CROWDEDHERO’S NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

PIEMĒROJAMI INVESTORIEM

 

Šie CrowdedHero Noteikumi un nosacījumi (“Noteikumi”) tiek piemēroti attiecībā uz Pakalpojumiem (definēts tālāk).

Noteikumi var būt pieejami vairākās valodās; visas versijas ir juridiski saistošas, bet neatbilstības gadījumā starp latviešu valodas versiju un tulkoto versiju, latviešu valodas versija ir noteicošā.

Šī Noteikumu versija ir spēkā no 2023. gada 1. augusta.

1. DEFINĪCIJAS

Noteikumos sekojošajiem terminiem ar lielo burtu ir sekojošā nozīme:

“Brīdinājums par risku”

mūsu Brīdinājums par risku par mūsu Platformā pieejamajiem Pakalpojumiem, kas laiku pa laikam var tikt grozīts.

“Cenrādis”

mūsu Platformā pieejamo Pakalpojumu spēkā esošais cenrādis, kas laiku pa laikam var tikt grozīts.

“CrowdedHero”, “mēs” vai “mūsu”

SIA “CrowdedHero Latvia”, reģistrācijas numurs: 50203309441, juridiskā adrese: Bauskas iela 58A-8, Rīga, LV-1004, Latvija.

“Dalībvalsts“

Eiropas Savienības dalībvalsts vai valsts, kas ietilpst Eiropas Ekonomikas zonā.

“Darba diena”

jebkura diena, kas nav sestdiena vai svētdiena, vai valsts svētku diena Latvijas Republikā.

“ECSPR”

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (Dokuments attiecas uz EEZ), PE/37/2020/INIT, OJ L 347, 20.10.2020., 1.-49. lp.

“Interešu konflikta politika”

mūsu Interešu konflikta politika par mūsu Platformā pieejamajiem Pakalpojumiem, kas laiku pa laikam var tikt grozīta.

“Investors”, "jūs" vai "jūsu"

fiziska vai juridiska persona, kas darbojas kā investors, atbilst visām atbilstības prasībām, kas noteiktas CrowdedHero Noteikumos un nosacījumos, atver un uztur Kontu, tādējādi piekrītot Lemonway Noteikumiem un nosacījumiem un izmantojot Platformas noteikumus ieguldījumu veikšanai. Investoru var klasificēt vai nu kā Nepieredzējušu investoru, vai kā Pieredzējušu investoru.

“Investoru klasifikācijas politika”

mūsu Investoru klasifikācijas politika attiecībā uz mūsu Platformā pieejamajiem pakalpojumiem, kas laiku pa laikam var tikt grozīta.

“KIIS”

ieguldījumu pamatinformācijas lapa – Projekta īpašnieka sastādīts dokuments, kas atspoguļo Projekta īpatnības, tādējādi ļaujot Investoriem pieņemt pārdomātu lēmumu par ieguldījumu.

“Klients”

Potenciālais investors, Investors vai Projekta īpašnieks.

“Klientu atbalsta dienests”

mūsu klientu atbalsta dienests.

“Konts”

Konts Platformā, kas ir atvērts un turēts uz Klienta vārda un kuru uzturam mēs.

“Maksājumu iestāde”

Dalībvalstī licencēta maksājumu iestāde, kas sniedz maksājumu pakalpojumus mums un Klientiem saistībā ar Platformā sniegtajiem Pakalpojumiem.

“Maksājumu konts”

ir maksājumu konts, kas atvērts un turēts uz Klienta vārda un kuru uztur maksājumu iestāde saskaņā ar maksājumu iestādes noteikumiem, kas ir pieejami mūsu Tīmekļa vietnē.

“Nepieredzējušais investors”

Investors, kas tiek klasificēts kā Nepieredzējušais investors saskaņā ar mūsu Investoru klasifikācijas politiku.

“Nogaidīšanas periods”

pirmslīguma nogaidīšanas periods, kura laikā Potenciālais investors, kas klasificēts kā Nepieredzējušais investors, var jebkurā laikā atsaukt savu interesi par ieguldījumu Projektā, nenorādot iemeslu un bez soda. Nogaidīšanas periods sākas brīdī, kad potenciālais Investors, kas klasificēts kā Nepieredzējušais investors, ir paziņojis par savu interesi investēt Projektā Platformā, un beigsies pēc četrām (4) kalendārajām dienām.

“Noteikumi”

šie CrowdedHero Noteikumi un nosacījumi ir pieejami Platformā un laiku pa laikam var tikt grozīti.

“Pakalpojumi”

Investoru un Projektu īpašnieku uzņēmējdarbības finansēšanas interešu saskaņošana, izmantojot Platformu CrowdedHero, nodrošinot pakalpojumus, kas ļauj:

[a] Piedāvājumus piesaistīt līdzekļus;

[b] Investoriem ieguldīt Piedāvājumos;

[c] reklamēt interesi pirkt un pārdot tādas Projekta īpašnieka uzņēmuma kapitāla daļas/akcijas, par kurām Platformā bija veiksmīgs Piedāvājums.

“Piedāvājums”

mūsu izveidotā līdzekļu vākšanas kampaņa, kas Platformā sniedz pietiekamu informāciju par Projektu, ko Projekta īpašnieks piedāvā investīcijām.

“Pieredzējušais investors”

Investors, kurš ir klasificēts kā Pieredzējušais investors saskaņā ar mūsu Investoru klasifikācijas politiku.

“Platforma”

publiski pieejama un CrowdedHero pārvaldīta tiešsaistes informācijas sistēma, kas apzīmēta kā “CrowdedHero” un pieejama Tīmekļa vietnē.

“Potenciālais investors”

Investors, kurš vēlas paust savu interesi ieguldīt Projektā.

“Privātuma politika”

mūsu Privātuma politika par mūsu Platformā pieejamajiem Pakalpojumiem, kas laiku pa laikam var tikt grozīta.

“Projekta īpašnieks”

juridiska persona, kas Piedāvājuma veidā meklē finansējumu ar Platformas starpniecību, un ir tieši atbildīga par informāciju, kas jāiekļauj ieguldījumu pamatinformācijas informācijas lapā.

“Projekts”

uzņēmējdarbība vai darbības, kurām Projekta īpašnieks meklē finansējumu, izmantojot Platformu.

“Simulācija”

Platformā pieejams rīks, kas paredzēts, lai novērtētu to Investoru finansiālo stāvokli, kuri klasificēti kā Nepieredzējušie investori, un kas ļauj šādiem Investoriem simulēt viņu spēju uzņemties zaudējumus.

“Sīkdatņu politika”

mūsu Sīkdatņu politika par mūsu Tīmekļa vietnē pieejamajiem Pakalpojumiem, kas laiku pa laikam var tikt grozīta.

“Sūdzību politika”

mūsu Sūdzību politika par mūsu Platformā pieejamajiem Pakalpojumiem, kas laiku pa laikam var tikt grozīta.

“Tīmekļa vietne”

Tīmekļa vietne, kuras zīmols ir ‘CrowdedHero’ un kas atsaucas uz domēnu https://www.crowdedhero.com/.

Zināšanu pārbaude

tests, kas paredzēts, lai novērtētu potenciālo Nepieredzējušo investoru zināšanas, prasmes un pieredzi, izvērtējot:

[a] vai Nepieredzējušam investoram ir pietiekamā pieredze un zināšanas, kas nepieciešamas, lai izprastu ar ieguldīšanu saistītos riskus kopumā; un

[b] vai šim potenciālajam Nepieredzējušajam investoram ir nepieciešamā pieredze un zināšanas, lai izprastu riskus, kas saistīti ar Platformā piedāvātajiem ieguldījumu veidiem.

“Ziņojumdēlis” un “Otrreizējais tirgus”

Platformas sadaļa, kas sniedz iespēju Investoriem ļaut reklamēt  ieinteresētību pirkt un pārdot ieguldījumus, kuram Platformā ir bijis veiksmīgs Piedāvājums. 

2. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

2.1.  Neuzņemoties pašu risku, mēs apkalpojam un pārvaldām Platformu. Politikas spēkā stāšanas datumā mēs esam ieguvuši kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja licenci Nr. 06.15.01.806/120, izdota 2022.gada 16.augustā, kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanai, un mūsu darbības uzraudzību veic Latvijas Banka  (tālākai informācijai lūdzu skatīt  https://uzraudziba.bank.lv/tirgus-dalibnieki/kolektivas-finansesanas-pakalpojumu-sniedzeji/sia-crowdedhero-latvia/i/). Pakalpojumi tiek sniegti profesionāli, godīgi un pārredzami, mēs esam izvēlējušies piemērot ECSPR prasības Pakalpojumu sniegšanai un mūsu iekšējām darbībām. 

2.2.  Jūs piekrītat un saprotat, ka CrowdedHero oficiālā valoda ir latviešu valoda un ka jums vienmēr ir jāatsaucas uz Platformā ievietoto juridisko dokumentāciju, lai iegūtu visu informāciju par mums un mūsu darbībām.

2.3.  Mēs sniedzam Pakalpojumus tikai ar Platformas starpniecību. Platformas vispārējais mērķis ir informēt sabiedrību par mums un mūsu sniegtajiem Pakalpojumiem, kā arī nodrošināt piekļuvi Pakalpojumiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mūsu Platforma ļauj Projektu īpašniekiem meklēt Potenciālos investorus, Investoriem piedalīties Piedāvājumos un veikt ieguldījumus Projektos. Mēs darbojamies kā neitrāls starpnieks starp Klientiem un Platformā sniedzam tikai pietiekamu informāciju par iespējām veikt investīcijas Projektu īpašnieku piedāvātajos Projektos Platformā. Mūsu platforma piedāvā arī papildu pakalpojumus, saskaņā ar šajos Noteikumos norādīto.

2.4. Mūsu sniegtie Pakalpojumi neietver sekojošo:

2.4.1.  ieguldījumu pakalpojumu sniegšana, piemēram, rīkojumu pieņemšana un pārsūtīšana saistībā ar vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem, rīkojumu izpilde Klientu vārdā, finanšu instrumentu izvietošana bez stingras saistības pamata vai portfeļa pārvaldīšana; vai

2.4.2.  ieguldījumu konsultāciju, personisku ieteikumu vai konsultāciju pakalpojumu sniegšana, tostarp juridiskas vai nodokļu konsultācijas, tādējādi jebkāda informācija, ko mēs jums sniedzam, netiks uzskatīta par ieguldījumu konsultāciju, personisku ieteikumu vai konsultāciju pakalpojumu, un tā negarantē un neatspoguļo nekādu nākotnes garantiju vai pārliecību par sagaidāmo ieguvumu no jebkura jūsu darījuma; vai

2.4.3.  maksājumu pakalpojumu sniegšanu; vai

2.4.4. elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniegšanu un arī elektronisko parakstu izsniegšanu.

2.5.  Noteikumiem var piekļūt, izdrukāt vai saglabāt lokāli jebkurā laikā [saite]. Mēs iesakām lejupielādēt vai izdrukāt Noteikumu kopiju un saglabāt to sev turpmākai lietošanai un atsaucēm. Ja vēlaties saņemt Noteikumu kopiju, lūdzu, nosūtiet e-pastu uz [email protected] ar vārdiem Jūsu e-pasta ziņojuma tēmas rindiņā: “CrowdedHero Noteikumi un nosacījumi”.

2.6.  Ja nav norādīts citādi:

2.6.1.    Platformas saturs pēc būtības ir tikai vispārīgs, un tas nav interpretējams kā tāds, kas attiecas uz konkrētas lietas, juridiskas vai fiziskas personas īpašiem apstākļiem;

2.6.2.   Platforma nav paredzēta jebkādas konkrētas valsts iedzīvotāju lietošanai, nav vērsta uz kādas noteiktas valsts iedzīvotājiem, un tā nebūs paredzēta izplatīšanai vai lietošanai nevienai personai jebkurā jurisdikcijā vai valstī, kurā (šīs personas valstspiederības, dzīvesvietas vai citā dēļ) Platformas vai pakalpojumu izplatīšana vai izmantošana ir vai var būt aizliegta, būtu pretrunā ar vietējiem tiesību aktiem vai noteikumiem un pakļautu mums jebkādas reģistrācijas vai licencēšanas prasībām šajā jurisdikcijā;

2.6.3.  Nevienā jurisdikcijā mēs neesam veikuši un neveiksim nekādas darbības, kas atļautu jebkādu Platformā aprakstīto finanšu instrumentu publisku piedāvājumu. Jo īpaši mēs neesam reģistrēti brokeri-dīleri vai investīciju konsultanti Eiropas Savienībā vai Amerikas Savienotajās Valstīs, un mēs nepiedāvājam nekādus reģistrēta brokera-dīlera vai ieguldījumu konsultanta pakalpojumus Eiropas Savienībā vai Amerikas Savienotajās Valstīs.

