšanas interešu saskaņošana, izmantojot Platformu CrowdedHero, kas ļauj:

[a] Piedāvājumus piesaistīt līdzekļus;

[b] Investoriem ieguldīt Piedāvājumos;

[c] reklamēt interesi pirkt un pārdot tādas Projekta īpašnieka uzņēmuma kapitāla daļas/vērtspapīrus, par kurām Platformā bija veiksmīgs Piedāvājums.

„Platforma”

Vietnē publiski pieejama un CrowdedHero pārvaldīta tiešsaistes informācijas sistēma, kas apzīmēta kā “CrowdedHero” un pieejama Tīmekļa Vietnē.

„Politika”

šī interešu konfliktu Politika attiecībā uz Platformā pieejamajiem Pakalpojumiem, kas ik pa
laikam var tikt grozīta.

„Projekta īpašnieks”

juridiska persona, kas Piedāvājuma veidā meklē finansējumu ar Platformas starpniecību, un ir tieši atbildīga par informāciju, kas jāiekļauj galvenajā ieguldījumā informācijas lapā.

„Projekts”

uzņēmējdarbība vai darbības, kurām Projekta īpašnieks meklē finansējumu, izmantojot Platformu.

“Saistītā persona”

jebkura no šīm personām:

[a] Kapitāldaļu turētājs un tā kapitāldaļu turētāji, kuriem pieder 20% vai vairāk no pamatkapitāla vai balsstiesībām;;

[b]  jebkura fiziska vai juridiska persona, kas saistīta ar Valdes locekļiem, Darbiniekiem vai ar iepriekš [a] apakšpunktā norādīto personu caur kontroli, saskaņā ar MiFID II 4. panta pirmās daļas 35. punkta (b) apakšpunktā noteikto.

“Tīmekļa vietne”

tīmekļa vietne ar zīmolu “CrowdedHero” un atsauces uz domēnu https://www.crowdedhero.com/.

„Vadītājs”

fiziska persona, kas ir augstākā līmeņa vadošais darbinieks, kura uzdevums ir nodrošināt konkrētas CrowdedHero nodaļas ikdienas pārraudzību.

„Valde”

CrowdedHero valde.

Valdes loceklis”

par valdes locekli iecelta fiziska persona.

2.  VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

2.1. Neuzņemoties pašu risku, mēs apkalpojam un pārvaldām Platformu. Politikas spēkā stāšanas datumā mēs esam ieguvuši kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja licenci kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanai, ko izsniegusi Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisija, (tālākai informācijai lūdzu skatīt https:// https://www.fktk.lv/tirgus-dalibnieki/kolektivas-finansesanas-pakalpojumu-sniedzeji/).  Pakalpojumi tiek sniegti profesionāli, godīgi un pārredzami, mēs piemērojam ECSPR prasības Pakalpojumu sniegšanai un mūsu iekšējām darbībām.

2.2. Atbilstoši mūsu lielumam un organizācijai, kā arī Pakalpojumu būtībai, mērogam un sarežģītībai, mēs esam   apņēmušies nodrošināt, ka, sniedzot Pakalpojumus mūsu Klientiem, Interešu konflikti nepastāv. Mēs esam izveidojuši, ieviesuši un uzturējuši nepieciešamos pasākumus, lai novērstu, identificētu un pārvaldītu apstākļus, kas veido vai var izraisīt Interešu konfliktu, kad mēs sniedzam Pakalpojumus mūsu Klientiem.

2.3. Pildot savus pienākumus CrowdedHero, Valdei un Darbiniekiem ir jārīkojas atbilstoši augstākajiem ētikas  standartiem.

2.4. Mēs iesakām lejupielādēt vai izdrukāt šīs Politikas kopiju un saglabāt to sev turpmākai lietošanai un atsaucēm. Ja vēlaties saņemt šīs Politikas kopiju, lūdzu, nosūtiet e-pastu uz [email protected] ar vārdiem Jūsu e-pasta ziņojuma tēmas rindiņā: “Interešu konfliktu politika”.

3. Mērķis un darbības joma

3.1.   Politika izskaidro mūsu vispārējo pieeju, identificējot, novēršot, pārvaldot un atklājot Interešu konfliktus, kas var rasties Pakalpojumu sniegšanas gaitā.