3. MĒRĶIS UN PIEMĒROŠANAS APJOMS

3.1.  Attiecības starp jums un mums regulē Noteikumi, kuros ir izskaidrotas mūsu un jūsu attiecīgās juridiskās tiesības un pienākumi attiecībā uz visiem mūsu attiecību aspektiem saistībā ar Pakalpojumiem. Noteikumi kopā ar Cenrādi, Investoru klasifikācijas politiku, Interešu konfliktu politiku, Brīdinājumu par risku, Sūdzību politiku, Privātuma politiku un Sīkdatņu politiku un jebkuriem citiem tajos minētajiem noteikumiem un nosacījumiem veido un rada juridiski saistošu līgumu starp jums un mums kā juridisku pamatu jūsu konta atvēršanai, lietošanai un uzturēšanai un mūsu Pakalpojumu izmantošanai un sniegšanai jums. Piekrītot Noteikumiem, jūs piekrītat arī Cenrādim, Investoru klasifikācijas politikai, Interešu konfliktu politikai, Brīdinājumam par risku, Sūdzību politikai, Privātuma politikai un Sīkdatņu politikai. Pirms piekrītat Noteikumiem, jums rūpīgi jāizlasa šajā sadaļā minēto politiku dokumentus. Jebkuru pretrunu gadījumā starp šajā punktā minētajām politikām un Noteikumiem, Noteikumi ir noteicošie.

4. LĪGUMA NOSLĒGŠANA

4.1.  Pēc noklusējuma Noteikumu parakstīšana tiek veikta attālināti, izmantojot Platformu, parakstot tos ar elektronisko parakstu. Noteikumi ir spēkā un veido juridiski saistošu līgumu, tiklīdz esat tiem piekritis, atzīmējot izvēles aili ‘Es piekrītu Noteikumiem un nosacījumiem un Privātuma politikai’ Platformā, noklikšķinājāt uz pogas ‘Reģistrēties’, kā tas ir nepieciešams platformā, un tiklīdz esam veikuši iekšējo uzticamības pārbaudes procedūru. Jūs apstiprināt un piekrītat, ka jebkura Pakalpojumu izmantošana ir jūsu apstiprinājums, ka esat rūpīgi izlasījis, sapratis un piekrītat visiem Noteikumiem. Jūsu piekrišana Noteikumiem ir precedents Konta atvēršanai, lietošanai un uzturēšanai, kā arī Pakalpojumu izmantošanai, sniegšanai un saņemšanai. Noteikumu spēkā stāšanās datums atbilst datumam, kurā esat pabeidzis reģistrācijas procesu, kā norādīts Platformā, un mēs apstiprinājām un padarījām jūsu kontu par funkcionējošu Platformā.

4.2.  Lai gan Noteikumi ir distances līgums, tos cita starpā regulē Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums un attiecīgie ar to saistītie noteikumi, kas ievieš ES Direktīvu 2002/65/ES, saskaņā ar kuru Noteikumu parakstīšana nav nepieciešama, un Noteikumiem ir tāds pats juridiskais spēks kā parastā veidā parakstītajiem. Ja vēlaties saņemt parakstītu Noteikumu kopiju, lūdzu, izdrukājiet un nosūtiet mums divus (2) Noteikumu eksemplārus, mēs parakstīsim Noteikumus un nosūtīsim jums to atpakaļ. Ar roku rakstīta paraksta gadījumā Noteikumu noslēgšanas datums ir tajos norādītais datums un, ja datuma nav, tas ir datums, kad mēs esam saņēmuši Noteikumus.

5. REĢISTRĀCIJA

5.1.  Jūs varat atvērt Kontu un izmantot mūsu Pakalpojumus tikai tad, ja to darīt ir likumīgi jūsu dzīvesvietas valstī. Reģistrējoties Platformā, jūs apliecināt un garantējat mums, ka jūsu Konta un mūsu pakalpojumu atvēršana un izmantošana nepārkāpj nekādus tiesību aktus, kas jums piemērojami jūsu dzīvesvietas valstī. Jūs atlīdzināsiet mums zaudējumus, kas radušies saistībā ar šīs prasības pārkāpumu.

5.2.  Lai sāktu lietot Pakalpojumus, Jums ir jāatver Konts, reģistrējoties kā Investoram saskaņā ar Platformā noteikto kārtību. Reģistrācijas procesa laikā mēs jums prasīsim:

5.2.1.  sniegt reģistrācijas nodrošināšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus;

5.2.2.  informēt mūs par to, vai uzskatāt sevi par Pieredzējušu vai Nepieredzējušu investoru. Investoru klasifikācijas noteikumi ir izklāstīti mūsu [Investoru klasifikācijas politikā];

5.2.3.  Ja esat klasificēts kā Nepieredzējušais investors, tad, lai novērtētu, vai jums ir pietiekamas zināšanas, prasmes un pieredze, jums jāveic Zināšanu pārbaudi un jāizmanto Simulāciju Platformā. Ja nolemsiet kārtot Zināšanu pārbaudi vēlāk, mēs jums sniegsim brīdinājumu par risku un lūgsim apstiprināt, ka esat to saņēmis un sapratis.

5.3.  Mūsu iekšējās uzticamības pārbaudes (“pazīsti savu klientu”) nolūkos mēs pieprasīsim, lai jūs sniegtu mums šādu informāciju un dokumentus:

5.3.1.  ja esat fiziska persona (indivīds): vārds, uzvārds, e-pasts, valstspiederība, pases vai cita personību apliecinoša dokumenta derīguma termiņš, personas kods vai nodokļu maksātāja numurs, dzimšanas datums, nodokļu rezidences valsts, dzīvesvietas adrese, vai esat politiski ietekmējama persona un Amerikas Savienoto Valstu pilsonis, jūsu bagātības avots, pases, personas apliecības vai cita personību apliecinoša dokumenta (piemēram, vadītāja apliecība vai uzturēšanās atļauja) kopija un dokumenta, kas apliecina bankas konta informāciju, kopija; tiem Klientiem, kuri reģistrējas, izmantojot sociālo tīklu kontus (Facebook kontu, Google kontu vai LinkedIn kontu), mēs saņemsim jūsu vārdu, uzvārdu un e-pastu no attiecīgā sociālā tīkla;

5.3.2.   ja esat juridiska persona: pilnvarotās personas vārds un uzvārds, e-pasts, jūsu uzņēmuma nosaukums, juridiskā forma, reģistrācijas numurs, reģistrācijas datums, dibināšanas vieta, nodokļu rezidence, juridiskā adrese, informācija par jūsu uzņēmumu, profils un īss tā apraksts, jūsu tīmekļa vietne, organizācijas shēma, bankas konta informācija, informācija par pilnvaroto personu un patiesā labuma guvēju (vārds, uzvārds, pilsonība, pases vai personas apliecības numurs un derīguma termiņš, dzimšanas datums, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasts, amats, dokuments, kas apliecina pārstāvības tiesības, vai tā ir politiski ietekmējama persona un ASV pilsonis, patiesā labuma guvējam: bagātības avots), informācija par jūsu ienākumu avotiem naudas līdzekļiem, uzņēmumu reģistra izraksts, kas nav vecāks par 3 (trīs) mēnešiem vai tamlīdzīgs dokuments, statūti vai tamlīdzīgs dokuments, dalībnieku reģistrs un citi dokumenti.

5.4.  Jūs apliecināt, apstiprināt un paziņot, ka brīdī, kad iesniedzat mums reģistrācijas pieteikumu, izmantojot Platformu, un Noteikumu noslēgšanas brīdī jūs rīkojaties savā, nevis kādas citas personas vārdā, jums ir tiesībspēja, rīcībspēja un neierobežotas tiesības piekrist Noteikumiem, kā arī Politikām, ka esat vismaz 18 gadus vecs un pilngadīgs savā dzīvesvietas valstī, kā arī neesat alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu, toksisko vai citu apreibinošo vielu reibumā. Ja esat juridiska persona, jūs apstiprināt, ka jums ir atbilstoša iekšējā un jebkāda ārējā, tostarp, ja nepieciešams, regulējoša, pilnvara, lai noslēgtu Noteikumus.

5.5.  Mēs varam atteikties atvērt Kontu un sniegt Pakalpojumus jebkura iemesla dēļ, nepamatojot savu lēmumu. Mēs paturam tiesības pēc saprātīga laika dzēst nepilnīgo reģistrāciju Kontus. Tas neradīs nekādu zaudējumu atlīdzību.

6. ATBILSTĪBA

6.1. Lai izmantotu Pakalpojumus, jums:

6.1.1.  jāpiekrīt Noteikumiem Noteikumu 4. punktā noteiktajā kārtībā un atvērt Kontu, reģistrējoties kā Investors saskaņā ar Noteikumos aprakstīto;

6.1.2.  jāpiekrīt Maksājumu iestādes noteikumiem, kas ir pieejami mūsu Tīmekļa vietnē, un atvērt Maksājumu kontu Maksājumu iestādē saskaņā ar minētajiem noteikumiem;

6.1.3.   jārīkojas savā vārdā, nevis kādas citas personas labā. Ja esat juridiska persona, jums jārīkojas ar fiziskas personas starpniecību, kas ir jūsu pilnvarotais pārstāvis, kas ir tiesīgs slēgt līgumu juridiskās personas vārdā un uzdevumā;

6.1.4.   jāsniedz visa informācija un dokumenti, ko mēs lūdzam reģistrācijas procesa laikā Platformā;

6.1.5.   ja esat fiziska persona, jums jābūt vismaz 18 gadus vecam un pilngadīgam jūsu dzīvesvietas valstī;

6.1.6.   jādzīvo un/vai jābūt reģistrētam dalībvalstī vai trešās puses valstī, kas uzliek līdzvērtīgas saistības attiecībā uz cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu;

6.1.7.   jāuztur aktuālā adrese, tālruņa numuru un e-pasta adrese, kas pieder jums un kuras visas jums ir atļauts izmantot Pakalpojumu saņemšanai;

6.1.8.   nedrīkst pārkāpt Noteikumus;

6.1.9.   nedrīkst būt reģistrētam būt nodokļu rezidentam valstī, kurā mēs nesniedzam Pakalpojumus.

7. IDENTIFIKĀCIJA

7.1.  Saskaņā ar identifikācijas prasībām saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanu, lai izmantotu mūsu Pakalpojumus, jums pēc mūsu pieprasījuma ir jānodod mums informācija un dokumenti, kas nepieciešami mūsu un/vai Maksājumu iestādes iekšējās uzticamības pārbaudes veikšanai.

7.2.  Ja esat juridiska persona, tad saskaņā ar identifikācijas prasībām, kas attiecas uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanu, mēs veiksim jūsu un jūsu pilnvarotā(-o) pārstāvja(-u) un patiesā(-o) labuma guvēja(-u) iekšējās uzticamības pārbaudes procedūru.

7.3.  Mēs paturam tiesības pieprasīt jebkādu papildu informāciju un dokumentus, ko uzskatām par nepieciešamiem iekšējās uzticamības pārbaudes procedūras nolūkos saskaņā ar mūsu juridiskajām saistībām, tostarp saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanu. Mēs jebkurā laikā varam lūgt jūs apstiprināt mūsu sniegtās informācijas precizitāti vai ļaut mums iegūt dokumentus vai citus pierādījumus, kas apstiprina informāciju.

7.4.   Jūs atzīstat un piekrītat, ka, ja neuzturat visu savu informāciju patiesu, precīzu, pilnīgu un atjauninātu, tas var ietekmēt mūsu spēju sniegt jums Pakalpojumus. Mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies, ja jūs to nedarāt.

7.5.   Sniedzot savu piekrišanu Noteikumiem, jūs piekrītat, ka reģistrācijas procesā sniegto informāciju un dokumentus nosūtīsim Maksājumu iestādei, izmantojot datorizētu pārraidi un augšupielādi mūsu un Maksājumu iestādes datorsistēmās.