3.2.   Politika attiecas uz visām mūsu uzņēmējdarbības jomām un galvenokārt ir paredzēta:

3.2.1.     Valdes locekļiem;

3.2.2.     Darbiniekiem;

3.2.3.     Saistītām personām;

3.2.4.     Ārpakalpojumu sniedzējiem; un

3.2.5.     vienībām, kas pieder CrowdedHero grupai.

3.3.   Politika neaizstāj mūsu apņemšanos ievērot visus piemērojamos likumus un noteikumus, kas attiecas uz Interešu konflikta situācijām.

4. PERSONAS STARP KURIEM INTEREŠU KONFLIKTI VAR RASTIES

4.1.   Interešu konflikts var rasties starp (norādīts bez noteiktas secības):

4.1.1.     vienībām, kas pieder CrowdedHero grupai, ieskaitot CrowdedHero;

4.1.2.     mums un mūsu Kapitāldaļu turētāju;

4.1.3.     mums un mūsu Kapitāldaļu turētāja kapitāldaļu turētājiem;

4.1.4.     mums un vienu vai vairākiem Valdes locekļiem;

4.1.5.     mums un vienu vai vairākiem Darbiniekiem;

4.1.6.     mums, mūsu Valdes locekļiem vai Darbiniekiem un Saistītām personām;

4.1.7.     mums, mūsu Valdes locekļiem vai Darbiniekiem un vienu vai vairākiem Klientiem;

4.1.8.     diviem vai vairākiem Klientiem saistībā ar Pakalpojumiem, ko mēs sniedzam šiem Klientiem;

4.1.9.     mums, mūsu Valdes locekļiem vai Darbiniekiem un Ārpakalpojumu sniedzējiem; vai

4.1.10.  Saistīto personu un Klientu.

5. INTEREŠU KONFLIKTU ATKLĀŠANA

5.1.   Interešu konflikti vai uztvertie Interešu konflikti var rasties saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu. Lai identificētu Interešu konfliktu veidus, kas var rasties Pakalpojumu sniegšanas gaitā mēs, vismaz, ņemam vērā, vai mēs, mūsu Valdes locekļi, Darbinieki vai Saistītās personas nenonākam jebkurā no tālāk minētajām situācijām neatkarīgi no tā, vai tas notika Pakalpojumu sniegšanas rezultātā, vai citādi:

5.1.1.     mēs, mūsu Kapitāldaļu turētājs, Valdes locekļi vai Darbinieki, iespējams, gūsim finansiālu labumu vai izvairāmies no finansiāliem zaudējumiem uz Klienta rēķina;

5.1.2.     mēs, mūsu Kapitāldaļu turētājs, Valdes locekļi, Darbinieki vai Saistītā persona esam ieinteresēti Klientam sniegtā Pakalpojuma rezultātā, kas atšķiras no Klienta interesēm attiecībā šo rezultātu;

5.1.3.     mums, mūsu Kapitāldaļu turētājam, Valdes locekļiem, Darbiniekiem vai Saistītajai personai ir finansiāli vai citi stimuli dot priekšroku cita Klienta vai Klientu grupas interesēm pār Klienta interesēm.

5.2.   Turklāt, identificējot Interešu konfliktus, kas varētu rasties starp mums un mūsu Valdes locekļiem, Dalībniekiem vai Saistīto personu, vai CrowdedHero ietvaros mēs arī apsveram, vai:

5.2.1.     personas individuālās intereses konkrētas darbības iznākumā ir tiešā pretrunā ar CrowdedHero vai Klienta interesēm;

5.2.2.     persona var ietekmēt mūsu lēmumus tādā veidā, kas rada personisku labumu vai priekšrocības šai personai;

5.2.3.     persona saņem naudas vai nemonetāru labumu sava amata CrowdedHero dēļ;

5.2.4.     tās iesaistīšanās pasliktina, vai varētu pasliktināt viņa/viņas neatkarību, vērtējumu, objektivitāti vai spējas pildīt savus pienākumus.

6. INTEREŠU KONFLIKTS

6.1.   Mēs darbojamies kā neitrāls starpnieks starp Klientiem, tāpēc mēs nepieņemam savus Valdes locekļus, Darbiniekus, Saistītās personas vai jebkādas fiziskās vai juridiskās personas, kas cieši saistītas ar CrowdedHero caur kontroli kā Projektu īpašniekus. Klientu atbalsta dienests ir atbildīgs par iespējamā Interešu konflikta uzraudzību Projekta īpašnieka novērtēšanas un iekļaušanas procesā (papildu informāciju skatiet Projekta iekļaušanas un novērtēšanas politikā).

6.2.   Mēs esam identificējuši galvenās jomas, kurās var rasties ar mums saistītais potenciālais Interešu konflikts, kad mēs sniedzam Pakalpojumus Klientiem (norādīti bez noteiktās secības):

6.2.1.     konkurējoši projekti – uzņēmumi no tās pašas nozares vai ģeogrāfijas varētu vēlēties piesaistīt līdzekļus tajā pašā laika posmā, tādējādi konkurējot par tiem pašiem Investoriem;

6.2.2.     dāvanas – pastāv risks, ka dāvanas vai viesmīlību mums, mūsu Valdes locekļiem vai Darbiniekiem var sniegt trešā puse, kas var būtiski ietekmēt Klientu ietekmējošo lēmumu. Mums ir Dāvanu un viesmīlības politika, lai to pārvaldītu;

6.2.3.     stimulēšana – mēs, mūsu Valdes locekļi un Darbinieki nedrīkstam saņemt vai maksāt stimulējošus maksājumus (t.i., maksas, komisijas maksas, citi monetāri un nemonetāri labumi) no trešajām personām/ trešajām personām Pakalpojumu sniegšanas gaitā, bet atsevišķos gadījumos mēs varam piešķirt un saņemt finansiālus līdzekļus un nemateriālos labumus trešajām personām / no trešajām personām, sniedzot Pakalpojumus (piemēram, Ārpakalpojumu sniedzējiem, kas palīdz mums veicināt Pakalpojumus vai prezentēt tos Investoriem vai potenciālajiem Projektu īpašniekiem, vai sniedzot Projektu īpašniekiem atbalstu līdzekļu vākšanas kampaņās viņu Projektiem). Informējam, ka stimulēšana nav nodevas, maksājumi vai labumi, kas nepieciešami Pakalpojumu vai Pakalpojumu blakus pakalpojumu sniegšanai (piemēram, komisijas maksas Ārpakalpojumu sniedzējiem un citi maksājumi);

6.2.4.     personīgie darījumi – mēs pieņemam savus Valdes locekļus, Darbiniekus un Saistītās personas kā Investorus Platformā publicētajos Projektos. Mēs Platformā pilnībā atklāsim faktu, ka minētās personas ir pieņemtas kā Investori konkrētajā Piedāvājumā, nodrošinot, ka šādi ieguldījumi tiek veikti ar tādiem pašiem nosacījumiem kā citiem Investoriem, un ka šīm personām netiek nodrošināta nekāda priviliģēta attieksme vai priviliģēta piekļuve informācijai.

6.2.5.     atalgojums – pastāv risks, ka mūsu Darbinieki vēlēsies ņemt vērā savus paša ienākumus no iespējamā darījuma, nevis Klienta intereses. Visi Darbinieki apzinās savus pienākumus rīkoties Klienta interesēs neatkarīgi no personiskā labuma. Darbinieki tiks stimulēti veicināt mūsu uzņēmējdarbības panākumus, izmantojot mainīgu atalgojumu (prēmijas). Lai nerastos šaubas, jebkura atalgojuma mainīgā daļa Darbiniekiem ir saistīta ar darba izpildi;

6.3.   Ir svarīgi atzīmēt, ka iepriekš minētie piemēri nav izsmeļoši. Mūsu Darbiniekiem tiek atgādināts, ka viņiem ir jāidentificē un jāapsver Interešu konflikti, kā arī nepieciešamība vienmēr rīkoties neatkarīgi no tādiem Interešu konfliktiem. Ja rodas šaubas, Darbiniekiem ir jākonsultējas ar atbildīgo Vadītāju no attiecīgās darbības jomas.