8. KONTA AKTIVIZĒŠANA

8.1. Jūsu Konts tiks uzskatīts par pilnībā apstiprinātu un funkcionējošu no brīža, kad esat sniedzis mums visu mūsu pieprasīto informāciju un dokumentus, izturējis mūsu iekšējās pārbaudes procedūru, Jūsu Maksājumu konts ir atvērts Maksājumu iestādē un jūsu iespēja piedalīties Piedāvājumos, paust savu interesi investēt un veikt ieguldījumus Projektos Platformā ir aktivizēta.

8.2. Jūsu Konts ļauj pārvaldīt Pakalpojumu lietošanu tādā formā un tādos tehniskajos līdzekļos, kādus mēs uzskatām par vispiemērotākajiem šo Pakalpojumu sniegšanai.

8.3. Jūsu Konts ir privāts, un tikai jūs kā sava Konta īpašnieks esat pilnvarots to izveidot un izmantot. Vairākas personas reģistrācijas nav atļautas. Jūsu konts nav pārceļams.

9. PIEMĒROTĪBA

9.1. Pakalpojumi, ko mēs piedāvājam, izmantojot Platformu, var nebūt piemēroti visiem Platformas Klientiem vai visos ģeogrāfiskajos apgabalos. Sagatavojot Platformu, netika ņemtas vērā jūsu zināšanas, prasmes, pieredze, investīciju mērķi un finansiālais stāvoklis. Jebkura darbība mūsu Platformā notiek pēc jūsu ieskatiem un uz jūsu atbildību. Lūdzu, skatiet mūsu [Brīdinājumu par risku] lai iegūtu plašāku informāciju par iespējamiem riskiem, kas saistīti ar dalību Piedāvājumos, investīcijām Platformā publicētajos Projektos un mūsu Pakalpojumu izmantošanu.

9.2. Jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs novērtēsim, vai piedāvātais Pakalpojums jums ir piemērots, pamatojoties tikai uz jūsu sniegto informāciju, tostarp finanšu informāciju, iepriekšējo pieredzi ieguldījumu produktos, gatavību segt riskus un ieguldījumu mērķiem. Tas ir tikai jūsu pienākums rakstveidā informēt mūs par jebkādu informāciju, kas varētu pamatoti norādīt, ka attiecīgais novērtējums ir jāmaina. Turklāt jūsu pienākums ir nodrošināt, lai šāda informācija būtu patiesa, pareiza, pilnīga un atjaunināta.

9.3. Ja esat klasificēts kā Nepieredzējušais investors, parasti mēs neliedzam jums piedalīties Piedāvājumos un ieguldīt Platformā pieejamos Projektos, ja neesat nokārtojis Zināšanu pārbaudi. Tomēr, ja neesat nokārtojis Zināšanu pārbaudi un neesat mums iesniedzis Simulācijas rezultātus, mums ir tiesības nenodrošināt jums pilnīgu piekļuvi Platformai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar [Investoru klasifikācijas politiku] vispārējais ierobežojums nepieredzējušam investoram ir EUR 1000 vai 5 % no jūsu tīrās vērtības, kas aprēķināta saskaņā ar Simulāciju (ja esat iesniedzis šos datus mums), atkarībā no tā, kura no abām summām ir augstāka.

9.4. Jūs atzīstat un piekrītat, ka jebkura dalība Piedāvājumos un ieguldījumi Projektos, kas publicēti mūsu Platformā, tiek veikti pēc jūsu ieskatiem un uz jūsu atbildību. Mēs brīdināsim jūs par iespējamiem riskiem, ja izvēlēsities ieguldījumu Projektā, kas mūsuprāt jums nav piemērots. Sniedzot savu piekrišanu brīdinājumam par risku, ko mēs jums sniedzam Platformā, jūs apstiprināt, ka esat saņēmis un sapratis brīdinājumu par risku. Šādos apstākļos mēs neuzņemamies nekādu atbildību

9.5. Ja mēs tam īpaši piekrītam un ja ir atļauts to darīt, mēs varam klasificēt jūs kā Pieredzējušu investoru. Ja mēs to darām, jums nekavējoties jāinformē mūs par jebkurām izmaiņām jūsu apstākļos, kas varētu ietekmēt mūsu iedalījumu jūsu kategorijā.

9.6. Ja uzskatāt, ka jums nav nepieciešamo zināšanu, prasmju un pieredzes, jums tas mums ir jādara zināms pirms Pakalpojumu sniegšanas un jāsniedz mums visa pieejamā informācija par jūsu zināšanu, prasmju un pieredzes līmeni. Šādos apstākļos mēs neuzņemamies nekādu atbildību.

10. BRĪDINĀJUMS PAR RISKU

10.1. Tikai jūs varat izlemt, vai piedalīties Piedāvājumos un veikt ieguldījumus Projektos, izmantojot Platformu. Jūsu pienākums ir būt informētam par juridiskajām, ekonomiskajām un nodokļu sekām, kas izriet no dalības Piedāvājumā un ieguldījuma Projektā, ja nepieciešams, pirms piedalīšanās Piedāvājumā un ieguldījumu veikšanas Projektā, arī izmantojot Ziņojumdēli, kā arī Projekta laikā.

10.2. Jūs atzīstat un piekrītat, ka uz jūsu ieguldījumu neattiecas noguldījumu garantiju sistēmas, kas izveidotas saskaņā ar [Direktīvu 2014/49/ES]. Tāpat uz jūsu ieguldījumu neattiecas ieguldītāju kompensācijas shēmas, kas izveidotas saskaņā ar [Direktīvu 97/9/EK]. Jūs, iespējams, nesaņemsit ieguvumus no ieguldījumiem.

10.3. Ieguldījumi projektos, kas veikti, izmantojot Platformu, netiek veikti prospektā vai tam nav pievienots prospekts, kas ir iesniegts vai reģistrēts regulatīvajā iestādē, un tādēļ likumā noteiktā atbildība attiecībā uz prospektu saturu netiks piemērota.

10.4. Jūs atzīstat un piekrītat, ka var pastāvēt citi riski, kas nav minēti Noteikumu 10. pantā un mūsu [Brīdinājumā par risku]. Jūs arī atzīstat un piekrītat, ka esat rūpīgi izlasījis un sapratis mūsu [Brīdinājumu par risku] kas jums tika nodrošināts reģistrācijas procesā un ir pieejams Platformā, vai arī tika Jums nodrošināts, ja izmantojat Ziņojumdēli. 

11. PAKALPOJUMI

11.1. Jūsu konts ļauj piekļūt noteiktiem Pakalpojumiem mūsu Platformā, un konkrēti, bet ne tikai:

11.1.1.  iegūtu Nepieredzējuša investora vai Pieredzējuša investora statusu;

11.1.2.  apskatīt Platformu un piedalīties Piedāvājumos, kas ļauj piekļūt saturam par Projektiem, ko mūsu platformā publicējuši Projektu īpašnieki.

11.1.3.  piekļūt forumiem, kas ir pieejami Platformā, kā arī publicēt saturu forumos, lai pievērstu mūsu Klientu uzmanību;

11.1.4.  paust savu interesi investēt un veikt ieguldījumus Projektos un atļaut darījumus, izmantojot Platformu;

11.1.5.  piekļūt Ziņojumdēlim, apskatīt sludinājumus un reklamēt interesi pirkt vai pārdot ieguldījumus; 

11.1.6.  piekļūt mūsu ārpakalpojumu sniedzēju, piemēram, Maksājumu iestādes, elektronisko parakstu sniedzēju, pakalpojumiem.

11.2.  Informāciju par Projektiem mūsu Platformā nodrošina tikai Projektu īpašnieki. Lai jūs varētu pieņemt pārdomātu lēmumu par ieguldījumu, katram Piedāvājumam ir pievienots KIIS, kas atspoguļo rādītājus, pazīmes un riskus, kas ir specifiski un saistīti ar Projektu un Projekta īpašnieku. KIIS ir sastādījis un nodrošina tikai projekta īpašnieks, jo tas ir vislabākajā pozīcijā, lai sniegtu tajā iekļaujamo informāciju. Piemērojamie tiesību akti neparedz, ka KIIS būtu jāapstiprina kompetentai iestādei. Mēs esam apņēmušies pielikt saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka KIIS ir skaidrs, pareizs un pilnīgs. Mēs nepārbaudām Projekta rentabilitāti. KIIS sniegtā informācija un Projektu īpašnieku prognozes negarantē Projekta īpašnieka un/vai tā Projekta turpmāko attīstību. Pirms piedalīšanās konkrētā Piedāvājumā un ieguldījumu veikšanas konkrētā Projektā, mēs ļoti iesakām veikt subjektīvu Projekta un tā KIIS analīzi. Lai gan mēs varam, mums nav pienākuma informēt par notiekošajām norisēm Projektā

11.3.  Atļaušana Projektu īpašniekiem darīt pieejamus savus Projektus mūsu Platformā un atļaujas piešķiršana jums piedalīties Piedāvājumā nenozīmē, ka mēs apstiprinām, ka attiecīgais Projekts ir dzīvotspējīgs, ka jūs atgūsiet attiecīgo ieguldījumu vai gūsiet no tā jebkādu peļņu. Mēs nesniedzam jums ieteikumus vai padomus par investīciju iespējām Platformā pieejamajos Projektos vai ieguldījumu veikšanu Projektos. Jūs uzņematies visu atbildību bez ierobežojuma par jebkuru ieguldījumu lēmuma vai darījuma iznākumu.

11.4. Mums ir tiesības pēc saviem ieskatiem vienpusēji mainīt Piedāvājumu noteikumus, nekavējoties vai arī par to iepriekš rakstveidā paziņojot. Noteikumi un nosacījumi, kas attiecas uz Piedāvājumiem, var tikt publicēti kā lapas saturs Platformā.

11.5. Mēs varam piedāvāt Investoriem dažādu saturu un pakalpojumus Platformā atkarībā no viņu mītnes valsts.

12. DALĪBA PIEDĀVĀJUMĀ

12.1. Lai piedalītos Piedāvājumā un veiktu ieguldījumu Projektā, jums kā Investoram ir jāievēro Platformā noteiktā ieguldījumu procedūra. Informāciju par Projektu, kas ļauj pieņemt pārdomātu ieguldījumu lēmumu, sniedz Projekta īpašnieks KIIS. Investīciju nosacījumi Projektā, tostarp jūsu maksājamās maksas, izmaksas un komisijas maksas (ja tādas ir) un to maksāšanas kārtība tiks noteikta līgumu projektos, kas ir jānoslēdz starp Investoriem un Projekta īpašnieku ar Platformas starpniecību saskaņā ar Platformā noteiktajām procedūrām. Parakstīšanās veidlapā tiks atspoguļota informācija par ieguldījumu, par kuru jūs izsakāt savu interesi ieguldīt, vai par ieguldījumu, ko veicat Projektā. KIIS un minētie līgumu projekti un citi dokumenti jums būs pieejami Platformā, pirms jūs paudīsiet savu interesi veikt ieguldījumus un autorizēt attiecīgos darījumus, izmantojot Platformu.

12.2.  Jūs varat lūgt, lai mēs vienotos par KIIS tulkojumu jūsu izvēlētajā valodā, sazinoties ar mūsu klientu atbalsta dienestu pa e-pastu [email protected] ar vārdiem "KIIS tulkojums" jūsu e-pasta ziņojuma tēmas laukumā. Pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas mēs varam nodrošināt jums pieprasīto KIIS tulkojumu. Tomēr, ja mēs nevarēsim nodrošināt jums pieprasīto KIIS tulkojumu, mēs ieteiksim jums atturēties no ieguldījuma konkrētajā Projektā.