7. INTEREŠU KONFLIKTU PĀRVALDĪŠANA

7.1.   Interešu konfliktu novēršana un pārvaldīšana tiek veikta, ievērojot šādus pamatprincipus:

7.1.1.     Klientu interešu apdraudējuma riska novērtējums;

7.1.2.     Personīgo darījumu izpildes uzraudzība;

7.1.3.     Saistīto personu reģistra kārtošana un uzturēšana;

7.1.4.     Personīgo darījumu reģistra kārtošana un uzturēšana;

7.1.5.     tādu apstākļu uzraudzība un pārvaldība, kuri izveido vai var veidot Interešu konfliktu.

7.2.   Mēs esam izveidojuši iekšējās sistēmas un kontroles satvaru, lai nodrošinātu Interešu konfliktu identifikāciju, novēršanu, pārvaldīšanu, atklāšanu un reģistrēšanu. Tālāk norādītais iekšējās politikas mērķis ir efektīvi risināt Interešu konfliktu situācijas CrowdedHero (norādītas bez noteiktas secības):

7.2.1.     Rīcības kodekss – nosaka mūsu pamatvērtības un profesionālo standartu;

7.2.2.     Sūdzību politika – nosaka Klienta sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas procedūru;

7.2.3.     Informācijas tehnoloģiju un riska pārvaldības politika – nosaka informācijas drošības      politiku un informācijas tehnoloģiju pārvaldību CrowdedHero;

7.2.4.     Projekta ieviešanas un novērtēšanas politika — nosaka politiku, saskaņā ar kuru mēs veicam Projektu ieviešanas un novērtēšanas procesu, tādējādi nodrošinot godīgu, skaidru un nemaldinošu komunikāciju starp Klientiem;

7.2.5.     Privātuma politika – nosaka politiku, saskaņā ar kuru mēs vācam, apkopojam un apstrādājam personas datus;

7.2.6.     Pienākumu dalīšanas politika – nosaka principus, saskaņā ar kuriem dažādas funkcijas mūsu darbībā ir nodalītas, kā arī nosaka pilnvarojumu un atbildību par mūsu darbībām. Pienākumu dalīšanas politika nosaka četru acu principu attiecībā uz mūsu darbību uzraudzību.

7.2.7.     Trauksmes celšanas/ziņošanas politika — nosaka vadlīnijas un aizsardzības iespējas,     kas pieejamas personām, kurām ir aizdomas attiecībā uz neatbilstīgo rīcību, nelikumīgām darbībām vai bezdarbību CrowdedHero.

7.3.   Augot un pieņemot darbā vairāk darbinieku, mēs izstrādāsim un ieviesīsim papildu politikas, lai efektīvāk risinātu iespējamos interešu konfliktus pēc saviem ieskatiem.

7.4. 

7.4. Katram Darbiniekam, Valdes loceklim un Kapitāla daļu turētājam ir pienākums ziņot par jebkuru incidentu, kas varētu radīt Politikas un citu normatīvo aktu pārkāpuma risku, nosūtot e-pasta ziņojumu galvenajam juristam uz e-pasta adresi: [email protected] ( turpmāk – “Ziņošana”), aprakstot notikušā apstākļus, iesaistītās personas, kā arī pievienojot dokumentus, attēlus, ierakstus u.c., ja tādi ir (turpmāk – “Ziņojums”). Ziņošana ir nepieciešama šādos gadījumos, bet ne tikai:

7.4.1. par jebkuru Interešu Konflikta situāciju vai iespēju, ka šāda situācija var rasties;

7.4.2. par jebkuru Dāvanu piedāvājuma saņemšanas vai Dāvanas saņemšanas faktu, par nodomu pasniegt Dāvanu;

7.4.3.  par partnera vai konkurenta piedāvājumu iesaistīties darbībās, kas ir pretrunā šīs Politikas noteikumiem;

7.4.4.  par citiem apstākļiem, kas varētu radīt šaubas par personas objektivitāti un neitralitāti un atbilstību šai Politikai;

7.4.5. par pārējo Darbinieku rīcību, kas var būt pretrunā ar Politikas noteikumiem.

7.5. Saņemot Ziņojumu, galvenais jurists informē Valdi par Ziņojuma saņemšanu un izpēta tajā ietverto informāciju, ja nepieciešams, sazinoties ar Ziņojuma nosūtītāju vai citām iesaistītajām pusēm un pieprasot papildu informāciju, un sniedz rakstiskus norādījumus  kā rīkoties, nosūtot tos uz Darbinieka e-pastu. Katram Darbiniekam ir pienākums ievērot galvenā jurista norādījumus, ciktāl tas attiecas uz viņu.

7.6. Ja Darbinieks konstatē, ka pastāv Interešu konflikts vai pastāv iespējamība, ka šāda situācija var rasties pārskatāmā nākotnē, Darbiniekam ir pienākums nekavējoties ziņot par Interešu konflikta apstākļiem galvenajam juristam  un izpildīt galvenā jurista norādījumus. Vienlaicīgi Darbiniekam ir pienākums atturēties no jebkādu darbību veikšanas, tostarp, bet neaprobežojoties ar jebkāda lēmuma aizliegšanu vai kā citādi turpināt darbību, līdz tiek saņemti rakstiski norādījumi no galvenā jurista.

7.7. Ja galvenais jurists konstatē Interešu konfliktu, galvenais jurists informē Valdi, kas lemj par rīcību, lai izbeigtu esošo Interešu konfliktu.

7.8. Ja Darbinieks, Valdes loceklis un Kapitāla daļu turētājs nav ievērojis Politikas noteikumus, viņam var iestāties disciplināratbildība (piemēram, papildu prēmiju samazināšana, rājiens vai darba attiecību pārtraukšana), kā arī civiltiesiskā un kriminālatbildība, ja tāda ir noteikta Latvijas Republikas tiesību aktos.

8.  LIETVEDĪBA

8.1. Mēs uzskaitām visas darbības, kuru ietvaros ir radies, vai var rasties Interešu konflikts, kā arī turpmākos pasākumus, kas veikti, lai mazinātu un atrisinātu Interešu konfliktu. Juridiskā nodaļa ir atbildīga par Saistīto pušu reģistra uzturēšanu. Reģistrā iekļaujami mums piederošie dati, un dati, ko atklāj Valdes locekļi, Kapitāla daļu turētāji un Darbinieki. Reģistrā esošie dati tiek glabāti 1 (vienu) gadu pēc darba attiecību izbeigšanas, atcelšanas no direktora amata vai līdzdalības izbeigšanas.

8.2. Valdes locekļi, Darbinieki un Investoru komitejas locekļi, stājoties amatā, paraksta informācijas izpaušanas veidlapu, un katru gadu atklāj jebkuru vienību, kurās viņi ir kapitāldaļu turētāji, padomes locekļi, Valdes locekļi, Darbinieki vai caur kontroli saistītās personas, nosaukumus, saskaņā ar MiFID II 4. panta pirmās daļas 35. punkta (b) apakšpunkta definīciju.

8.3.   Valdes locekļiem, Darbiniekiem un Investoru komitejas locekļiem ir jāatjaunina informācijas izpaušanas veidlapa ikreiz, kad viņi iegūst jaunu piederību vai veic izmaiņas esošajā piederībā.

9. INTEREŠU KONFLIKTU ATKLĀŠANA

9.1. Lai nodrošinātu Klientiem iespēju pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu par Platformā publicētajiem  Pakalpojumiem un Piedāvājumiem, mēs izpaužam Klientiem sīkāku informāciju par jebkādiem pasākumiem, kas varētu būt potenciāls Interešu konflikts.

9.2. Mēs pieņemam savus Valdes locekļus, Darbiniekus un Saistītās personas kā  Investorus   Platformā publicētajos Projektos. Mēs informēsim savus Klientus par Projektiem, kuros šādi ieguldījumi tiks veikti, pilnībā atklājot to Platformā, Klientiem viegli pieejamā un viegli atrodamā vietā. Informācija sniegs konkrētu un skaidru priekšstatu par Interešu konfliktu un riskiem, kas Klientiem rodas Interešu konflikta rezultātā.