12.3. Vienlaicīgi ar šo Noteikumu 4.1. punktā noteikto, tiks uzskatīts, ka jūs apstiprināt un piekrītat, ka līgumu noteikumi starp jums, Projekta īpašnieku un citiem Investoriem, izmantojot Platformu, tiek slēgti saskaņā ar Platformā noteikto kārtību. Līgumu parakstīšana starp Jums, Projekta īpašnieku un citiem Investoriem pēc noklusējuma tiek veikta attālināti, izmantojot Platformu ar elektroniskā paraksta palīdzību. Līgums, ko noslēdzat starp jums, Projekta īpašnieku un citiem investoriem, stājas spēkā un veido juridiski saistošu līgumu, kad esat tam piekritis, iesniedzot projekta īpašniekam parakstīšanās veidlapu, atzīmējot atbilstošo(-ās) izvēles aili(-es) Platforma un noklikšķinot uz pogas ‘Apstiprināt’ Platformā. Attiecīgā līguma noslēgšanas datums atbilst datumam, kurā esat izpildījis Platformā noteikto kārtību

12.4. Iespēja piedalīties Piedāvājumā un veikt ieguldījumu Platformā pieejamā Projektā ir ierobežota laikā. Piedāvājuma ilgumu un iespēju ieguldīt Projektā Projekta īpašnieks nosaka individuāli katram Piedāvājumam. Mēs un Projekta īpašnieks esam tiesīgi to pagarināt tik bieži un tik ilgi, cik uzskatam par nepieciešamo.

12.5.  Pēc tam, kad ar Platformas starpniecību ir noslēgti līgumi starp jums, Projekta īpašnieku un citiem Investoriem atbilstoši Platformā noteiktajai kārtībai uz visu to darbības laiku, līgumi būs jums pieejami jūsu Kontā. Jebkurā gadījumā, ja Platformā tiks noslēgts līgums, mēs nodrošināsim līgumslēdzējām pusēm savstarpējai saziņai nepieciešamos datus pēc pieprasījuma pēc līguma noslēgšanas.

12.6.  Jūs jebkurā laikā varat pārbaudīt informāciju savā Kontā par visiem darījumiem, ko veicāt Platformā, par maksājumiem, kas veikti, izmantojot Maksājumu kontu, izmantojot Maksājumu iestādes sniegtos maksājumu pakalpojumus, un mūsu veiktajiem ieturējumiem no jums saskaņā ar Noteikumiem.

12.7.  Jūsu līgumslēdzēja puse līgumos, kas regulē jūsu ieguldījuma Projektā tiesiskās attiecības, ir Projekta īpašnieks vai citi Investori. Līgumi, kas noslēgti starp jums, Projekta īpašnieku un citiem investoriem un regulē jūsu ieguldījumu Projektā, kā arī citi līgumi tiek slēgti tikai starp jums un Projekta īpašnieku un citiem investoriem.

12.8.  Mēs nekļūstam par līgumslēdzēju pusi līgumos, kas noslēgti starp jums, Projekta īpašnieku un citiem investoriem, kas regulē jūsu ieguldījumu Projektā, un tādējādi mēs paliekam ārpus tiesiskām attiecībām starp jums un Projekta īpašnieku un citiem Investoriem, attiecībā uz jūsu ieguldījumu Projektā saskaņā ar attiecīgā līguma nosacījumiem. Tomēr noteiktos gadījumos, lai nodrošinātu mūsu Pakalpojumu sniegšanu, mums ir tiesības paļauties uz jūsu, Projekta īpašnieka un citu Investoru noslēgto līgumu noteikumiem. Mēs varam to darīt, pamatojoties uz Projekta īpašnieka atļauju.

12.9.  Ja vien Noteikumos nav norādīts citādi, jūs atzīstat un piekrītat, ka visi ieguldījumi Projektos ir galīgi un nav atgriezeniski. Mēs nevaram nodrošināt, ka jūsu izvēlētajam Projekta īpašniekam jūsu pārskaitītie līdzekļi tiks jums atmaksāti pēc tam, kad esat pieprasījis un piekritis līgumiem, kas regulē jūsu ieguldījuma projektā tiesiskās attiecības, kuras, jūsuprāt, ir veiktas kļūdas dēļ.

13. NOGAIDĪŠANAS PERIODS UN ATSAUKŠANA

13.1. Ja mēs esam klasificējuši jūs kā Nepieredzējušu investoru, pirmslīguma nogaidīšanas periods, kura laikā jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu interesi par ieguldījumu projektā, nenorādot iemeslu un nemaksājot sodu. Nogaidīšanas periods sākas brīdī, kad Platformā esat paziņojis par savu interesi investēt Projektā, iesniedzot Platformā aprakstīto parakstīšanas veidlapu, un beigsies pēc četrām (4) kalendārajām dienām.

13.2. Ja mēs esam klasificējuši jūs kā Nepieredzējušu investoru, jūs varat atsaukt savu interesi par ieguldījumu Projektā, izmantojot Platformu, piesakoties savā kontā, atverot sadaļu ar nosaukumu "Portfelis" un izvēloties projektu, no kura jūs vēlaties atsaukt savu interesi piedalīties un nospiežot pogu "Atcelt".

13.3.   Ja mēs esam klasificējuši jūs kā Nepieredzējušu investoru un esat atsaukuši savu interesi par ieguldījumu Projektā, tas tiek uzskatīts par atsauktu brīdī, kad esam saņēmuši jūsu atsaukumu Platformā.

13.4.  Ja esat atsaucis savu ieinteresētību ieguldīt Projektā un tā bija apmaksāta, jūsu Projekta īpašniekam samaksātie līdzekļi tiks atgriezti jums, ieskaitot Cenrādī norādīto apstrādes maksu.

13.5.  Pēc Noteikumu 13.1. punktā norādītā četru (4) kalendāro dienu termiņa beigām, jūs atzīstat un piekrītat, ka jūsu ieguldījumi Projektos ir galīgi un nav atgriezeniski. Mēs nevaram nodrošināt, ka jūsu izvēlētajam Projekta īpašniekam jūsu pārskaitītie līdzekļi tiek atmaksāti pēc tam, kad esat pieprasījis un piekritis līgumiem, kas regulē jūsu ieguldījuma projektā tiesiskās attiecības.

13.6.  Ja mēs esam klasificējuši jūs kā Pieredzējušu investoru, jūs atzīstat un piekrītat, ka jūsu ieguldījumi Projektos ir galīgi un nav atgriezeniski. Mēs nevaram nodrošināt, ka jūsu izvēlētajam Projekta īpašniekam jūsu pārskaitītie līdzekļi tiek atmaksāti pēc tam, kad esat pieprasījis un piekritis līgumiem, kas regulē jūsu ieguldījuma projektā tiesiskās attiecības.

14. ZIŅOJUMDĒLIS

14.1.   Mēs esam izveidojuši Ziņojumdēli, kurā jums reklamēt ieinteresētību pirkt un pārdot ieguldījumus, kuriem Platformā ir bijis veiksmīgs Piedāvājums. 

14.2.   Ziņojumdēlis jums nenodrošina tirgu, kur pirkt un pārdot akcijas/daļas, kurās esat ieguldījis, un, veicot ieguldījumus, jums jāapzinās, ka, visticamāk, jūs nevarēsiet pārdot savas ieguldījumus. Lai gan mēs ļaujam Jums un citiem Investoriem tieši mijiedarboties savā starpā, lai reklamētu ieinteresētību pirkt un pārdot ieguldījumus, Ziņojumdēli neizmanto, lai savestu kopā pirkšanas un pārdošanas intereses, izmantojot Platformas protokolus vai iekšējās darbības procedūras tādā veidā, ka rezultātā tiek noslēgts līgums. Ziņojumdēlis arī nav iekšēja sapārošanas sistēma, kas uz daudzpusēja pamata izpilda jūsu rīkojumus. Mums nav tirdzniecības sistēma, un ieguldījumu pirkšanas un pārdošanas darbības jūs veicat pēc jūsu ieskatiem un uz jūsu atbildību.

14.3.    Ja jūs reklamējat ieinteresētību pārdot savus ieguldījumus, jums ir jānodrošina, ka Investoriem ir pieejama KIIS. Mēs esam integrējuši Platformā iespēju jums nepieciešamo KIIS kopīgot, taču par KIIS nodrošināšanu un pieejamību Investoriem atbildat jūs.

14.4.    Ja jūs kvalificējaties kā Nepieredzējušais investors un reklamējat ieinteresētību pirkt ieguldījumus vai jūs esat iecerējis pirkt ieguldījumus, mēs jums sniegsim Brīdinājumu par risku un lūgsim apstiprināt, ka esat to saņēmis un sapratis.

14.5.    Visas mūsu izmaksas , ko mēs iekasējam un jums būs jāmaksā mums, ja attiecināmas, ir norādītas Cenrādī. Jūs atbildat par visām trešo pušu izmaksām, kas saistītas ar jūsu ieguldījuma pārdošanu vai ieguldījuma pirkšanu, piemēram, banku komisijas utml.

14.6.    Jūs esat atbildīgs par Projekta īpašnieka informēšana, ka esat pārdevis savus ieguldījumus.

15. CENRADIS, CITAS MAKSAS UN KOMISIJAS

15.1. Konta atvēršana un reģistrācija Platformā ir bez maksas.

15.2. Cenrādī mēs jums darīsim pieejamu informāciju par visām izmaksām un izmaksu sadalījumu, ja tādas ir, ko iekasējam un jums būs jāmaksā.  Izmantojot mūsu Pakalpojumus, jums, iespējams, būs jāmaksā arī piemērojamās trešo pušu izmaksas. Mēs nevaram darīt pieejamu informāciju par izmaksām, ko šīs trešās puses var iekasēt, un, piekrītot Noteikumiem, jūs apstiprināt, ka saprotat to.

15.3. Jūs apņematies samaksāt mums maksu par Pakalpojumiem, ko mēs jums sniedzam saskaņā ar Platformā pieejamo Cenrādi, kā arī citas maksas, ko individuāli nosaka jūs un mēs saskaņā ar Platformā sniegtajiem norādījumiem.

15.4. Mēs paturam tiesības vienpusēji grozīt Cenrādi jebkurā brīdī, tajā skaitā, lai noteiktu jaunas komisijas maksas un pēc mūsu vienpusēja ieskata piešķirtu atlaides no komisijas maksām, kas norādītas Cenrādī. Informācija par izmaiņām Cenrādī ir jāsniedz jums ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms ierosinātā tā spēkā stāšanās datuma, izmantojot mums pieejamos saziņas līdzekļus, lai ar jums sazinātos. Informācija par izmaiņām Cenrādī ir pieejama Platformā.

15.5. Komisijas maksa, ko samaksājāt par mūsu pakalpojumiem jums atgriezta netiks, izņemot gadījumu, ja Cenrādī vai Noteikumos noteikts savādāk.

16. MAKSĀJUMI

16.1. Maksājumu apstrādi Platformā veic tikai Maksājumu iestāde saskaņā ar tās noteikumiem, kas pieejami mūsu Tīmekļa vietnē. Maksājumu iestāde nodrošina maksājumu pakalpojumu, kas ļauj uzdot Maksājumu iestādei veikt pārskaitījumu, izmantojot Platformu saskaņā ar Maksājumu iestādes noteikumiem.

16.2. Jūs varat pārskaitīt līdzekļus uz Maksājumu kontu tikai no bankas/maksājumu konta, kas jums reģistrēts licencētā kredītiestādē vai maksājumu iestādē.

16.3. Jūs varat pārskaitīt līdzekļus no sava Maksājumu konta tikai uz kontu, kas jums ir atvērts un reģistrēts licencētā kredītiestādē dalībvalstī vai trešās puses valstī, kas uzliek līdzvērtīgas saistības cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. Mēs paturam tiesības pieprasīt jebkādu informāciju un dokumentus, kas apliecina atbilstību Noteikumos minētajiem nosacījumiem.

16.4. Izmantojot Platformu, jūs varat izteikt nodomu deklarācijas, tostarp izteikt piedāvājumus veikt darījumus, izmantojot Platformu, un slēgt darījumus, tikai tad, ja jūsu Maksājumu kontā piedāvājuma izdarīšanas un darījuma noslēgšanas brīdī ir negrāmatots pozitīvs atlikums darījumam nepieciešamā apmērā.

16.5. Pie mums atvērtais Konts ļaus jums piekļūt jūsu Maksājumu konta izrakstiem, kuros ir redzami visi jūsu Maksājumu kontā debetētie un kreditētie maksājumu darījumi, izmantojot mūsu Platformu. Summas, kas maksājamas citiem Klientiem jūsu veikto darījumu rezultātā, izmantojot Platformu, un summas, par kurām saskaņā ar Noteikumiem mums jāmaksā komisijas maksa vai kompensācija, tiks atskaitītas no jūsu Maksājumu konta, un šāds darījums tiks reģistrēts un parādīts izrakstos, kas jums būs pieejami jūsu Kontā. Jūs esat atbildīgs par to, lai jūsu Maksājumu konta atlikums būtu pietiekams, lai segtu mums paredzētās izmaksas vai kompensāciju saskaņā ar Noteikumiem.