9.3. Mēs nodrošinām, ka Valdes locekļu, Darbinieku Saistīto personu ieguldījumi tiek veikti saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā citiem Investoriem. Valdes locekļi, Darbinieki un saistītās personas nebauda nekādu priekšrocību attieksmi vai priviliģētu piekļuvi informācijai par Piedāvājumu un/vai Projektu.

10. VALDES LOMAS UN PIENĀKUMI

10.1. Valde nosaka un apstiprina šo Politiku, kā arī īsteno šo Politiku, nodrošinot un uzraugot atbilstošu un efektīvu Interešu konfliktu pārvaldības iekšējās kontroles sistēmu.

10.2. Valdei ir pienākums:

10.2.1.  nodrošināt regulāru risku novērtēšanu Interešu konflikta jomā;

10.2.2.  izstrādāt un uzturēt efektīvu Interešu konfliktu pārvarēšanas praksi;

10.2.3.  identificēt faktiskus vai potenciālus Interešu konfliktus, kas varētu negatīvi ietekmēt CrowdedHero ikdienas darbības, Valdes pienākumu izpildi un lēmumu pieņemšanu;

10.2.4   lemt par Interešu konflikta izbeigšanu.

10.3. Katrs Valdes loceklis darbojas neatkarīgi CrowdedHero un tā Klientu interesēs, bez pienākumiem pret kādu citu grupas uzņēmumu, uzņēmējdarbības virzienu vai citu personu, kurai potenciāli var būt konfliktējošas intereses.

11. VADĪTĀJU LOMAS UN PIENĀKUMI

11.1. Visi Vadītāji ir atbildīgi par visu Interešu konfliktu identifikācijas, dokumentācijas, attīstības un pārvaldības uzraudzību, ja tie rodas viņu attiecīgajās atbildības jomās CrowdedHero.

11.2. Katram Vadītājam ir pienākums:

11.2.1.  nodrošināt, lai viņam / viņai tieši pakļautajiem Darbiniekiem būtu atbilstošas zināšanas par Politiku, un lai visas darbības viņa/viņas nodaļā tiek veiktas saskaņā ar šo Politiku. Iepazīšanos ar Politiku un tās grozījumiem Darbinieki apliecina ar savu parakstu;

11.2.2.  veicināt Darbinieku izpratni par regulārās apmācības nepieciešamību;

11.2.3.  veicināt ētisko kultūru, kas uzsver godīgas attieksmes pret Klientiem un efektīvās Interešu konfliktu risināšanas svarīgumu;

11.2.4.  rīkoties tā, lai būtu par piemēru kā izvairīties no Interešu konflikta, kā arī uzņemties pilnu atbildību par pieņemto lēmumu attiecībā uz Interešu konflikta situācijas pieņemšanu un pārvaldību attiecībā uz tiešās pakļautības Darbinieku;

11.2.5.  pieņemt holistisku skatījumu, lai identificētu Interešu konfliktus CrowdedHero, un atvieglotu Interešu konflikta pārvaldīšanas būtības un veida informēto novērtējumu;

11.2.6.  iesaistīties Interešu konfliktu identifikācijas, dokumentēšanas, attīstības, pārvaldības un pastāvīgas uzraudzības politikas, procedūru un pasākumu ieviešanā;

11.2.7.  paziņot Valdei individuāli vai kolektīvi par savu, kā Vadītāja faktisko vai iespējamo Interešu konfliktu pirms jebkādu lēmumu pieņemšanas, un atturēties no lēmumu pieņemšanas, ja nav iespējams izvairīties no potenciālā kaitējuma CrowdedHero vai tā klientiem;

11.2.8.  nodrošināt, lai vadības informētība būtu pietiekami aktuāla, un lai Valde būtu informēta par iepriekš izklāstītajiem jautājumiem.

12. INVESTORU KOMITEJAS LOMA UN PIENĀKUMI

12.1. Fiziskā persona, kas izvirzīta par Investoru komitejas locekli, izvērtē Projekta īpašnieka profilu un atzīst, ka starp viņu un Projekta īpašnieku nepastāv Interešu konflikts.

12.2. Fiziskai personai, kurai ir interešu konflikts ar potenciālo Projekta īpašnieku, nedrīkst būt ieceltai par Ieguldījumu komitejas locekli un nedrīkst piedalīties attiecīgā Projekta ieviešanas un vērtēšanas procesā.

12.3. Investoru komitejas locekļi, kuriem ir informācija par jebkādu iepriekš neatklātu interešu konfliktu, par to ziņo Valdes priekšsēdētājam un Investoru komitejai atbilstošu pasākumu veikšanas nolūkos.

12.4. Katrs Investoru komitejas loceklis rīkojas neatkarīgi, CrowdedHero un tā klientu interesēs bez pienākumiem pret kādu citu grupas vienību, uzņēmējdarbības virzienu vai citu personu ar potenciāli konfliktējošām interesēm.

13. DARBINIEKU LOMAS UN PIENĀKUMI

13.1. Darbinieks ir atbildīgs par šajā Politikā aprakstīto Interešu konflikta situāciju ņemšanu vērā, kā arī par iespējamo Interešu konfliktu identificēšanu un attīstību, lai tos varētu novērst vai atbilstošā veidā pārvaldīt un atrisināt.

13.2. Darbiniekiem, veicot savus pienākumus, jāievēro augsti ētikas standarti. Lai nodrošinātu atbilstību šai Politikai un piemērojamiem noteikumiem, katrs Darbinieks ir atbildīgs par šajā Politikā aprakstītās Interešu konflikta situācijas ņemšanu vērā, kā arī par iespējamo Interešu konfliktu identificēšanu un attīstību, lai tos varētu novērst vai atbilstošā veidā pārvaldīt un atrisināt.

13.3. Nespēja identificēt, attīstīt un atbilstoši pārvaldīt faktiskos vai iespējamos Interešu konfliktus, kā arī ievērot šo Politiku un attiecīgos noteikumus, var pakļaut CrowdedHero un tā Darbiniekus sodiem, līgumsodiem, spriedumiem, zaudējumiem un zaudējumu atlīdzināšanai, kas saistīti ar regulējošā rakstura vai juridiskām prasībām, kuru rezultātā var tikt sabojāta CrowdedHero reputācija un uzticība CrowdedHero var tikt zaudēta vispār.

13.4. CrowdedHero nodrošina, ka visiem Pakalpojumu sniegšanā iesaistītajiem Darbiniekiem ir nepieciešamās zināšanas par to.

13.5. CrowdedHero nepieļauj informācijas apmaiņu starp Darbiniekiem un Saistītām personām par Klientiem sniegtajiem Pakalpojumiem, ja šāda informācija var kaitēt viena vai vairāku Klientu interesēm.

13.6. Darbiniekiem ir aizliegts jebkādā veidā vai formā sniegt ieguldījumu konsultācijas, personiskus ieteikumus vai konsultācijas pakalpojumus, tostarp juridiskas vai nodokļu konsultācijas Investoriem, un tas nedrīkst noslēgt vai ieteikt jebkuru darījumu attiecībā uz ieguldījumu Projektā.

13.7.  Katrs Darbinieks ir personīgi atbildīgs par Politikas, kā arī citu iekšējo noteikumu un principu prasību, kas reglamentē interešu konfliktu pārvaldību CrowdedHero, ievērošanu un viņam / viņai ir pienākums:

13.7.1.  ievērot šo Politiku un citas piemērojamas politikas un procedūras, kas saistītas ar Interešu konfliktu identifikāciju, dokumentēšanu, attīstību un pārvaldību;

13.7.2.  pildot savus pienākumus, ievērot augstus ētiskas uzvedības standartus;

13.7.3.  ievērot Klienta intereses un piekopt nediskriminējošu attieksmi pret Klientiem;

13.7.4.  neiejaukties citu nodaļu lēmumu pieņemšanas procesā;

13.7.5.  uzsākot darba attiecības un darba attiecību laikā sniegt datus par Saistīto pusi;

13.7.6.  nekavējoties atklāt informāciju CrowdedHero, ja Darbinieks vai ar to Saistītā persona ir ieguldījusi Projektā;

13.7.7.  sniedzot Pakalpojumus un, kārtojot Klienta lietas, rīkoties godīgi, taisnīgi un profesionāli, tostarp arī rīkoties neatkarīgi un objektīvi, ja apstākļi to prasa. Neatkarība un objektivitāte nozīmē, ka, sniedzot Pakalpojumus Klientiem, Darbinieki rīkojas neatkarīgi no jebkuras intereses, kas var būt pretrunā ar pienākumiem pret dažādiem Klientiem vai starp CrowdedHero un Klientiem;