16.6.  Pirms maksājumi, kurus Jūs saņemat no Klientiem, tiek pārskaitīti uz Jūsu norādīto banku/maksājumu kontu saskaņā ar Noteikumiem, ja vien saņemtie naudas līdzekļi saskaņā ar obligātām likuma prasībām nav piešķirami citā veidā, tie ir piešķirti sekojošo maksājumu izpildei šādā secībā:

16.6.1. pirmkārt, maksas par Pakalpojumiem, ko mēs jums sniedzam saskaņā ar Platformā pieejamo Cenrādi;

16.6.2. pēc tam saprātīgu izmaksu atlīdzināšanai, ja tādas ir radušās;

16.6.3. pēc tam jebkādu mums maksājamo nokavējuma procentu vai soda naudas maksājumiem, ja tādi ir.

16.7. Ja banka/maksājumu konts, no kura tika veikts pārskaitījums uz Maksājumu kontu, nepieder jums vai neatbilst citiem nosacījumiem, kas minēti Noteikumu 15.4. punktā, vai ja atsauces numurs, kas noteikts Noteikumu 15.2. punktā, maksājuma uzdevumā nav norādīts, mēs vai Maksājumu iestāde paturam tiesības pārskaitīt summu atpakaļ pārskaitījuma veicējam, un ieturēt no jums ar maksājuma atgriešanu saistīto izdevumu kompensāciju (automātiski atskaitot tos no jūsu Maksājuma konta).

16.8. Mēs nekļūstam par līgumslēdzēju pusi Maksājumu iestādes noteikumos, kas noslēgti starp jums un Maksājumu iestādi, un tādējādi mēs paliekam ārpus jūsu un Maksājumu iestādes tiesisko attiecību darbības jomas attiecībā uz Maksājumu iestādes sniegtajiem maksājumu pakalpojumiem.

16.9. Mums nav tiesību iegūt īpašumā vai valdījumā Klientu naudas līdzekļus.

17. KONTA IZMANTOŠANA UN DROŠĪBA

17.1. Atverot Kontu, jūs izvēlaties un ievadāt unikālu un drošu paroli. Mēs iesakām neizvēlēties paroli, kuru kāds varētu zināt vai viegli iegūt. Lai iegūtu sākotnējo un turpmāko piekļuvi savam Kontam un Platformai, jums ir jāievada savs pieteikšanās lietotājvārds (t.i., jūsu e-pasts) un parole "Pieteikšanās lapā" un jānospiež poga "Pieteikties tūlīt" Platformā.

17.2. Darbības ar jūsu Kontu un jūsu Konta profilu tiks uzskatītas par spēkā esošajiem pēc tam, kad jūsu Kontam būs veiksmīgi piekļuvis, pareizi ievadot savu pieteikšanās lietotājvārdu un paroli vai pievienojoties ar Jūsu sociālā tīkla kontu un paroli. Mēs varam pieņemt, ka kādam, kurš pareizi ievada jūsu pieteikšanās lietotājvārdu un paroli Jūsu kontam, vai pievienojas ar Jūsu sociālā tīkla kontu, ir neierobežotas tiesības piekļūt jūsu Kontam un to izmantot, tostarp, bet ne tikai, paust savu nodomu slēgt līgumus, izmantojot Platformu, piedalīties Piedāvājumos, paust savu nodomu, interesi investēt vai deklarēt savu piekrišanu veikt ieguldījumus Projektos, autorizēt darījumus, izmantojot Platformu, publicēt saturu Platformas forumos, kā arī veikt izmaiņas jūsu Konta profilā. Mums ir tiesības uzskatīt visas šīs personas darbības par spēkā esošajiem un apstiprinātiem no jūsu puses.

17.3. Jūs esat pilnībā atbildīgs par to, lai jūsu Konta pieejas informācija un citi autentifikācijas dati un informācija un/vai dokumenti, kas attiecas uz jūsu kontu, vienmēr būtu konfidenciāli un drošā vietā, un jūs nekad nedrīkstat tos izpaust trešajai pusei. Jūs nekad nedrīkstat ļaut nevienam piekļūt savam Kontam vai pārraudzīt vai dzirdēt, kā jūs piekļūstat Kontam vai izmantojat to. Jūs piekrītat veikt saprātīgas darbības, lai jūsu Konta pieejas informācija būtu drošībā un novērstu krāpniecisku vai nesankcionētu Konta izmantošanu. Mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies, ja neesat nodrošinājis sava Konta drošību vai pieļāvis nesankcionētu izmantošanu.

17.4.  Ja jums ir jebkādas norādes vai aizdomas, ka jūsu Konta pieejas informācija vai citi drošības autentifikācijas dati jūsu Kontā ir pazaudēti, nozagti, nelikumīgi piesavināti, izmantoti (vai mēģināts to izmantot) bez atļaujas vai citādi apdraudēti bez jūsu atļaujas, jums ir ieteicams mainīt paroli nekavējoties. Jebkāda nepamatota kavēšanās, nekavējoties mainot paroli, var palielināt jūsu zaudējumus. Jums ir jāsazinās ar mūsu Klientu atbalsta dienestu, ja jums ir aizdomas par jūsu Konta, Konta pieejas informācijas vai citu jūsu Konta drošības autentifikācijas datu nozaudēšanu, zādzību, piesavināšanos, neatļautu izmantošanu vai izmantošanas mēģinājumu vai uzzināšanu par tiem bez jūsu atļaujas.

17.5.  Jums ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka jūsu e-pasta adrese ir droša un tai piekļūstat tikai jūs, jo jūsu e-pasta adrese var tikt izmantota, lai atiestatītu jūsu konta paroli, un mēs varam to izmantot, lai sazinātos ar jums par jūsu konta drošību. Ja kāds mēģina neatļauti piekļūt vai apdraudēt jūsu e-pasta adresi, kas mums ir paziņota, jums bez liekas kavēšanās pēc tam, kad esat uzzinājis par to, jāmaina sava e-pasta adrese, jāsazinās ar Klientu atbalsta dienestu un jāpaziņo mums par savu jauno e-pasta adresi, ko mēs izmantosim turpmāk. Jebkāda nepamatota kavēšanās, mainot savu e-pasta adresi, var nodarīt jums zaudējumus.

17.6.  Neatkarīgi no iepriekš minētā, jūs apņematies nekavējoties informēt Maksājumu iestādi par aizdomīgu piekļuvi jūsu Maksājumu kontam vai krāpniecisku izmantošanu vai jebkuru notikumu, kas varētu izraisīt šādu izmantošanu Maksājumu iestādes noteikumos noteiktajā kārtībā.

18. KLIENTA PIENĀKUMI

18.1. Lietojot Platformu, jums ir jāievēro piemērojamie tiesību akti. Jūs apņematies izmantot mūsu Pakalpojumus godprātīgi, likumīgiem mērķiem un saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem.

18.2. Jūs apņematies:

18.2.1.   reģistrācijas procesa laikā vai jebkurā vēlākā Platformas lietošanas laikā sniegt tikai patiesu, precīzu, pilnīgu un aktuālu informāciju;

18.2.2.   laicīgi iesniegt nepieciešamo informāciju un dokumentus, lai mēs varētu veikt mūsu iekšējās uzticamības pārbaudes procedūru;

18.2.3.   nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbadienu laikā, atjaunināt sava Konta informāciju, ja mainās jūsu vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese vai bankas/maksājumu konta informācija, veicot izmaiņas Platformā, ja iespējams, vai sazinoties ar Klientu atbalsta dienestu;

18.2.4.   lietot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un ierīces;

18.2.5.   saziņā ar mums ievērot pieklājību un  vispārpieņemtos pieklājīgas un pareizas komunikācijas standartus;

18.2.6.   izmantot mūsu Pakalpojumus un Platformu savā Kontā, nevis kādas trešās puses vārdā.

18.3. Jūs nedrīkstat:

18.3.1.      izmantot Pakalpojumus un/vai Platformu nelikumīgām darbībām, nelikumīgai rīcībai, tostarp krāpšanai un naudas atmazgāšanai, vai citām nepiemērotām darbībām;

18.3.2.      sniegt nepatiesu, neprecīzu, nepilnīgu, novecojušu, maldinošu vai viltotu informāciju;

18.3.3.      norādīt informāciju par vārdu, uzvārdu, adresi, kredītkarti/debetkarti vai bankas/maksājumu kontu, kuru jums nav likumīgi atļauts izmantot;

18.3.4.      izmantot jebkādus automatizētus līdzekļus, lai piekļūtu Platformai vai savāktu jebkādu informāciju no Platformas (tostarp, bez ierobežojuma, robotus, zirnekļus, skriptus vai citas automātiskas ierīces vai programmas);

18.3.5.      uzbrukt mūsu tīkla drošībai, jo īpaši publicējot saturu, kas ir inficēts ar vīrusiem vai citiem kaitīgiem komponentiem, kas var traucēt cita Klienta ierīces darbību;

18.3.6.      pasliktināt vai jebkādā veidā mēģināt traucēt citu Klientu piekļuvi Platformai vai Pakalpojumiem vai to lietošanu (piemēram, manuāli vai automatizēti ģenerējot neparasti lielu piekļuvju skaitu);

18.3.7.      bez viņu piekrišanas ievākt un citādi iegūt informāciju par Klientiem, tostarp e-pasta adreses;

18.3.8.      mūsu Platformā vai mūsu Pakalpojumos publicēt nepatiesu, neprecīzu, maldinošu, apmelojošu, nelikumīgu, aizskarošu, apmelojošu, privātumu aizskarošu, draudošu, kaitīgu, vulgāru, neķītru vai citādi nepieņemamu saturu vai komercializēt kādu no mūsu Pakalpojumiem, Pakalpojumus vai jebkādu ar tiem saistīto informāciju vai programmatūru;

18.3.9.      izmantot, kopēt, reproducēt, pārveidot, tulkot, publicēt, pārraidīt, izplatīt, izpildīt, augšupielādēt, attēlot, licencēt, pārdot vai citādi izmantot jebkādiem nolūkiem jebkurā medijā, tostarp bez ierobežojumiem, izmantojot jebkuru automatizētu vai neautomatizētu “ekrāna izkopšanu”, “datu bāzes izkopšanu” vai jebkura citu darbību, jebkuru Platformas saturu, kas nepieder jums tādā veidā, kas pārkāpj kāda cita (tostarp mūsu) tiesības;

18.3.10.   ierāmēt vai atspoguļot Platformu, izmantot kadrēšanas paņēmienus, lai ietvertu jebkādu saturu vai citu patentētu informāciju, novietotu uznirstošos logus virs Platformas, vai citādi ietekmētu Platformas parādīšanu;

18.3.11.   izmantot datus, ko mēs vai mūsu Klienti sniedzam Platformā, jebkādā veidā, jebkādiem konkurējošiem lietojumiem vai mērķiem attiecībā uz mums, Projektu īpašniekiem vai citām pusēm, kuras ir sniegušas šos datus.

19. KONFIDENCIĀLĀ INFORMĀCIJA

19.1. Informācija un dati, kas Platformā ir atzīmēti kā “konfidenciāli” vai “stingri privāti” (“Konfidenciāla informācija”), ir pakļauti konfidencialitātes saglabāšanas noteikumiem. Visu konfidenciālo informāciju jūs varat izmantot tikai jūsu lēmumam piedalīties Piedāvājumā un veikt ieguldījumu Projektā, un jūs apņematies glabāt šo informāciju konfidenciāli. Jūs nedrīkstat jebkādā veidā vai formā nodot, publicēt vai izplatīt konfidenciālo informāciju trešajām personām. Nekāda konfidenciāla informācija nav tāda informācija, kuru jums ir darījušas pieejamu trešās personas, nepārkāpjot neizpaušanas līgumu un neuzliekot saistības ievērot konfidencialitāti, kura jau ir acīmredzama vai ko mēs esam izlaiduši izpaušanai vai izpaušanai.