13.7.8.  nekad, cik tas ir iespējams, nenonākt situācijās, kas izraisa Interešu konfliktu vai uztverto Interešu konfliktu, un nepieļaut, lai viņa/viņas personīgās intereses, iepriekšējā, pašreizējā vai nākotnes potenciālā iesaistīšanās darbībā vai centienos, vai viņa / viņas loma un pienākumi Uzņēmumā varētu kompromitēt vai kā citādi apšaubīt viņa / viņas vērtējumu, spēju rīkoties objektīvi vai atbilstoši pildīt savus pienākumus un saistības pret CrowdedHero un/vai tā Klientiem, vai citādi rada CrowdedHero reputācijas kaitējuma risku, ieskaitot nepiedienības rašanas risku attiecībā uz to, kādā veidā CrowdedHero ieguva biznesu, vai uz to, ka CrowdedHero bauda neatbilstošas priekšrocības vai attieksmi;

13.7.9.  izvairīties no Interešu konflikta situācijām, kas saistītas ar Darbinieka vai ar viņu Saistītās personas personīgajām finansiālajām interesēm, kas izriet no iepriekšējās, pašreizējās vai iespējamās turpmākās, vai ārējās iesaistīšanās CrowdedHero darbībās;

13.7.10.  pārvaldīt ar darbu saistītu informāciju, pamatojoties uz zinātvajadzību, vienmēr ievērojot informācijas ierobežojumus un pildot konfidencialitātes pienākumus;

13.7.11.  ļaunprātīgi neizmantot informāciju, kas iegūta, strādājot CrowdedHero, tostarp saistībā ar savu darbību ar Projektu īpašniekiem, Projektiem un Piedāvājumiem;

13.7.12.    nekavējoties informēt savu tiešo vadītāju un/vai galveno juristu par Interešu konflikta esamību un vispārējo raksturu;

13.7.13.    pievienojoties CrowdedHero un periodiski vismaz reizi gadā un pēc tam, kad tiek apstiprināti būtiski Politikas grozījumi, pabeidz visas apmācības un atestācijas, ko pieprasa galvenais jurists. Atestācija ir nokārtota, ja Darbinieks ir saņēmis vismaz 40%. Ja Darbinieks ar atkārtotu atestāciju nevar to nokārtot, CrowdedHero izvērtē viņa piemērotību darba pienākumu veikšanai.

13.8.   Darbiniekam un ar tiem Saistītajām personām ir aizliegts būt par Projekta īpašnieku.

14.  POLITIKAS PĀRSKATĪŠANA UN UZRAUDZĪBA

14.1. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt, grozīt, papildināt vai aizstāt šo Politiku jebkurā brīdī.

14.2. Juridiskais departaments ir atbildīgs par šīs Politikas regulāro pārskatīšanu un precizēšanu, bet ne retāk kā reizi gadā, kā arī par ziņošanu Valdei par nepieciešamajiem Politikas vai prakses uzlabojumiem.

14.3.  Juridiskā nodaļa ir atbildīga par Darbinieku apmācību un atestāciju vismaz reizi gadā.

14.4.  Par Politikas apstiprināšanu un ieviešanu ir atbildīga Valde.

14.5.  Reizi gadā Politikas neatkarīgu atbilstības auditu veic neatkarīgs biznesa kontrolieris (papildu informāciju skatiet Pārvaldības kārtības un iekšējās kontroles mehānismu aprakstā). Juridiskā daļa ir atbildīga par rekomendācijas ieviešanu, kuru Biznesa kontrolieris ir iekļāvis savā revīzijas ziņojumā.

14.6.  Mēs informēsim savus Klientus par visiem Politikas grozījumiem, publicējot atjaunināto Politikas versiju mūsu Platformā.

Esi pirmais, kas uzzina jaunumus par investīciju projektiem

Personu dati tiks apstrādāti saskaņā ar CrowdedHero Privātuma politika. Jūs varat atteikties no jaunumiem jebkura brīdī.