20. TREŠO PERSONU SATURS

20.1. Platforma piedāvā Klientiem tehnisku iespēju izmantot Platformu, lai ievietotu, saiti, nosūtītu e-pastu, pārsūtītu, augšupielādētu, uzglabātu, nosūtītu, kopīgotu un citādi padarītu pieejamu (kopā: "publicēt") noteiktu saturu, piemēram, dokumentus, datus, materiāli vai citu informāciju, piemēram, teksts, attēli, audio faili un filmas (kopā: "saturs"). Jūs esat pilnībā atbildīgs par saturu, ko publicējat Platformā vai ar tās starpniecību, tostarp par tā likumību, uzticamību un piemērotību.

20.2. Jūs piekrītat izmantot Platformas iespējas informācijas apmaiņai vai saziņai ar mums vai citiem Klientiem tiešsaistē, izmantojot ziņojumu dēļus/diskusiju paneļus, tērzētavas, adresātu sarakstus vai citus satura ievietošanas līdzekļus (kopā: "forumi"), tikai lai publicētu saturu, kas saistīts ar foruma tēmu un, tos izmantojot, ievērot vispārpieņemtos pieklājīgas un pareizas komunikācijas standartus. Forumi ir paredzēti tikai nekomerciālai lietošanai

20.3. Publicējot saturu Platformā, jūs piešķirat mums tiesības un neekskluzīvas, nododamas, bez autoratlīdzības, pasaules mēroga licenci izmantot, modificēt, publiski izpildīt, publiski parādīt, reproducēt un izplatīt tādu saturu, uz kuru attiecas intelektuālais īpašums, kuru jūs esat ievietojuši Platformā un izmantojot Platformu. Jūs paturat visas savas tiesības uz jebkuru saturu, ko publicējat Platformā vai ar tās starpniecību un esat atbildīgs par šo tiesību aizsardzību. Jūs piekrītat, ka šī licence ietver mūsu tiesības padarīt jūsu saturu pieejamu citiem Platformas klientiem, kuri arī var izmantot jūsu saturu saskaņā ar Noteikumiem.

20.4. Jūs to apliecināt un garantējat:

20.4.1.  jūsu publicētais saturs pieder jums (īpašumtiesības ir jūsu) vai jums ir tiesības to izmantot (saskaņā ar spēkā esošu atļauju, ko piešķīris tiesību īpašnieks) un jūs piešķirat mums Noteikumos norādītās tiesības un licenci,;

20.4.2.  jūsu satura ievietošana Platformā vai ar tās starpniecību nepārkāpj nevienas personas tiesības uz privātumu, publicitātes tiesības, autortiesības, līgumtiesības vai jebkādas citas tiesības.

20.5. Mēs paturam tiesības nepublicēt, dzēst, rediģēt, pārvietot vai slēgt jūsu publicēto saturu, kas pārkāpj mūsu etiķeti, Noteikumus vai piemērojamos tiesību aktus. Mēs varam uz laiku vai pastāvīgi bloķēt jūsu piekļuvi forumiem, ja ir konkrēti pierādījumi, ka jūs pārkāpjat vai esat pārkāpis Noteikumus vai jebkuru piemērojamo likumu, izmantojot Platformu, mūsu Pakalpojumus vai ja mums ir kādas citas likumīgas intereses bloķēt jūsu piekļuvi. Jo īpaši mums var būt šādas likumīgas intereses, ja esam saņēmuši sūdzības par saturu, ko jūs ievietojāt Platformā. Pirms piekļuves forumiem bloķēšanas mēs jūs brīdināsim pa e-pastu, taču izņēmuma kārtā varam to nedarīt, ja uzskatīsim, ka jūsu konkrētajā gadījumā šāda rīcība ir pamatota.

20.6. Mēs nekontrolējam mūsu Klientu un trešo pušu publicēto saturu, un mēs nevaram nodrošināt, ka Klientu ievietotais saturs ir pareizs, kā arī nevaram iepriekš pārbaudīt šādu saturu. Ja vien tas nav skaidri noteikts piemērojamajos tiesību aktos, mēs neuzņemamies atbildību par Platformā sniegtā satura precizitāti, uzticamību vai pareizību. Mēs neesam atbildīgi par saturu, ko ievietojuši mūsu Klienti un trešās puses, tostarp Piedāvājumu un to mārketinga materiālu saturu, kā arī saturu mūsu Platformā. Ja vien Noteikumos nav norādīts citādi, mūsu Klientu vai trešo pušu Platformā ievietotais saturs neatspoguļo mūsu viedokli. Jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs neapstiprinām nekādu Klienta saturu un neesam atbildīgi par šādu saturu.

21. NODOKĻI

21.1. Izmantojot Platformu, jūs atzīstat un piekrītat, ka saskaņā ar jums piemērojamiem nodokļu likumiem un citiem normatīvajiem aktiem vai maksājamiem ienākuma nodokļiem ir jāmaksā par ienākumiem, ko saņemat saistībā ar jūsu, Projekta īpašnieku un citu Investoru noslēgtajiem līgumiem. Jūs arī atzīstat un piekrītat, ka mums ir tiesības no jums izmaksājamajiem līdzekļiem ieturēt nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus (ja tādi ir), kas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem mums ir jāietur. Jūs esat pilnībā atbildīgs par visu nodokļu nomaksu, kas izriet no līgumiem, kas noslēgti starp jums, Projektu īpašniekiem un citiem Investoriem saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem un/vai jebkuriem citiem tiesību aktiem, kas attiecas uz Jūsu ienākumiem.

22. INTEREŠU KONFLIKTI

22.1. Var rasties situācijas, kad pastāv interešu konflikts vai potenciāls interešu konflikts starp mūsu interesēm un Klienta interesēm vai starp dažādu Klientu interesēm. Mūsu Interešu konflikta politika izskaidro mūsu vispārējo pieeju, lai identificētu, novērstu, pārvaldītu un atklātu interešu konfliktus, kas var rasties Pakalpojumu sniegšanas gaitā.

23. SŪDZĪBU PROCEDŪRA

23.1. Ja neesat apmierināts ar mūsu Pakalpojumiem, esat atklājis trūkumus vai konstatējat negodīgumu, varat sazināties ar mums, lai iesniegtu sūdzību. Lūdzu, skatiet mūsu Sūdzību politiku kurā ir paskaidrots, kā jūs varat iesniegt mums sūdzību un kā mēs to izskatīsim.

24. NEAKTĪVI KONTI

24.1. Par jebkuru neaktīvu Kontu var tikt nosūtīts paziņojums par neaktivitāti, kas tiek nosūtīts ar mūsu e-pasta starpniecību, kam seko papildu paziņojums vienu (1) mēnesi vēlāk. Konts tiek uzskatīts par neaktīvu, ja divpadsmit (12) mēnešu perioda beigās pēc jūsu iniciatīvas nav veiktas nekādas darbības un par to mums nekādā veidā nav īpaši norādīts. Ja šajā sadaļā norādītajā termiņā netiek sniegta atbilde vai Konts netiek izmantots, tad Konts tiek slēgts.

25. KLIENTA ATTIECĪBU APTURĒŠANA UN IZBEIGŠANA

25.1. Noteikumi starp jums un mums ir noslēgti uz nenoteiktu laiku, un mēs un jūs tos varam izbeigt, saskaņā ar Noteikumiem. Noteikumi ir saistoši līdz brīdim, kad jūsu Konts tiek slēgts saskaņā ar Noteikumiem.

25.2.   Ja jums nav spēkā esošu līgumu, kas noslēgti, izmantojot Platformu, un jūs vairs nevēlaties izmantot Platformu, jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma varat slēgt Kontu un nekavējoties izbeigt Noteikumus saskaņā ar Platformā noteikto kārtību.

25.3.   Ja 14 kalendāro dienu laikā pēc reģistrācijas un Konta atvēršanas datuma jums nav noslēgti spēkā esoši līgumi, izmantojot Platformu, jūs varat slēgt Kontu un nekavējoties izbeigt Noteikumus Platformā noteiktajā kārtībā bez maksas un bez iepriekšējā paziņojuma.

25.4.  Ja jums ir spēkā esoši līgumi, kas noslēgti, izmantojot Platformu, un jūs vairs nevēlaties izmantot Platformu, varat slēgt Kontu un izbeigt Noteikumus, sazinoties ar mūsu Klientu atbalsta dienestu.

25.5.  Mums ir tiesības ierobežot vai atcelt daļēji vai pilnībā, uz laiku vai pastāvīgi jūsu tiesības izmantot Platformu, saņemt mūsu Pakalpojumus un/vai Kontu, kā arī jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma izbeigt Noteikumus, ja tiek konstatēts, ka:

25.5.1.   jūs pārkāpjat vai esat pārkāpis Noteikumus vai jebkādas citas saistības;

25.5.2.   Maksājumu iestāde ir slēgusi jūsu Maksājumu kontu;

25.5.3.   jūs neesat izpildījis savas maksājumu saistības pret mums;

25.5.4.   jūs nepiekrītat jaunajiem Noteikumiem, pirmo reizi piesakoties Platformā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad jaunie Noteikumi ir pieejami Platformā;

25.5.5.   esat iesniedzis mums vai citiem Klientiem datus, informāciju un/vai dokumentus, kas ir nepatiesi, neprecīzi, nepilnīgi, novecojuši, maldinoši vai viltoti;

25.5.6.   jūs neesat iesniedzis mums informāciju un/vai dokumentus, kas mums ir nepieciešami saskaņā ar mūsu iekšējās uzticamības pārbaudes procedūru un/vai saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem mūsu noteiktajos termiņos;

25.5.7.  esat izmantojis Platformu ļaunticīgi, bez cieņas, nelikumīgi vai pretrunā ar sabiedrībā atzītām morāles normām;

25.5.8.   jūs esat izmantojis Platformu tādā veidā, kas negatīvi ietekmē mūs vai jebkuru trešo pusi;

25.5.9.   esam atklājuši apstākli, pamatojoties uz kuru var rasties aizdomas, ka trešo personu rīcībā ir nonākuši dati un ierīces, kas ļauj pieteikties jūsu Kontā un Platformā, un jūsu Kontu varētu izmantot nepilnvarota persona;

25.5.10. mums ir aizdomas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu vai mēģinājumu to darīt, iesaistot jūs vai jūsu Kontu, vai ja esat persona, uz kuru attiecas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, vai esat šādas personas filiāle;

25.5.11. mums tas ir jādara, lai ievērotu piemērojamos tiesību aktos noteiktās prasības.

25.6.  Ja mēs esam daļēji vai pilnībā, uz laiku vai pastāvīgi ierobežojuši jūsu tiesības izmantot Platformu, saņemt mūsu Pakalpojumus un/vai Kontu, mēs neliedzam jums piekļūt pilnīgai informācijai no Platformas datu bāzes par darījumiem, kurus jūs esat noslēdzis Platformā. Taču tas neietver Platformas forumu izmantošanu, iespēju slēgt jaunus līgumus ar Klientiem, piedalīties Piedāvājumos, veikt ieguldījumus Projektos un/vai izmantot citus Platformas pakalpojumus.

25.7.  Neierobežojot 25.5. punktā noteikto mēs paturam tiesības vienpusēji izbeigt Noteikumus jebkurā brīdī Noteikumu spēkā esamības laikā, nosūtot paziņojumu uz Jūsu e-pastu vismaz 10 (desmit) Darbadienas iepriekš. Šādā gadījumā no paziņojuma nosūtīšanas brīža Jums ir aizliegts slēgt jaunus līgumus ar Klientiem, piedalīties Piedāvājumos un/vai veikt ieguldījumus Projektos, un mēs varam ierobežot piekļuvi Jūsu Kontam.

25.8.  Ja Noteikumi tiek izbeigti, tas neliedz jums saņemt pilnīgu informāciju no Platformas datu bāzes par jūsu Platformā noslēgtajiem darījumiem, kā arī neietekmē tiesiskās attiecības starp jums, Projekta īpašnieku un citiem Investoriem, kā arī un jūsu tiesības un pienākumus, kas izriet no līgumiem, ko starp jums un Projektu īpašniekiem un citiem Investoriem jau ir noslēgti, izmantojot Platformu

26. LĪGUMA PIEŅEMŠANA

26.1.  Crowdedhero OÜ, reģistrācijas numurs: 14811328, juridiskā adrese: Narva mnt 5, 10117 Tallina, Igaunija, un tā meitasuzņēmumi ir tiesīgi turpināt darījumu attiecības ar jums, mūsu vietā saskaņā ar autentisku līgumu mūsu labā, tostarp: jo īpaši jūsu Konta un datu administrēšana un izmantošana mūsu maksātnespējas pieteikuma gadījumā, kad pret aktīviem ir likumīgi uzsākts maksātnespējas process vai šādas procedūras sākšana tiek noraidīta aktīvu trūkuma dēļ, kad mēs tiekam likvidēti vai pārtraucam uzņēmējdarbību operācijas.

26.2.  Noteikumu 26.1. punktā minēto viena vai vairāku notikumu iestāšanās nedrīkst:

26.2.1.  neļaut jums saņemt pilnīgu informāciju no Platformas datu bāzes par jūsu Platformā noslēgtajiem darījumiem. Lai nodrošinātu iepriekšminētā noteikuma ievērošanu, mēs slēgsim tādus pakalpojumu līmeņa līgumus, kādus uzskatīsim par nepieciešamiem ar trešajām personām attiecībā uz Platformā iegūto datu glabāšanu;

26.2.2.   ietekmēt tiesiskās attiecības starp jums, Projekta īpašnieku un citiem Investoriem, kā arī jūsu tiesības un pienākumus, kas izriet no līgumiem, kas noslēgti starp jums un Projekta īpašniekiem un citiem Investoriem.

27. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

27.1.  Visas tiesības un intereses un visas intelektuālā īpašuma tiesības (tostarp, bez ierobežojumiem, visas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi, kas attiecas uz mums vai saistīti ar mums) pieder mums vai mūsu licences devējiem, un mēs tos izmantojam saskaņā ar licenci, tie vienmēr paliks mūsu vai mūsu licences devēju īpašumā. Visu Platformā publicēto saturu un sākotnējo saturu (izņemot Klientu nodrošināto saturu), funkcijas un funkcionalitāti aizsargā autortiesības un esot mūsu vai mūsu licences devēja īpašums. Platformu aizsargā gan Latvijas Republikas, gan ārvalstu autortiesību, preču zīmju un citi likumi. Visas minētas tiesības ir aizsargātas. Jums nav tiesību vai intereses par šīm intelektuālā īpašuma tiesībām, izņemot tiesības piekļūt Platformai un izmantot Platformā sniegtos pakalpojumus, izņemot šeit norādītos gadījumus. Mēs paturam tiesības veikt jebkādas izmaiņas un/vai visas vai jebkuras mūsu Platformas daļas aizstāšanu jebkurā laikā un jebkādā veidā, kā to uzskatīsim par piemērotu pēc saviem ieskatiem un bez jūsu iepriekšējās brīdināšanas.

27.2.  Jūs drīkstat izmantot saturu tikai Noteikumos skaidri norādītajā apjomā. Jebkuru Platformas daļu, pat izvilkumu veidā, var reproducēt, publicēt vai pārpublicēt drukātā veidā vai elektroniski tikai ar mūsu vai attiecīgo tiesību īpašnieka rakstveida piekrišanu.

27.3.  CrowdedHero logotips un visas tā preču zīmes ir aizsargātas, un tos nedrīkst izmantot vai reproducēt bez mūsu vai licences devēja iepriekšējas rakstveida piekrišanas, kuru varat pieprasīt, sazinoties ar mūsu Klientu atbalsta dienestu.

27.4.  Ja uzskatāt, ka kāds Platformas saturs pārkāpj jūsu intelektuālā īpašuma tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums, norādot saturu, kas apliecina jūsu īpašumtiesības uz intelektuālo īpašumu, kā arī precīzu pārkāpjošā satura un visu kopiju atrašanās vietu. Mēs izskatīsim jūsu pieteikumu un veiksim atbilstošas ​​darbības.

28. TEHNISKĀS KĻŪDAS UN TRAUCĒJUMI, PIEEJAMĪBA

28.1. Pakalpojumi un Platforma attīstās, tāpēc laiku pa laikam var mainīties, piemēram, var tikt pievienotas vai noņemtas atsevišķas funkcijas vai līdzekļi. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem pilnībā vai daļēji, uz laiku vai pastāvīgi un bez iepriekšēja brīdinājuma modificēt, ierobežot, atteikt, pārvietot, noņemt, atspējot vai pārtraukt Platformas pakalpojumus, saturu, darbības jomu, un funkcijas, kā arī mums ir tiesības jebkurā laikā ierobežot brīvu piekļuvi Platformai, neizmantojot šīs darbības, kas nerāda tiesības uz jebkāda veida atlīdzību. Ja iespējams, it īpaši Pakalpojuma pastāvīgas pārtraukšanas gadījumā ekonomisku, tehnisku vai juridisku iemeslu dēļ, mēs jūs informēsim par gaidāmo pārtraukšanu attiecīgā pakalpojuma ietvaros. Turklāt mēs paturam tiesības jebkurā laikā pārtraukt Platformas darbību pēc saviem ieskatiem. Ja Platformas darbība ir pārtraukta, vai ja vairs nevarat lietot Platformu, ar Platformas starpniecību veiktie darījumi paliek spēkā saskaņā ar Noteikumiem. Noteiktajos apstākļos var notikt datu zudums. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai izmaksām, tostarp finansiāliem zaudējumiem, kas jums radušies jebkādas šeit aprakstītas darbības vai Platformas nepieejamības vai normālas darbības pārtraukuma dēļ.

28.2. Ciktāl to pieļauj likums:

28.2.1.  mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem, saistībām vai izmaksām (tostarp izrietošiem zaudējumiem), kas jums radušās saistībā ar norādījumiem vai jebkādu citu saziņu, kas veikta internetā;

28.2.2.  mēs neuzņemamies atbildību par iespējamām darbībās kļūdām, izlaidumiem, pārtraukumiem vai aizkavējumiem, kas veiktas, izmantojot Platformu un kas radušās nesankcionētas piekļuves Platformai dēļ;

28.2.3.  jūs uzņematies pilnu atbildību par visiem pasūtījumiem un darījumiem, kā arī par visas informācijas precizitāti, kas nosūtīta vai izpildīta, izmantojot internetu, izmantojot jūsu pieteikšanās lietotājvārdu un paroli vai jebkuru jums izsniegtu personas identifikāciju;

28.2.4.  mēs neesam atbildīgi par jebkādiem bojājumiem vai zaudējumiem, kas var rasties jebkurai iekārtai vai programmatūrai vīrusu, defektu vai darbības traucējumu dēļ saistībā ar piekļuvi Platformai vai tās lietošanu;

28.2.5.  mēs neesam atbildīgi par kļūdām vai traucējumiem, kas rodas Platformā, vai Platformā veiktajiem izmaiņām, vai Platformas darbības pārtraukšanas sekām.

28.2.6.  mēs neesam atbildīgi par datu zādzību, iznīcināšanu vai neatļautu izpaušanu, kas izriet no nesankcionētas piekļuves Platformai.

29. GARANTIJU ATRUNA

29.1. Pastāv risks, ka mēs īslaicīgi vai pastāvīgi nevarēsim nodrošināt piekļuvi Platformai un līdz ar to arī Pakalpojumiem. Platforma tiek nodrošināta “tāda, kāda tā ir” un “kā pieejama”. Mēs nesniedzam nekādas tiešas, netiešas, likumā noteiktas vai citas garantijas par Platformu, tostarp, bez ierobežojumiem, jebkādas netiešas garantijas par piemērotību tirdzniecībai, piemērotību noteiktam mērķim, nepārkāpšanu vai darbības gaitu. Mēs, mūsu licences devēji un ar mums saistītie uzņēmumi negarantējam, ka Platforma darbosies nepārtraukti, droši vai būs pieejama jebkurā noteiktā laikā vai vietā, vai tā būs bez kļūdām vai bez kaitīgiem komponentiem, vai jebkādas kļūdas vai defekti tiks laboti, vai Platforma ir brīva no vīrusiem vai citiem kaitīgiem komponentiem, vai jebkurš saturs un dati, tostarp jūsu dati, būs droši vai citādi netiks pazaudēti vai bojāti, vai Platformas lietošanas rezultāti atbildīs jūsu prasībām vai cerībām. Jūs apstiprināt, ka mūsu Pakalpojumu un Platformas izmantošana notiek pēc jūsu ieskatiem un riska.

30. SAITES UZ CITĀM TĪMEKĻA VIETNĒM

30.1.  Platforma var saturēt saites uz trešo pušu vietnēm vai pakalpojumiem, kas nepieder mums vai kurus mēs nekontrolējam.

30.2.  Mēs nekontrolējam un neuzņemamies atbildību par trešo pušu vietņu vai pakalpojumu informāciju, saturu, konfidencialitātes politikām vai praksi. Jūs arī atzīstat un piekrītat, ka mēs neesam tieši vai netieši atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai izmaksām, kas radušies vai, iespējams, ir radušies vai saistīti  ar tīmekļa vietnē pieejamās informācijas, satura, preču vai pakalpojumu izmantošanu vai paļaušanos uz tiem, vai izmantojot šādas tīmekļa vietnes vai pakalpojumus.

30.3.  Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādas atsauces vai saites ārpus vietnes saturu. Bojājumu risks ir pilnībā atkarīgs no jums. Saites no Platformas uz citām vietnēm nav mūsu apstiprinājums. Šīs saites tiek sniegtas tikai kā informācijas pakalpojums. Jūsu pienākums ir novērtēt no citām vietnēm iegūtās informācijas saturu un noderīgumu. Visas bažas par jebkuru ārējo saiti jānosūta attiecīgās vietnes administratoram vai tīmekļa pārzinim. Ja izvēlaties sekot kādai no šīm saitēm, šīs ārējās vietnes politikas stājas spēkā līdz brīdim, kad atgriezīsities mūsu platformā.

30.4.  Mēs stingri iesakām izlasīt apmeklējamo trešo pušu tīmekļa vietņu vai pakalpojumu noteikumus un nosacījumus, kā arī privātuma politikas.

31. PRIVĀTUMA POLITIKA

31.1. Lūdzu, skatiet mūsu Privātuma politiku lai atrastu informāciju par to, kā mēs un uzņēmumi, kas saistīti ar mums kā datu pārziņi, apstrādāsim jūsu personas datus, kad jūs apmeklējat vai izmantojat mūsu Platformu vai sazināsieties ar mums.

32. NEPĀRVARAMĀ VARA

32.1. Neviena no pusēm netiek saukta pie atbildības vai netiek uzskatīta par saistību pārkāpēju saskaņā ar Noteikumiem novēlotas vai neizpildes gadījumā, ja nepildīšanas vai nepienācīgās pildīšanas iemesls ir saistīts ar nepārvaramas varas situāciju, saskaņā ar Noteikumu 34. pantā un regulējošo tiesību aktu definētajām.

33. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

33.1.Jūs varat norēķināties par darījumiem Platformā tieši un pēc saviem ieskatiem. Jums ir tiesības izmantot Platformā piedāvātās līguma veidlapas pēc saviem ieskatiem un uz savu risku. Mēs neesam atbildīgi par iespējamām saistībām, kas izriet no likumiem, kas varētu attiekties uz jums Platformā noslēgto darījumu rezultātā.

33.2. Jūs esat atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas radušies neatļautas rīcības rezultātā, ja esat rīkojies nelikumīgi vai tīši (ar mērķi), vai neuzmanības dēļ nav izpildījis Noteikumu 17.3. 17.5. punktā noteiktās prasības. Jūs uzņematies atbildību par visiem zaudējumiem, uzņemtajām saistībām vai citām darbībām, kas veiktas jūsu Kontā līdz brīdim, kad esam brīdināti par situācijām, kas norādītas Noteikumu 17.4. punktā, un kad mums ir bijis pietiekami daudz laika, lai bloķētu piekļuvi jūsu Kontam. Mēs neesam atbildīgi par jebkādu trešo personu rīcību, saturu Platformā līdz brīdim, kad jūsu Konts tiek bloķēts Noteikumu 17.4. punktā noteiktajā kārtībā.

33.3. Mēs, mūsu valdes locekļi, darbinieki, ar mums saistīti uzņēmumi, licences devēji vai ārpakalpojumu sniedzēji nekādā gadījumā neesam atbildīgi par jebkādiem netiešiem, nejaušiem, īpašiem, izrietošiem vai sodāmiem zaudējumiem, tostarp bez ierobežojumiem, peļņas, datu, izmantošanas, nemateriālo vērtību vai citiem nemateriāliem zaudējumiem, kas izriet no mūsu Platformas vai Pakalpojumu izmantošanas, tostarp:

33.3.1.  ja neesat ievērojis Noteikumus;

33.3.2.  jūsu piekļuve Platformai, tās lietošana vai nespēja piekļūt Platformai, tostarp, ja saskaņā ar Noteikumiem jūsu piekļuve jūsu Kontam ir ierobežota vai atcelta;

33.3.3.  jebkāds saturs, kas iegūts no Platformas, tostarp to līgumu un citu juridisko dokumentu apjoms, saturs, piemērotība un izpildāmība, kas ir darīti pieejami un tiek izmantoti Platformā, tostarp tie, kas tiek izmantoti darījumu veikšanai, izmantojot Platformu;

33.3.4.  dēļ tā, ka Projekta īpašnieks pārkāpj līgumu, kas noslēgts starp jums, Projekta īpašnieku un citiem Investoriem, vai Projekta īpašnieka prettiesiskās rīcības dēļ;

33.3.5.  sakarā ar jūsu saistību izpildi vai novēlotu izpildi, kas izriet no līgumiem, kas noslēgti ar jums un citu Klientu;

33.3.6.  Klienta Platformā vai jebkura dokumenta publicētā vai sniegtā satura un/vai apstiprinājuma precizitāte, mēs arī nesniedzam nekādu garantiju vai apliecinājumu attiecībā uz to;

33.3.7.  jebkādu Platformā publicēto prognožu, tostarp finanšu rādītāju un jebkura Projekta prognožu patiesumu un precizitāti, kā arī mēs nesniedzam nekādu garantiju vai apliecinājumu par to;

33.3.8.   jebkuri apstākļi, kas izriet no Klienta identitātes, vai ir atkarīgi no tās;

33.3.9.   sakaru pārtraukumu dēļ, piemēram, pasta pakalpojumu, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnoloģiju, kas nodrošina mūsu attiecīgos pakalpojumus, tostarp, bet ne tikai, sakaru līdzekļu pakalpojumu pārtraukumu, darbības pārtraukumu dēļ, Platformas, kredītiestāžu, maksājumu iestāžu vai elektroniskās naudas iestāžu elektroniskās datu apmaiņas un maksājumu sistēmas (t.sk. internetbankas) darbības pārtraukumu dēļ).

33.4. Cita starpā mēs neesam atbildīgi par jebkādiem traucējumiem vai šķēršļiem, kas var rasties Maksājumu iestādes darbībā, tostarp par jebkādiem zaudējumiem, kas tieši vai netieši var rasties Maksājumu iestādes maksātnespējas vai moratorija vai citu līdzīgu pasākumu vai iemeslu dēļ.

33.5.  Mēs nekādā veidā neesam iesaistīti tiesiskajās un komerciālajās attiecībās un potenciālajos strīdos, kas rodas starp jums un Projekta īpašnieku vai starp jums un citu Investoru. Mēs neveicam nekādu uzraudzību pār to produktu atbilstību, drošību, likumību, īpašībām un atbilstošo raksturu, uz kuriem attiecas maksājuma darbība. Šajā sakarā jūsu pienākums ir apkopot visu noderīgo informāciju, lai veiktu preces vai pakalpojuma iegādi, līdzekļu iekasēšanu vai jebkuru citu nepieciešamo darbību. Katra jūsu veiktā darbība rada līgumu, kas tiek noslēgts tieši starp jums un Projekta īpašnieku un/vai citiem Investoriem, kas mums ir sveši. Līdz ar to mēs nevaram būt atbildīgi par no tā izrietošo saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, vai par jebkādiem iespējamiem zaudējumiem, kas jums šajā sakarā nodarīti.

33.6.  Neskarot citas likumā noteiktās prasības, tālāk minētie atbildības izņēmumi un ierobežojumi attiecas uz mūsu atbildību par zaudējumiem:

33.6.1.  mēs esam atbildīgi, ja esam vainīgi par nolūku vai rupju neuzmanību. Mēs atbildam tikai par vieglu neuzmanību, ja tiek pārkāptas saistības, kuru izpilde pirmām kārtām padara iespējamu līguma pareizu izpildi un uz kuru atbilstību līguma partneris var regulāri paļauties. Turklāt ir izslēgta atbildība par visa veida zaudējumiem neatkarīgi no prasības pamata, tajā skaitā atbildība par vainu līguma noslēgšanas brīdī;

33.6.2.  ja esam atbildīgi par vieglu neuzmanību saskaņā ar Noteikumu 33.6.1. punktu, mūsu atbildība aprobežojas ar zaudējumiem, kas mums parasti bija jāsagaida līguma noslēgšanas brīdī zināmajos apstākļos. Ja līgums, kas noslēgts starp jums, Projekta īpašnieku un citiem Investoriem ir spēkā neesošs, visas no tā izrietošās Investora prasības pret mums aprobežojas ar mums samaksātās maksas atlīdzināšanu par Pakalpojumu sniegšanu saistībā ar konkrēto lietu.

33.7. Iepriekš minētie atbildības izņēmumi un ierobežojumi attiecas arī uz mūsu valdes locekļu, darbinieku, ar mums saistīto uzņēmumu, licences devēju vai ārpakalpojumu sniedzēju, kurus mēs piesaistām līguma izpildei.

33.8. Ja esat patērētājs, jūs būsiet atbildīgs mums par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas mums radušies kā tieši paredzamas sekas jebkuram jūsu būtiskam Noteikumu pārkāpumam, vai jebkuru jūsu krāpšanu vai tīšu neatļauto rīcību. Ja neesat patērētājs, jūs atlīdzināsiet mums visas izmaksas, zaudējumus, izdevumus, prasības vai maksas, kas rodas kā tiešas vai netiešas Platformas lietošanas sekas.

34. PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA

34.1. Noteikumi tiek regulēti un interpretēti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. Visi strīdi, kas izriet no Noteikumiem vai ir saistīti ar tiem, vispirms tiks atrisināti saskaņā ar mūsu Sūdzību politiku. Strīds, kas netiek atrisināts saskaņā ar Sūdzību politikā noteikto procedūru tiks atrisināts tikai Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ciktāl to pieļauj tiesību akti, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar jebkuru obligāti piemērojamu likumu ir noteikts, ka konkrēts strīds ir jāizšķir tikai un vienīgi citas jurisdikcijas tiesās. Kompetentās tiesas jurisdikcija tiek noteikta saskaņā ar CrowdedHero juridisko adresi, neatkarīgi no tiesību normu kolīzijas noteikumiem.

34.2.  Mūsu nespēja izmantot, vai īstenot tiesības saskaņā ar Noteikumiem nenozīmē atteikšanos no šīm tiesībām vai darbību, kas liegtu šo tiesību izmantošanu vai izpildi nākotnē.

34.3. Ja tiesa kādu Noteikumu nosacījumu atzīst par spēkā neesošu vai neizpildāmu, pārējie Noteikumu nosacījumi paliek spēkā.

34.4.  Noteikumi veido pilnu vienošanos starp jums un mums attiecībā uz Noteikumu priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās vienošanas.

35. KOMUNIKĀCIJA

35.1.  Visi paziņojumi starp mums un jums ir jānoformē rakstveidā un jānosūta Platformā, pa pastu vai e-pastu, uz Klienta kontā norādīto pasta un/vai e-pasta adresi. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 5. (piektajā) Darba dienā pēc datuma, ko pasta pakalpojumu sniedzējs uzrādījis uz ierakstītas vēstules pieņemšanas zīmoga. Paziņojumi, kas nosūtīti uz Klienta e-pasta adresi, tiek uzskatīti par saņemtiem 24 stundu laikā pēc nosūtīšanas. Paziņojumi, kas nosūtīti uz Klienta kontu, tiek uzskatīti par saņemtiem 24 stundu laikā pēc nosūtīšanas.

36. JA VĒLATIES AR MUMS SAZINĀTIES

36.1.  Ja rodas papildu jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Klientu atbalsta dienestu. Jūs varat sazināties ar viņiem pa e-pastu: [email protected].

36.2.  Klientu atbalsta dienests ir pieejams darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai no 9:00 līdz 17:00. (Austrumeiropas laiks) saistībā ar visiem jautājumiem. Ja sazināties ar mūsu klientu atbalsta dienestu, lūdzu, sniedziet viņiem šādu informāciju:

36.2.1.  jūsu identifikācijas numurs (ja mēs tādu esam jums piešķīruši);

36.2.2.  ja esat fiziska persona – savu vārdu un uzvārdu;

36.2.3.  ja esat juridiska persona – jūsu uzņēmuma nosaukumu un jūsu pilnvarotā pārstāvja vārdu un uzvārdu;

36.2.4.  jūsu pilnu tālruņa numuru, ieskaitot valsts kodu;

36.2.5.  īsu ziņojumu ar jūsu jautājuma aprakstu.

37. NOTEIKUMU IZMAIŅAS

37.1.  Mēs paturam tiesības jebkurā laikā un nenorādot iemeslus grozīt, pārskatīt vai papildināt Noteikumus, ievietojot Platformā jaunos Noteikumus un norādot jauno Noteikumu spēkā stāšanās datumu. Jebkurš Noteikumu grozījumu projekts mēs jums iesniegsim ne vēlāk kā 10 (desmit) Darba dienas pirms paredzētā spēkā stāšanās datuma. Attiecības starp jums un mums pēc jauno Noteikumu spēkā stāšanās datuma regulēs jaunā Noteikumu versija vai no brīža, kad jūs piekrītat Noteikumiem Platformā, atkarībā no tā, kas notiek agrāk. Mēs varam vienpusēji grozīt Noteikumus, neinformējot jūs, ja grozījumi ir jums labvēlīgi.

37.2. Neatkarīgi no saziņas veida mēs jūs informēsim par jebkurām nozīmīgām izmaiņām, ko ieviesīsim Noteikumos, izmantojot mums pieejamos saziņas līdzekļus, lai ar jums sazinātos. Jūs esat atbildīgs par regulāru Noteikumu pārskatīšanu. Jebkurā laikā jūs varat apskatīt mūsu spēkā esošus Noteikumus Platformā. Ja nepiekrītat grozītajiem Noteikumiem, jums jāpārtrauc mūsu Pakalpojumu izmantošana.

38. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

38.1.  Noteikumi jums ir bijuši pieejami pirms spēkā stāšanās, un pēc tam tie ir pieejami mūsu Platformā. Aktuālos noteikumus var atrast [saite].

38.2.  Ja starp Noteikumiem un citiem jūsu apstiprinātajiem noteikumiem rodas pretrunas, noteicošie ir citi noteikumi. Tas jo īpaši attiecas uz līgumiem, kas noslēgti starp jums un Projekta īpašniekiem un citiem Investoriem.

38.3.  Ja atsevišķi Noteikumu nosacījumi ir spēkā neesoši vai pilnībā vai daļēji zaudē spēku, tas neietekmē pārējo nosacījumu spēkā esamību. Turklāt Puses spēkā neesošā vai neefektīvā nosacījuma vietā ieviesīs spēkā esošu nosacījumu, kas tai ir pēc iespējas tuvāks ekonomiski, ja vien līguma papildu interpretācija nav vissvarīgākā, vai iespējama.

38.4.  Mūsu izveidotie elektroniskie ieraksti un dokumenti tiks uzskatīti par pieņemtiem pierādījumiem un būs pietiekams pierādījums jūsu paziņojumiem un norādījumiem, kā arī tam, ka šādos elektroniskajos ierakstos un dokumentos minētie darījumi tika veikti saskaņā ar jūsu norādījumiem. Elektroniskajiem ierakstiem un e-pastiem būs tāda pati pierādījuma vērtība kā rakstveida dokumentiem.

38.5.  Šī Noteikumu versija stājas spēkā no 2023. gada 1. augusta.

Esi pirmais, kas uzzina jaunumus par investīciju projektiem

Personu dati tiks apstrādāti saskaņā ar CrowdedHero Privātuma politika. Jūs varat atteikties no jaunumiem jebkura brīdī.